โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : เทคโนโลยีวิศวกรรม
 สาขาวิชา : 596101:เทคโนโลยีวิศวกรรม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-601 Advanced Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-602 Engineering Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-604 Japanese Manufacturing Management
 การจัดการผลิตแบบญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
MET-605 Management of Technology
 การจัดการเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
MET-606 Engineering Economics and Finances
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเลือก    9 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาการออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-612 Advanced Manufacturing Processes
 กระบวนการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-613 Advanced Material Technology
 เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-614 Advanced Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-615 Loss Prevention in Process Industries
 การป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
MET-617 Metrology for Engineering
 มาตรวิทยาสำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-641 Advanced Product Design and Value Engineering
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและวิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
MET-642 Computational Techniques in Engineering
 เทคนิคการคำนวณทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-645 Special Topics in Engineering Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-646 Special Problems in Engineering Technology
 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-647 Advanced Control Systems
 ระบบควบคุมขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-648 Energy Management and Green Manufacturing
 การจัดการพลังงานและการผลิตสีเขียว
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-622 Alternative Energy Technologies
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
MET-624 Design of Thermal Systems
 การออกแบบระบบความร้อน
3 (3-0-6)
MET-625 Rational Use of Energy
 การใช้พลังงานอย่างสมเหตุสมผล
3 (3-0-6)
MET-641 Advanced Product Design and Value Engineering
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและวิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
MET-642 Computational Techniques in Engineering
 เทคนิคการคำนวณทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-645 Special Topics in Engineering Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-646 Special Problems in Engineering Technology
 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-647 Advanced Control Systems
 ระบบควบคุมขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-648 Energy Management and Green Manufacturing
 การจัดการพลังงานและการผลิตสีเขียว
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-631 Modeling and Simulation
 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์
3 (3-0-6)
MET-633 Planning and Scheduling in Manufacturing and Services
 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
MET-634 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
MET-638 Engineering Experimental Designs
 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-641 Advanced Product Design and Value Engineering
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและวิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
MET-642 Computational Techniques in Engineering
 เทคนิคการคำนวณทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-645 Special Topics in Engineering Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-646 Special Problems in Engineering Technology
 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-648 Energy Management and Green Manufacturing
 การจัดการพลังงานและการผลิตสีเขียว
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-641 Advanced Product Design and Value Engineering
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและวิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
MET-642 Computational Techniques in Engineering
 เทคนิคการคำนวณทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-645 Special Topics in Engineering Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-646 Special Problems in Engineering Technology
 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-647 Advanced Control Systems
 ระบบควบคุมขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-651 Advanced Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-652 Advanced Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-653 Advanced Power Management
 การจัดการกำลังไฟฟ้าขั้นสูง
3 (0-0-0)
MET-654 Advanced Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-655 Advanced Programming and Algorithms
 การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธีขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-656 Advanced Intelligent and Embedded Systems
 ระบบสมองกลฝังตัวและระบบอัจฉริยะขั้นสูง
3 (3-0-6)

 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-701 Thesis Proposal
 โครงร่างวิทยานิพนธ์
3 (0-0-9)
MET-702 Thesis1
 วิทยานิพนธ์1
3 (0-0-9)
MET-703 Thesis2
 วิทยานิพนธ์2
3 (0-0-9)
MET-704 Thesis Defense
 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3 (0-0-9)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666