โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : เทคโนโลยีวิศวกรรม
 สาขาวิชา : 546101:เทคโนโลยีวิศวกรรม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-601 Advanced Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-602 Engineering Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-603 Seminar in Engineering Technology
 สัมมนาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-604 Japanese Manufacturing Management
 การจัดการผลิตแบบญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
MET-605 Management of Technology
 การจัดการเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเลือก    9 หน่วยกิต
 2.1 แขนงวิชาการออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-611 Design and Control for Industrial Production Systems
 การออกแบบและควบคุมระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
MET-612 Advanced Manufacturing Processes
 กระบวนการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-613 Advanced Material Technology
 เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-614 Advanced Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-615 Loss Prevention in Process Industries
 การป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
MET-616 Industrial Robots
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
MET-617 Metrology for Engineering
 มาตรวิทยาสำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-618 Particle Processing and Characterization
 การจัดการอนุภาคและการจำแนกคุณลักษณะจำเพาะ
3 (3-0-6)
MET-619 Advanced Control Systems
 ระบบควบคุมขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-641 Advanced Product Design and Value Engineering
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและวิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
MET-642 Computational Techniques in Engineering
 เทคนิคการคำนวณทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-643 Cleaner Production
 การผลิตที่สะอาดขึ้น
3 (3-0-6)
MET-644 Advanced Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-645 Special Topics in Engineering Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-646 Special Problems in Engineering Technology
 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2 แขนงวิชาระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-621 Energy Management in Industries
 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
MET-622 Alternative Energy Technologies
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
MET-623 Advanced Heat Transfer
 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-624 Design of Thermal Systems
 การออกแบบระบบความร้อน
3 (3-0-6)
MET-625 Rational Use of Energy
 การใช้พลังงานอย่างสมเหตุสมผล
3 (3-0-6)
MET-626 Design of Air Pollution Control Devices
 การออกแบบอุปกรณ์ควบแน่นมลพิษทางอากาศ
3 (3-0-6)
MET-627 Life Cycle Assessment
 การประเมินวัฎจักรชีวิต
3 (3-0-6)
MET-643 Cleaner Production
 การผลิตที่สะอาดขึ้น
3 (3-0-6)
MET-644 Advanced Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-645 Special Topics in Engineering Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-646 Special Problems in Engineering Technology
 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.3 แขนงวิชานวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-631 Modeling and Simulation
 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์
3 (3-0-6)
MET-632 Strategic Project Management
 การจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MET-633 Planning and Scheduling in Manufacturing and Services
 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
MET-634 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
MET-635 Advanced Engineering Statistics
 สถิติเชิงวิศวกรรม ขั้นสูง
3 (3-0-6)
MET-636  Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
MET-637 Engineering Knowledge Management
 ระบบการจัดการองค์ความรู้เชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-638 Engineering Experimental Designs
 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-641 Advanced Product Design and Value Engineering
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและวิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
MET-642 Computational Techniques in Engineering
 เทคนิคการคำนวณทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-645 Special Topics in Engineering Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
MET-646 Special Problems in Engineering Technology
 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MET-701 Thesis Proposal
 โครงร่างวิทยานิพนธ์
3 (0-0-9)
MET-702 Thesis1
 วิทยานิพนธ์1
3 (0-0-9)
MET-703 Thesis2
 วิทยานิพนธ์2
3 (0-0-9)
MET-704 Thesis Defense
 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3 (0-0-9)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666