หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : วิศวกรรมยานยนต์   
  541101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  541101B:วิศวกรรมยานยนต์ (ฝึกงาน)1444 2.00
  591101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  591101B:วิศวกรรมยานยนต์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  191101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  191101B:วิศวกรรมยานยนต์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมการผลิต   
  551102A:วิศวกรรมการผลิต (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  551102B:วิศวกรรมการผลิต (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  601102A:วิศวกรรมการผลิต (สหกิจศึกษา)1454 2.00
  601102B:วิศวกรรมการผลิต (ฝึกงานและทำโครงงาน)1454 2.00
  191102A:วิศวกรรมการผลิต (สหกิจศึกษา)1454 2.00
  191102B:วิศวกรรมการผลิต (ฝึกงานและทำโครงงาน)1454 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
  551103A:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  551103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1394 2.00
  601103A:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  601103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1394 2.00
  191103A:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  191103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1394 2.00
  100049660 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ   
  551104B:วิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  551104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  601104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)1454 2.00
  601104B:วิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1454 2.00
  191104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)1454 2.00
  191104B:วิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1454 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า   
  561105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  561105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  611105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  611105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  191105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  191105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ   
  201102A:วิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและการบูรณาการระบบ (สหกิจศึกษา)1414 2.00
  201102B:วิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและการบูรณาการระบบ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1414 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (นานาชาติ)   
  หลักสูตร : วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)   
  184101A:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  184101B:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)1334 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีวิศวกรรม   
  596101:เทคโนโลยีวิศวกรรม362 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666