โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชา : 191105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    41 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HUM-125 Arts of Life
 ศิลปะการใช้ชีวิต
3 (3-0-6)
HUM-126 Thai Traditional Arts
 ศิลปะประเพณีนิยมไทย
3 (3-0-6)
HUM-127 World's Great Turning Point
 จุดเปลี่ยนโลก
3 (3-0-6)
HUM-128 Live Well
 อยู่ได้ อยู่เป็น
3 (3-0-6)
HUM-129 Knowing Master Arts
 ทราบศิลป์
3 (3-0-6)
HUM-130 Having Money, Spending Money
 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SOC-125 Career Preparation
 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
1 (1-0-2)
SOC-126 Lion Heart People
 คนใจสิงห์
3 (3-0-6)
SOC-127 Political Awareness
 รู้ทันการเมือง
3 (3-0-6)
SOC-128 Live Life Laws
 กฎหมายสามัญประจำบ้าน
3 (3-0-6)
SOC-129 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
SOC-130 Japan Today
 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-131 Innovative Solutions Management
 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
SOC-132 Asean-Japanology
 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-133 Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Disasters
 พ้นพิบัติสารพัดภัย
3 (3-0-6)
SOC-134 Thai-Nichi Society
 เปิดโลกไทย-นิจิ
3 (3-0-6)
SOC-135 Media Literacy
 เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
SOC-136 Healthy living
 กินดีอยู่ดี
3 (3-0-6)
SOC-137 Startup Studies
 สตาร์ทอัพศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-138 Technology Tour
 ท่องเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-111 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-112 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-121 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-122 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-211 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENL-111 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
ENL-112 English Language Skill Development
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
ENL-211 English for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
2 (2-0-4)
ENL-212 TOEIC Preparation
 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
3 (3-0-6)
JPN-101 Business Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
JPN-102 Business Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
JPN-201 Business Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
JPN-202 Business Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3 (3-0-6)
JPN-301 Business Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    97 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPE-111 Introduction to Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CPE-112 Computer Programming Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 (0-3-2)
EEN-201 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
ENG-101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
ENG-103 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-104 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-105 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
ENG-131 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
ENG-132 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
ENG-202 Fundamental Engineering Workshop
 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-203 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-215 Industrial Engineering and Management
 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
ENG-290 Monozukuri Project
 โครงงานโมโนซุคุริ
1 (0-3-2)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    54 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPE-213 Microprocessor System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
CPE-214 Microprocessor System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-2)
EEN-202 Electric Circuits
 วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-203 Electric Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
1 (0-3-2)
EEN-204 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
EEN-205 Engineering Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
EEN-206 Electromagnetic Fields
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-207 Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-208 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-2)
EEN-214 Electrical Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-301 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
EEN-302 Control Systems Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 (0-3-2)
EEN-304 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-305 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (2-3-6)
EEN-307 Digital Systems
 ระบบดิจิทัล
3 (2-3-6)
EEN-309 Electrical Measurements and Instruments
 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-321 Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
 การผลิตและการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-326 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
EEN-412 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-413 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
EEN-423 Electric Drives
 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-491 Pre-Cooperative Education and Practice
 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน
1 (1-0-2)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EEN-492 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-10)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-410 Contemporary Automotive Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ร่วมสมัย
3 (2-3-6)
CPE-302 Digital Signal Processing
 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
CPE-311 Embedded System
 ระบบสมองกลฝังตัว
3 (3-0-6)
CPE-411 Advanced Digital Design
 การออกแบบดิจิตอลขั้นสูง
3 (2-3-6)
CPE-412 Mechatronics
 เมคาทรอนิกส์
3 (3-0-6)
CPE-413 VLSI Design
 การออกแบวงจรรวมขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
CPE-432 Digital Image Processing
 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3 (3-0-6)
EEN-303 Electric vehicle
 รถไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-411 Power Plant and Substation
 โรงจักรต้นกำลังและสถานีย่อย
3 (3-0-6)
EEN-422 Process Instrumentation
 ระบบการวัดและควบคุมกระบวนการ
3 (2-3-6)
EEN-424 Instrumentation System Design
 การออกแบบระบบการวัดและควบคุม
3 (3-0-6)
EEN-425 Industrial Automation Systems
 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
EEN-426 Industrial Sensors and Control Devices
 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
EEN-431 Thermal Sciences
 อุณหศาสตร์
3 (3-0-6)
EEN-432 Distributed Generation System
 ระบบผลิตแบบกระจาย
3 (3-0-6)
EEN-433 Renewable Energy
 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
EEN-434 Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
EEN-435 Building Automation
 การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
EEN-445 Special Topics in Electrical Engineering 1
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
EEN-446 Special Topics in Electrical Engineering 2
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
ENG-491 Extra Curriculum Activity in Engineering 1
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1
1 (1-0-10)
ENG-492 Extra Curriculum Activity in Engineering 2
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-10)
ENG-493 Extra Curriculum Activity in Engineering 3
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3
1 (1-0-10)
ENG-494 Extra Curriculum Activity in Engineering 4
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 (3-0-10)
ENG-495 Introduction to Entrepreneurship
 บทนำสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
3 (3-0-6)
IEN-306 Safety and Environmental Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666