โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชา : 191104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    34 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HUM-125 Arts of Life
 ศิลปะการใช้ชีวิต
3 (3-0-6)
HUM-126 Thai Traditional Arts
 ศิลปะประเพณีนิยมไทย
3 (3-0-6)
HUM-127 World's Great Turning Point
 จุดเปลี่ยนโลก
3 (3-0-6)
HUM-128 Live Well
 อยู่ได้ อยู่เป็น
3 (3-0-6)
HUM-129 Knowing Master Arts
 ทราบศิลป์
3 (3-0-6)
HUM-130 Having Money, Spending Money
 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SOC-125 Career Preparation
 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
1 (1-0-2)
SOC-126 Lion Heart People
 คนใจสิงห์
3 (3-0-6)
SOC-127 Political Awareness
 รู้ทันการเมือง
3 (3-0-6)
SOC-128 Live Life Laws
 กฎหมายสามัญประจำบ้าน
3 (3-0-6)
SOC-129 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
SOC-130 Japan Today
 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-131 Innovative Solutions Management
 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
SOC-132 Asean-Japanology
 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-133 Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Disasters
 พ้นพิบัติสารพัดภัย
3 (3-0-6)
SOC-134 Thai-Nichi Society
 เปิดโลกไทย-นิจิ
3 (3-0-6)
SOC-135 Media Literacy
 เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
SOC-136 Healthy living
 กินดีอยู่ดี
3 (3-0-6)
SOC-137 Startup Studies
 สตาร์ทอัพศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-138 Technology Tour
 ท่องเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-111 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-112 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-2)

 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENL-111 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
ENL-112 English Language Skill Development
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
ENL-211 English for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
2 (2-0-4)
ENL-212 TOEIC Preparation
 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
3 (3-0-6)
JPN-101 Business Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
JPN-102 Business Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
JPN-201 Business Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
JPN-202 Business Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3 (3-0-6)
JPN-301 Business Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    105 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
ENG-102 Computer Programming for Engineer
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
3 (2-3-6)
ENG-103 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-104 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-105 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
ENG-121 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-122 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-131 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
ENG-132 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
ENG-202 Fundamental Engineering Workshop
 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-203 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-204 Engineering Mechanics 2
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
ENG-207 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
ENG-208 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-2)
ENG-209 Mechanical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-2)
ENG-211 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-212 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
ENG-213 Mathematics for Engineering
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-216 Engineering Thermo-Fluids
 วิศวกรรมความร้อนของไหล
3 (3-0-6)
ENG-301 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IEN-301 Industrial Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0-3-2)
IEN-302 Industrial Engineering Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1 (0-3-2)
IEN-303 Engineering Metrology
 มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
IEN-305 Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-6)
IEN-307 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
IEN-308 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
IEN-310 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหการ
3 (3-0-6)
IEN-312 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
IEN-313 Automation and Control Systems
 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม
3 (3-0-6)
IEN-314 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
IEN-315 Automation and Control System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและการควบคุม
1 (0-3-2)
IEN-401 Total Productive Maintenance
 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
IEN-403 Industrial Cost Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IEN-404 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
IEN-406 Engineering Experimental Design
 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมอุตสาหการ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IEN-491 Pre-Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
IEN-492 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-10)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-491 Extra Curriculum Activity in Engineering 1
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1
1 (1-0-10)
ENG-492 Extra Curriculum Activity in Engineering 2
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-10)
ENG-493 Extra Curriculum Activity in Engineering 3
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3
1 (1-0-10)
ENG-494 Extra Curriculum Activity in Engineering 4
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 (3-0-10)
IEN-304 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
IEN-309 Material Handling System
 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3 (3-0-6)
IEN-311 Toyota Production Systems
 ระบบการผลิตแบบโตโยตา
3 (3-0-6)
IEN-402 Inventory and Warehouse Management
 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3 (3-0-6)
IEN-405 Total Quality Management
 การจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
IEN-407 Transportation and Distribution Management
 การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า
3 (3-0-6)
IEN-408 Quality Management System and ISO Standards Certification
 ระบบบริหารงานคุณภาพและการรับรองมาตรฐานสากล ISO
3 (3-0-6)
IEN-412 Packaging System
 ระบบบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-6)
IEN-414 Simulation Modeling
 การจำลองปัญหา
3 (3-0-6)
IEN-416 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
IEN-417 Industrial Knowledge Management
 การจัดการความรู้ทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IEN-418 Six Sigma Quality System
 ระบบคุณภาพแบบซิกส์ซิกม่า
3 (3-0-6)
IEN-419 Logistics and Supply Chain Cost Management
 การจัดการต้นทุนทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
IEN-420 Industrial Project Feasibilty Study
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IEN-421 Ergonomics
 การยศาสตร์
3 (3-0-6)
IEN-422 Monodzukuri
 การผลิตแบบโมโนซุคุริ
3 (3-0-6)
IEN-423 Industrial Pollution and Waste Management
 การจัดการมลพิษและของเสียจากอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IEN-431 Computer Applications for Industrial Engineers
 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ
3 (3-0-6)
IEN-481 (Special Topics in Industrial Engineering
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
PEN-401 Engineering Design
 วิศวกรรมการออกแบบ
3 (3-0-6)
PEN-403 Jig and Fixture Design
 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและช่วยจับยึด
3 (3-0-6)
PEN-404 Design for Manufacturing and Assembly
 การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ
3 (3-0-6)
PEN-405 Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
PEN-406 Metal Forming Technology
 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3 (3-0-6)
PEN-407 Metal Casting Technology
 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
3 (3-0-6)
PEN-433 CAD/CAM/CAE
 คอมพิวเตอร์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต
3 (2-3-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666