โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชา : 611105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    41 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HUM-101 Philosophy
 ปรัชญา
3 (3-0-6)
HUM-102 Ethics
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
HUM-103 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
HUM-104 Japanese and East Asian Civilization
 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
HUM-105 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
HUM-106 Man and Religions
 มนุษย์กับศาสนา
3 (3-0-6)
HUM-107 Man and Self Development
 มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
HUM-108 Buddhism
 พุทธศาสน์
3 (3-0-6)
HUM-109 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
HUM-110 Traditional Arts
 ศิลปะประเพณีนิยม
3 (3-0-6)
HUM-111 Human Psychology
 จิตวิทยามนุษย์
3 (3-0-6)
HUM-112 Human and Economics
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
HUM-113 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
HUM-114 Philosophy and Thinking Process
 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3 (3-0-6)
HUM-115 Reasoning and Ethics
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3 (3-0-6)
HUM-116 Buddhist Thought
 พุทธธรรม
3 (3-0-6)
HUM-117 History and Effects on Society
 ประวัติศาสตร์พลังขับเคลื่อนสังคม
3 (3-0-6)
HUM-118 Literature for Intellectual Powers
 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3 (3-0-6)
HUM-119 Art and Creativity
 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
HUM-120 Music and Human Spirit
 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3 (3-0-6)
HUM-121 Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
HUM-122 Man and Community
 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3 (3-0-6)
HUM-123 Ethical Careers for Community
 สัมมาชีพชุมชน
3 (3-0-6)
HUM-124 Good Governance in Community Management
 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SOC-101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
SOC-102 Politics and Economy in Society
 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3 (3-0-6)
SOC-103 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
SOC-104 Contemporary Thai Economy
 เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-105 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
SOC-106 Japanese Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
SOC-107 General Business
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
SOC-108 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
SOC-109 General Accounting
 บัญชีทั่วไป
3 (3-0-6)
SOC-110 Japanese Corporate Culture
 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
SOC-112 Modern Japanese Society Seminar
 สัมมนาวิชาการด้านสังคมญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-113 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
SOC-114 Development Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
SOC-115 Legal Studies
 กฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
SOC-116 Politics, Government and Law
 การเมือง การปกครองและกฎหมาย
3 (3-0-6)
SOC-117 Economy in Globalization
 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
SOC-118 Creativity, Innovation and Technology
 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
SOC-119 Principles of Modern Management
 หลักการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
SOC-120 Cross-Cultural Studies
 การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
SOC-121 Psychology of Adjustment
 จิตวิทยาการปรับตัว
3 (3-0-6)
SOC-122 Thai Studies Seminar
 สัมมนาไทยคดีศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-123 Japanese Studies Seminar
 สัมมนาญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-124 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-125 Career Preparation
 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
1 (1-0-2)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-111 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-112 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-121 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-122 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-211 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENL-101 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
ENL-102 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
ENL-201 English for Communication 3
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
JPN-101 Business Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
JPN-102 Business Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
JPN-201 Business Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
JPN-202 Business Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3 (3-0-6)
JPN-301 Business Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    97 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPE-111 Introduction to Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CPE-112 Computer Programming Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 (0-3-2)
EEN-201 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
ENG-101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
ENG-103 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-104 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-105 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
ENG-131 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
ENG-132 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
ENG-202 Fundamental Engineering Workshop
 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-203 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-215 Industrial Engineering and Management
 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
ENG-290 Monozukuri Project
 โครงงานโมโนซุคุริ
1 (0-3-2)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    54 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPE-213 Microprocessor System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
CPE-214 Microprocessor System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-2)
EEN-202 Electric Circuits
 วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-203 Electric Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
1 (0-3-2)
EEN-204 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
EEN-205 Engineering Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
EEN-206 Electromagnetic Fields
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-207 Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-208 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-2)
EEN-214 Electrical Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-301 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
EEN-302 Control Systems Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 (0-3-2)
EEN-304 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-305 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (2-3-6)
EEN-307 Digital Systems
 ระบบดิจิทัล
3 (2-3-6)
EEN-309 Electrical Measurements and Instruments
 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-321 Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
 การผลิตและการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-326 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
EEN-412 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-413 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
EEN-423 Electric Drives
 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-491 Pre-Cooperative Education and Practice
 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน
1 (1-0-2)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EEN-493 Electrical Engineering Practice
 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-40-10)
EEN-494 Electrical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
2 (0-6-4)
EEN-495 Electrical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (0-9-6)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-410 Contemporary Automotive Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ร่วมสมัย
3 (2-3-6)
CPE-302 Digital Signal Processing
 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
CPE-311 Embedded System
 ระบบสมองกลฝังตัว
3 (3-0-6)
CPE-411 Advanced Digital Design
 การออกแบบดิจิตอลขั้นสูง
3 (2-3-6)
CPE-412 Mechatronics
 เมคาทรอนิกส์
3 (3-0-6)
CPE-413 VLSI Design
 การออกแบวงจรรวมขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
CPE-432 Digital Image Processing
 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3 (3-0-6)
EEN-303 Electric vehicle
 รถไฟฟ้า
3 (3-0-6)
EEN-411 Power Plant and Substation
 โรงจักรต้นกำลังและสถานีย่อย
3 (3-0-6)
EEN-422 Process Instrumentation
 ระบบการวัดและควบคุมกระบวนการ
3 (2-3-6)
EEN-424 Instrumentation System Design
 การออกแบบระบบการวัดและควบคุม
3 (3-0-6)
EEN-425 Industrial Automation Systems
 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
EEN-426 Industrial Sensors and Control Devices
 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
EEN-431 Thermal Sciences
 อุณหศาสตร์
3 (3-0-6)
EEN-432 Distributed Generation System
 ระบบผลิตแบบกระจาย
3 (3-0-6)
EEN-433 Renewable Energy
 พลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
EEN-434 Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
EEN-435 Building Automation
 การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
EEN-445 Special Topics in Electrical Engineering 1
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
EEN-446 Special Topics in Electrical Engineering 2
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
ENG-491 Extra Curriculum Activity in Engineering 1
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1
1 (1-0-10)
ENG-492 Extra Curriculum Activity in Engineering 2
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-10)
ENG-493 Extra Curriculum Activity in Engineering 3
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3
1 (1-0-10)
ENG-494 Extra Curriculum Activity in Engineering 4
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 (3-0-10)
ENG-495 Introduction to Entrepreneurship
 บทนำสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
3 (3-0-6)
IEN-306 Safety and Environmental Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666