โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ
 สาขาวิชา : 201102A:วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (สหกิจศึกษา)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    34 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HUM-125 Arts of Life
 ศิลปะการใช้ชีวิต
3 (3-0-6)
HUM-126 Thai Traditional Arts
 ศิลปะประเพณีนิยมไทย
3 (3-0-6)
HUM-127 World's Great Turning Point
 จุดเปลี่ยนโลก
3 (3-0-6)
HUM-128 Live Well
 อยู่ได้ อยู่เป็น
3 (3-0-6)
HUM-129 Knowing Master Arts
 ทราบศิลป์
3 (3-0-6)
HUM-130 Having Money, Spending Money
 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SOC-125 Career Preparation
 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
1 (1-0-2)
SOC-126 Lion Heart People
 คนใจสิงห์
3 (3-0-6)
SOC-127 Political Awareness
 รู้ทันการเมือง
3 (3-0-6)
SOC-128 Live Life Laws
 กฎหมายสามัญประจำบ้าน
3 (3-0-6)
SOC-129 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
SOC-130 Japan Today
 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-131 Innovative Solutions Management
 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
SOC-132 Asean-Japanology
 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-133 Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Disasters
 พ้นพิบัติสารพัดภัย
3 (3-0-6)
SOC-134 Thai-Nichi Society
 เปิดโลกไทย-นิจิ
3 (3-0-6)
SOC-135 Media Literacy
 เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
SOC-136 Healthy living
 กินดีอยู่ดี
3 (3-0-6)
SOC-137 Startup Studies
 สตาร์ทอัพศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-138 Technology Tour
 ท่องเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-111 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-112 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-2)

 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENL-111 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
ENL-112 English Language Skill Development
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
ENL-211 English for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
2 (2-0-4)
ENL-212 TOEIC Preparation
 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
3 (3-0-6)
JPN-101 Business Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
JPN-102 Business Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
JPN-201 Business Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
JPN-202 Business Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3 (3-0-6)
JPN-301 Business Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    101 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
ENG-102 Computer Programming for Engineer
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
3 (2-3-6)
ENG-103 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-104 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-121 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-122 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-131 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
ENG-132 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
ENG-133 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-202 Fundamental Engineering Workshop
 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-203 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-207 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
ENG-208 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-2)
ENG-209 Mechanical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-2)
ENG-210 Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
ENG-211 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-212 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
ENG-213 Mathematics for Engineering
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-216 Engineering Thermo-Fluids
 วิศวกรรมความร้อนของไหล
3 (3-0-6)
ENG-217 Artificial Intelligence in Manufacturing
 ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    38 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LEN-301 Lean Automation and System Integration Lab.1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ 1
1 (0-3-2)
LEN-302 Lean Automation and System Integration Lab.2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตลีนออโตเมชั่น 2
1 (0-3-2)
LEN-303 Automatic Machine Tools
 เครื่องมือกลอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
LEN-304 Modeling and Control Systems
 การจำลองและระบบควบคุม
3 (3-0-6)
LEN-305 Industrials Robotics and Machine Vision
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการมองเห็นของเครื่องจักร
3 (3-0-6)
LEN-306 Production Planning and Control
 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
LEN-307 Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-6)
LEN-308 CAD/CAM/CAE
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบขึ้นรูปและวิเคราะห์การผลิต
3 (2-3-6)
LEN-309 Measurement and Intelligent Instruments
 การวัดและเครื่องมือวัดอัจฉริยะ
3 (2-3-6)
LEN-310 Manufacturing Automation and Control
 ระบบการผลิตอัตโนมัติและการควบคุม
3 (3-0-6)
LEN-311 Safety Engineering and International Standards
 วิศวกรรมความปลอดภัยและมาตรฐานสากล
3 (3-0-6)
LEN-312 Pneumatics and Hydraulics System
 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิก
3 (3-0-6)
LEN-401 Artificial Intelligence Applications in Manufacturing
 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบการผลิต
3 (3-0-6)
LEN-402 Lean Manufacturing System Integration
 การบูรณาการระบบการผลิตแบบลีน
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LEN-491 Pre-Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
LEN-492 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-10)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    6 หน่วยกิต
 2.4.1 กลุ่มวิชาด้านการผลิตลีนออโตเมชัน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LEN-403 Industrial Robots Design for Manufacturing
 การออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
3 (3-0-6)
LEN-404 Mobile Robotics
 หุ่นยนต์เคลื่อนที่
3 (3-0-6)
LEN-405 Cloud and Sensor Networks
 ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและเครือข่ายเซนเซอร์
3 (3-0-6)
LEN-406 Fundamental of Embedded Systems
 พื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว
3 (3-0-6)
LEN-407 Industrial Automation Management
 การจัดการระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
LEN-408 Computer Integrated Manufacturing
 การบูรณาการการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
LEN-409 Machine Learning
 การเรียนรู้ของเครื่อง
3 (3-0-6)
LEN-410 Industrial Process Control
 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.4.2 กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการออกแบบการผลิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-306 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-6)
AEN-308 Machine Design
 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
AEN-313 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
IEN-308 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
IEN-310 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหการ
3 (3-0-6)
IEN-422 Monodzukuri
 การผลิตแบบโมโนซุคุริ
3 (3-0-6)
LEN-411 Advanced Manufacturing Technology
 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
3 (3-0-6)
LEN-412 Tools Engineering
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3-0-6)
LEN-413 Product Design and Development Process
 กระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
LEN-414 Advanced Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)

 2.4.3 กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-491 Extra Curriculum Activity in Engineering 1
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1
1 (1-0-10)
ENG-492 Extra Curriculum Activity in Engineering 2
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-10)
ENG-493 Extra Curriculum Activity in Engineering 3
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3
1 (1-0-10)
ENG-494 Extra Curriculum Activity in Engineering 4
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 (3-0-10)
ENG-495 Introduction to Entrepreneurship
 บทนำสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
3 (3-0-6)
LEN-418 Special Topic in Lean Automation and System Integration Engineering
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666