โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (นานาชาติ)
 หลักสูตร : วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
 สาขาวิชา : 184101B:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    34 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HUE-101 Japanese and East Asian Civilization
 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
HUE-102 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
HUE-103 Professional Ethics
 จริยศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
HUE-104 Introduction to Classical Artwork
 ศิลปกรรมปริทรรศน์
3 (3-0-6)
HUE-105 Thai-Japanese Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย-ญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
HUE-106 World Civilization
 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SOE-101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
SOE-102 Japanese Corporate Culture
 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
SOE-103 Cross-cultural Studies
 การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
SOE-104 Politics and Government of Thailand
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-6)
SOE-105 Elements of Success Startup
 การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่สู่ความสำเร็จ
3 (3-0-6)
SOE-106 Introduction to Prudent Investment
 หลักการลงทุน
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DGE-103 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
DGE-104 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-3-2)

 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENE-101 Listening & Speaking for Specific Purposes
 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
ENE-102 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
ENE-201 Professional Project Based Presentation
 การนำเสนอโครงงานมืออาชีพ
3 (3-0-6)
ENE-202 Business Writing
 การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
JPE-101 Communicative Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
JPE-102 Communicative Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
JPE-201 Communicative Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
JPE-202 Communicative Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DGE-101 Computer Programming for Digital Engineers
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรดิจิทัล
3 (3-0-6)
DGE-102 Computer Programming for Digital Engineers Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรดิจิทัล
1 (0-3-2)
DGE-105 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
DGE-106 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
DGE-110 Engineering Graphics and Designs
 การเขียนกราฟิกและการออกแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
DGE-111 Mechanics for Digital Engineers
 กลศาสตร์สำหรับวิศวกรดิจิทัล
3 (3-0-6)
DGE-112 Materials and Devices for Digital Engineers
 วัสดุศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับวิศวกรดิจิทัล
3 (3-0-6)
DGE-113 Exploratory of Digital Engineering and Artificial Intelligence
 เปิดโลกวิศวกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
1 (1-0-2)
DGE-206 Numerical Methods and Discrete Mathematics
 กรรมวิธีเชิงตัวเลขและคณิตศาสตร์ไม่จำกัด
3 (3-0-6)
DGE-207 Probability and Statistics for Digital Engineers
 ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์สำหรับวิศวกรดิจิทัล
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    51 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DGE-201 Digital Signal Processing
 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3 (3-0-6)
DGE-202 Artificial Intelligence Technique I: Software-Based Approaches
 เทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ 1: หลักการด้านซอฟต์แวร์
3 (2-3-6)
DGE-203 Wired and Wireless Communication System
 ระบบการสื่อสารทางสายและไร้สาย
3 (2-3-6)
DGE-204 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
DGE-208 Artificial Intelligence Technique II: Hardware-Based Approaches
 เทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ 2: หลักการด้านฮาร์ดแวร์
3 (2-3-6)
DGE-209 Data Analytics
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
3 (2-3-6)
DGE-301 Machine Learning
 เครื่องจักรแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
DGE-302 Mechatronics
 เมคคาทรอนิคส์
3 (2-3-6)
DGE-303 Fog and Cloud Computing
 การประมวลผลบนระบบคลาวด์
3 (3-0-6)
DGE-304 Intelligent Human-Computer Interaction
 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะ
3 (2-3-6)
DGE-305 Intelligent Software
 ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ
3 (3-0-6)
DGE-306 Big Data Engineering
 วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
DGE-307 Industrial Automation Systems
 ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
DGE-308 Industrial Robotics
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
DGE-309 Engineering System Integration
 การบูรณาการของระบบเชิงวิศวกรรม
3 (2-3-6)
DGE-310 Internet-of-Things
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-3-6)
DGE-311 Startup Entrepreneurship and Innovation Managements
 การเริ่มต้นธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมดิจิทัล    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DGE-491 Pre-Cooperative Education or Training
 เตรียมสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน
1 (1-0-2)
DGE-492 Monodzukuri Project I
 โครงงานโมโนซุคุริ 1
2 (0-6-4)
DGE-493 Digital Engineering Practice
 การฝึกงานทางวิศวกรรมดิจิทัล
1 (0-40-10)
DGE-494 Monodzukuri Project 2
 โครงงานโมโนซุคุริ 2
3 (0-9-6)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DGE-401 Computer Hardware Developments
 การพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
DGE-402 Digital Multimedia
 ระบบสื่อผสมดิจิทัล
3 (3-0-6)
DGE-403 Cryptography and Network Security
 วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงบนเครือข่าย
3 (3-0-6)
DGE-404 Algorithms and Architectures for Geoinformatics
 ขั้นตอนวิธีและสถาปัตยกรรมสำหรับภูมิสนเทศศาสตร์ดิจิทัล
3 (3-0-6)
DGE-405 Digital Bioinformatics
 ชีวสนเทศศาสตร์ดิจิทัล
3 (3-0-6)
DGE-406 Computer Animation and Digital Gamification
 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและและผลิตเกมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (3-0-6)
DGE-407 Software Project Management
 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
DGE-408 Special Problems in Digital Engineering 1
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมดิจิทัล 1
3 (3-0-6)
DGE-409 Special Problems in Digital Engineering 2
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมดิจิทัล 2
3 (3-0-6)
DGE-410 Special Topics in Digital Engineering 1
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมดิจิทัล 1
3 (3-0-6)
DGE-411 Special Topics in Digital Engineering 2
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมดิจิทัล 2
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666