โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชา : 191103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    34 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HUM-125 Arts of Life
 ศิลปะการใช้ชีวิต
3 (3-0-6)
HUM-126 Thai Traditional Arts
 ศิลปะประเพณีนิยมไทย
3 (3-0-6)
HUM-127 World's Great Turning Point
 จุดเปลี่ยนโลก
3 (3-0-6)
HUM-128 Live Well
 อยู่ได้ อยู่เป็น
3 (3-0-6)
HUM-129 Knowing Master Arts
 ทราบศิลป์
3 (3-0-6)
HUM-130 Having Money, Spending Money
 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SOC-125 Career Preparation
 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
1 (1-0-2)
SOC-126 Lion Heart People
 คนใจสิงห์
3 (3-0-6)
SOC-127 Political Awareness
 รู้ทันการเมือง
3 (3-0-6)
SOC-128 Live Life Laws
 กฎหมายสามัญประจำบ้าน
3 (3-0-6)
SOC-129 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
SOC-130 Japan Today
 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-131 Innovative Solutions Management
 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
SOC-132 Asean-Japanology
 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-133 Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Disasters
 พ้นพิบัติสารพัดภัย
3 (3-0-6)
SOC-134 Thai-Nichi Society
 เปิดโลกไทย-นิจิ
3 (3-0-6)
SOC-135 Media Literacy
 เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
SOC-136 Healthy living
 กินดีอยู่ดี
3 (3-0-6)
SOC-137 Startup Studies
 สตาร์ทอัพศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-138 Technology Tour
 ท่องเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-111 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-112 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-2)

 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENL-111 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
ENL-112 English Language Skill Development
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
ENL-211 English for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
2 (2-0-4)
ENL-212 TOEIC Preparation
 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
3 (3-0-6)
JPN-101 Business Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
JPN-102 Business Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
JPN-201 Business Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
JPN-202 Business Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3 (3-0-6)
JPN-301 Business Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    99 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPE-111 Introduction to Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CPE-112 Computer Programming Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 (0-3-2)
CPE-113 Introduction to Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CPE-114 Object-Oriented Programming Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
1 (0-3-2)
CPE-200 Computer Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
CPE-203 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
CPE-204 Engineering Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
CPE-205 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
CPE-206 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-2)
ENG-101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
ENG-103 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-104 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-131 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
ENG-132 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
ENG-202 Fundamental Engineering Workshop
 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-211 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPE-201 Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3 (2-3-6)
CPE-202 Computer Organization and Architecture
 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
CPE-207 Introduction to Computer Networks and Communications
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CPE-208 Introduction to Computer Networks and Communications Laboratory
 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารเบื้องต้น
1 (0-3-2)
CPE-211 Digital Logic Design
 การออกแบบดิจิตอลลอจิก
3 (3-0-6)
CPE-212 Digital Logic Design Laboratory
 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิตอลลอจิก
1 (0-3-2)
CPE-213 Microprocessor System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
CPE-214 Microprocessor System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-2)
CPE-301 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
CPE-302 Digital Signal Processing
 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
CPE-311 Embedded System
 ระบบสมองกลฝังตัว
3 (3-0-6)
CPE-312 Embedded System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว
1 (0-3-2)
CPE-341 Software Development Process
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
INT-105 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
3 (3-0-6)
INT-301 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
INT-302 Database System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
1 (0-3-2)
INT-303 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPE-491 Pre-Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
CPE-493 Computer Engineering Practices
 การฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 (0-40-10)
CPE-498 Computer Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
2 (0-6-4)
CPE-499 Computer Enginerring Project 2
 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (0-9-6)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPE-411 Advanced Digital Design
 การออกแบบดิจิตอลขั้นสูง
3 (2-3-6)
CPE-412 Mechatronics
 เมคาทรอนิกส์
3 (3-0-6)
CPE-413 VLSI Design
 การออกแบวงจรรวมขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
CPE-421 Computer Security System
 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
CPE-422 Wireless Communication
 การสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-6)
CPE-423 Internet Engineering
 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
CPE-424 Advanced Computer Networks and Communications
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารขั้นสูง
3 (3-0-6)
CPE-431 Computer Vision
 ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
CPE-432 Digital Image Processing
 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3 (3-0-6)
CPE-433 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
CPE-441 Information Retrieval
 การสืบค้นข้อมูล
3 (3-0-6)
CPE-442 Mobile Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-3-6)
CPE-443 Introduction to data science
 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CPE-496 Special Topic in Computer Engineering 1
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
CPE-497 Special Topic in Computer Engineering 2
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
ENG-491 Extra Curriculum Activity in Engineering 1
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1
1 (1-0-10)
ENG-492 Extra Curriculum Activity in Engineering 2
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-10)
ENG-493 Extra Curriculum Activity in Engineering 3
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3
1 (1-0-10)
ENG-494 Extra Curriculum Activity in Engineering 4
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 (3-0-10)
ENG-495 Introduction to Entrepreneurship
 บทนำสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
3 (3-0-6)
ENL-423 English for Engineer
 ภาษาอังกฤษฉบับวิศวกร
3 (3-0-6)
ENL-424 English for Information Technology People
 ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที
3 (3-0-6)
ENL-426 English for Industrial People
 ภาษาอังกฤษฉบับคนโรงงาน
3 (3-0-6)
JPN-427 Japanese for Industrial People
 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนโรงงาน
3 (3-0-6)
JPN-428 Japanese for Information Technology People
 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอที
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666