โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมยานยนต์
 สาขาวิชา : 191101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HUM-125 Arts of Life
 ศิลปะการใช้ชีวิต
3 (3-0-6)
HUM-126 Thai Traditional Arts
 ศิลปะประเพณีนิยมไทย
3 (3-0-6)
HUM-127 World's Great Turning Point
 จุดเปลี่ยนโลก
3 (3-0-6)
HUM-128 Live Well
 อยู่ได้ อยู่เป็น
3 (3-0-6)
HUM-129 Knowing Master Arts
 ทราบศิลป์
3 (3-0-6)
HUM-130 Having Money, Spending Money
 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SOC-125 Career Preparation
 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
1 (1-0-2)
SOC-126 Lion Heart People
 คนใจสิงห์
3 (3-0-6)
SOC-127 Political Awareness
 รู้ทันการเมือง
3 (3-0-6)
SOC-128 Live Life Laws
 กฎหมายสามัญประจำบ้าน
3 (3-0-6)
SOC-129 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
SOC-130 Japan Today
 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-131 Innovative Solutions Management
 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
SOC-132 Asean-Japanology
 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-133 Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Disasters
 พ้นพิบัติสารพัดภัย
3 (3-0-6)
SOC-134 Thai-Nichi Society
 เปิดโลกไทย-นิจิ
3 (3-0-6)
SOC-135 Media Literacy
 เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
SOC-136 Healthy living
 กินดีอยู่ดี
3 (3-0-6)
SOC-137 Startup Studies
 สตาร์ทอัพศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-138 Technology Tour
 ท่องเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MSC-202 Statistics and Probability
 สถิติและความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENL-111 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
ENL-112 English Language Skill Development
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
ENL-211 English for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
2 (2-0-4)
ENL-212 TOEIC Preparation
 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
3 (3-0-6)
JPN-101 Business Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
JPN-102 Business Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
JPN-201 Business Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
JPN-202 Business Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3 (3-0-6)
JPN-301 Business Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา    105 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
ENG-102 Computer Programming for Engineer
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
3 (2-3-6)
ENG-103 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-104 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-105 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
ENG-111 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-112 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-121 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-122 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-131 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
ENG-132 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
ENG-202 Fundamental Engineering Workshop
 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-203 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-204 Engineering Mechanics 2
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
ENG-206 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
ENG-207 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
ENG-208 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-2)
ENG-209 Mechanical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-2)
ENG-210 Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
ENG-212 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
ENG-213 Mathematics for Engineering
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-214 Thermodynamics
 เทอร์โมไดนามิกส์
3 (3-0-6)
ENG-215 Industrial Engineering and Management
 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
ENG-301 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-301 Automotive Engineering 1
 วิศวกรรมยานยนต์ 1
3 (3-0-6)
AEN-302 Automotive Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1
1 (0-3-2)
AEN-303 Automotive Engineering 2
 วิศวกรรมยานยนต์ 2
3 (3-0-6)
AEN-304 Automotive Engineering Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2
1 (0-3-2)
AEN-305 Automotive Engineering Measurement
 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์
3 (3-0-6)
AEN-306 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-6)
AEN-308 Machine Design
 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
AEN-310 Automatic Control
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
AEN-312 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
AEN-313 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมยานยนต์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-491 Pre-Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
AEN-492 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-10)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    12 หน่วยกิต
 2.4.1 กลุ่มวิชาการออกแบบยานยนต์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-408 Mold and Die Design
 การออกแบบแม่พิมพ์และเบ้าหล่อ
3 (3-0-6)
AEN-414 Introduction to Finite Element Method
 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
3 (2-3-6)
AEN-420 Advanced Materials
 วัสดุขั้นสูง
3 (3-0-6)
AEN-423 Products Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
AEN-431 Advanced Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-6)
AEN-432 Modern Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2.4.2 กลุ่มวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-413 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
AEN-415 Air Conditioning and Refrigeration Systems
 ระบบปรับอากาศ
3 (3-0-6)
AEN-433 Electric Vehicle Technology
 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า
3 (3-0-6)
PEN-419 Fundamental Energy Management for Engineer
 การจัดการพลังงานเบื้องต้นสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)

 2.4.3 กลุ่มวิชากระบวนการผลิตและการจัดการ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-402 CAD/CAM/CAE
 คอมพิวเตอร์ในการออกแบบการผลิตและงานวิศวกรรม
3 (2-3-6)
AEN-405 Sheet Metal Forming Processing
 กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น
3 (3-0-6)
AEN-409 Injection Molding Machine and Plastic and Resin Processing
 เครื่องจักรขึ้นรูปด้วยการฉีด และกระบวนการผลิตพลาสติกและเรซิน
3 (3-0-6)
AEN-421 Hydraulics and Pneumatics Systems
 ระบบนิวเมติกส์และไฮโดรลิก
3 (3-0-6)
AEN-422 Transportation & Logistics in Automotive Industry
 การขนส่งและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
3 (3-0-6)
AEN-434 Factory Automation
 เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน
3 (3-0-6)
AEN-435 Engineering Law
 กฎหมายวิศวกรรม
3 (3-0-6)
PEN-406 Metal Forming Technology
 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3 (3-0-6)
PEN-407 Metal Casting Technology
 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
3 (3-0-6)

 2.4.4 กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-412 Special topic in Automotive Engineering
 หัวขัอพิเศษทางวิศวกรรมยานยนต์
3 (3-0-6)
ENG-491 Extra Curriculum Activity in Engineering 1
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1
1 (1-0-10)
ENG-492 Extra Curriculum Activity in Engineering 2
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-10)
ENG-493 Extra Curriculum Activity in Engineering 3
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3
1 (1-0-10)
ENG-494 Extra Curriculum Activity in Engineering 4
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 (3-0-10)
ENG-495 Introduction to Entrepreneurship
 บทนำสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666