โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิศวกรรมการผลิต
 สาขาวิชา : 601102A:วิศวกรรมการผลิต (สหกิจศึกษา)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    34 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HUM-101 Philosophy
 ปรัชญา
3 (3-0-6)
HUM-102 Ethics
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
HUM-103 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
HUM-104 Japanese and East Asian Civilization
 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
HUM-105 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
HUM-106 Man and Religions
 มนุษย์กับศาสนา
3 (3-0-6)
HUM-107 Man and Self Development
 มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
HUM-108 Buddhism
 พุทธศาสน์
3 (3-0-6)
HUM-109 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
HUM-110 Traditional Arts
 ศิลปะประเพณีนิยม
3 (3-0-6)
HUM-111 Human Psychology
 จิตวิทยามนุษย์
3 (3-0-6)
HUM-112 Human and Economics
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
HUM-113 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
HUM-114 Philosophy and Thinking Process
 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3 (3-0-6)
HUM-115 Reasoning and Ethics
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3 (3-0-6)
HUM-116 Buddhist Thought
 พุทธธรรม
3 (3-0-6)
HUM-117 History and Effects on Society
 ประวัติศาสตร์พลังขับเคลื่อนสังคม
3 (3-0-6)
HUM-118 Literature for Intellectual Powers
 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3 (3-0-6)
HUM-119 Art and Creativity
 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
HUM-120 Music and Human Spirit
 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3 (3-0-6)
HUM-121 Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
HUM-122 Man and Community
 ภูมิลักษณ์ชุมชน
3 (3-0-6)
HUM-123 Ethical Careers for Community
 สัมมาชีพชุมชน
3 (3-0-6)
HUM-124 Good Governance in Community Management
 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SOC-101 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
SOC-102 Politics and Economy in Society
 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3 (3-0-6)
SOC-103 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
SOC-104 Contemporary Thai Economy
 เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-105 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
SOC-106 Japanese Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
SOC-107 General Business
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
SOC-108 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
SOC-109 General Accounting
 บัญชีทั่วไป
3 (3-0-6)
SOC-110 Japanese Corporate Culture
 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
SOC-112 Modern Japanese Society Seminar
 สัมมนาวิชาการด้านสังคมญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
SOC-113 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
SOC-114 Development Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
SOC-115 Legal Studies
 กฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
SOC-116 Politics, Government and Law
 การเมือง การปกครองและกฎหมาย
3 (3-0-6)
SOC-117 Economy in Globalization
 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
SOC-118 Creativity, Innovation and Technology
 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
SOC-119 Principles of Modern Management
 หลักการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
SOC-120 Cross-Cultural Studies
 การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
SOC-121 Psychology of Adjustment
 จิตวิทยาการปรับตัว
3 (3-0-6)
SOC-122 Thai Studies Seminar
 สัมมนาไทยคดีศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-123 Japanese Studies Seminar
 สัมมนาญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-124 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
SOC-125 Career Preparation
 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
1 (1-0-2)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-111 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-112 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-2)

 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENL-101 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
ENL-102 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
ENL-201 English for Communication 3
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
JPN-101 Business Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
JPN-102 Business Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
JPN-201 Business Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
JPN-202 Business Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3 (3-0-6)
JPN-301 Business Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    105 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    56 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG-101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
ENG-102 Computer Programming for Engineer
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
3 (2-3-6)
ENG-103 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-104 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-105 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
ENG-121 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
ENG-122 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
ENG-131 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
ENG-132 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
ENG-202 Fundamental Engineering Workshop
 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม
1 (0-3-2)
ENG-203 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-204 Engineering Mechanics 2
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
ENG-206 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
ENG-207 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
ENG-208 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-2)
ENG-209 Mechanical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-2)
ENG-210 Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
ENG-211 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-212 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
ENG-213 Mathematics for Engineering
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ENG-214 Thermodynamics
 เทอร์โมไดนามิกส์
3 (3-0-6)
ENG-301 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PEN-307 Production Planning and Control
 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
PEN-308 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
PEN-312 Tool Engineering
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3-0-6)
PEN-314 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
PEN-316 Automation and Control Systems
 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม
3 (3-0-6)
PEN-317 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
PEN-318 Automatic Machine Tools
 เครื่องมือกลอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
PEN-319 Automatic Machine Tools Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องมือกลอัตโนมัติ
1 (0-3-2)
PEN-320 Forming Processes
 กระบวนการขึ้นรูป
3 (2-3-6)
PEN-321 Materials Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
1 (0-3-2)
PEN-322 Measurement and Intelligent Instruments
 การวัดและเครื่องมือวัดอัจฉริยะ
3 (2-3-6)
PEN-323 Automation and Control System Laboratory)
 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและการควบคุม
1 (0-3-2)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมการผลิต    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PEN-491 Pre-Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
PEN-492 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-10)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AEN-306 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-6)
AEN-308 Machine Design
 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
AEN-313 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
AEN-413 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
AEN-414 Introduction to Finite Element Method
 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
3 (2-3-6)
AEN-415 Air Conditioning and Refrigeration Systems
 ระบบปรับอากาศ
3 (3-0-6)
AEN-432 Modern Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3 (3-0-6)
AEN-434 Factory Automation
 เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน
3 (3-0-6)
CPE-432 Digital Image Processing
 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3 (3-0-6)
EEN-426 Industrial Sensors and Control Devices
 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
EEN-427 Computer System and Interfacing
 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
3 (3-0-6)
ENG-491 Extra Curriculum Activity in Engineering 1
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1
1 (1-0-10)
ENG-492 Extra Curriculum Activity in Engineering 2
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-10)
ENG-493 Extra Curriculum Activity in Engineering 3
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3
1 (1-0-10)
ENG-494 Extra Curriculum Activity in Engineering 4
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 (3-0-10)
ENG-495 Introduction to Entrepreneurship
 บทนำสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
3 (3-0-6)
IEN-414 Simulation Modeling
 การจำลองปัญหา
3 (3-0-6)
IEN-416 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
IEN-420 Industrial Project Feasibilty Study
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IEN-422 Monodzukuri
 การผลิตแบบโมโนซุคุริ
3 (3-0-6)
PEN-406 Metal Forming Technology
 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
3 (3-0-6)
PEN-407 Metal Casting Technology
 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
3 (3-0-6)
PEN-408 Polymer Processing Technology
 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโพลิเมอร์
3 (3-0-6)
PEN-409 Joining and Assembly Technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมประสานและการประกอบ
3 (3-0-6)
PEN-410 Material Handling Systems
 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
3 (3-0-6)
PEN-411 Total Productive Maintenance
 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
PEN-412 Total Quality Management
 การจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
PEN-413 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
PEN-414 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
PEN-416 Industrial Cost Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
3 (3-0-6)
PEN-417 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
PEN-418 Special Topic in Production Engineering
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
3 (3-0-6)
PEN-419 Fundamental Energy Management for Engineer
 การจัดการพลังงานเบื้องต้นสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
PEN-420 Machining Technology
 เทคโนโลยีการตัดเฉือนวัสดุ
3 (3-0-6)
PEN-421 Rubber Processing
 กระบวนการผลิตวัสดุยาง
3 (3-0-6)
PEN-422 Advanced Materials
 วัสดุขั้นสูง
3 (3-0-6)
PEN-423 Hydraulics and Pneumatics Systems
 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 (3-0-6)
PEN-424 Packaging Systems
 ระบบบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-6)
PEN-425 Inventory and Warehouse Management
 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3 (3-0-6)
PEN-427 Industrial Pollution and Waste Management
 การจัดการมลพิษและของเสียจากอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
PEN-431 Toyota Production Systems
 การผลิตแบบโตโยตา
3 (3-0-6)
PEN-432 Engineering Design
 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)
PEN-433 CAD/CAM/CAE
 คอมพิวเตอร์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต
3 (2-3-6)
PEN-434 Design for Manufacturing, Assembly and Disassembly
 การออกแบบเพื่อการผลิต การประกอบและการถอดประกอบ
3 (3-0-6)
PEN-435 Product Design and Development Process
 กระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
PEN-436 Plastic Injection Technology
 เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
3 (3-0-6)
PEN-437 Surface Engineering
 วิศวกรรมพื้นผิว
3 (3-0-6)
PEN-438 Materials Selection and Design
 การเลือกใช้วัสดุและออกแบบ
3 (3-0-6)
PEN-439 Deterioration of Materials
 การเสื่อมสภาพของวัสดุ
3 (3-0-6)
PEN-440 Computer Aided Engineering for Mold and Die Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์
3 (2-3-6)
PEN-441 Plastic Injection Molding Design
 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
3 (2-3-6)
PEN-442 Metal Forming Design
 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
3 (2-3-6)
PEN-443 Computer Aided GD&T of Mechanical Parts
 คอมพิวเตอร์ช่วยบอกขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วนเครื่องกล
3 (3-0-6)
PEN-444 Computer Numerical Control Programming
 การเขียนโปรแกรมการควบคุมเชิงตัวเลข
3 (2-3-6)
PEN-445 Precision Engineering
 วิศวกรรมความเที่ยงตรง
3 (3-0-6)
PEN-446 Engineering Metrology
 มาตรวิทยาในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
PEN-447 Industrial Robots for Manufacturing
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการผลิต
3 (3-0-6)
PEN-448 Industrial Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666