หลักสูตรที่เปิดสอน
    สถานะหลักสูตร 
    ระดับ 
    คณะ 
    สาขา 
    ปีที่นศ.เข้าศึกษา 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์   
  หลักสูตร : วิศวกรรมยานยนต์   
  541101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  541101B:วิศวกรรมยานยนต์ (ฝึกงาน)1444 2.00
  591101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  591101B:วิศวกรรมยานยนต์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  191101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  191101B:วิศวกรรมยานยนต์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  211101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  211101B:วิศวกรรมยานยนต์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  241101A:วิศวกรรมยานยนต์ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  241101B:วิศวกรรมยานยนต์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมการผลิต   
  551102A:วิศวกรรมการผลิต (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  551102B:วิศวกรรมการผลิต (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  601102A:วิศวกรรมการผลิต (สหกิจศึกษา)1454 2.00
  601102B:วิศวกรรมการผลิต (ฝึกงานและทำโครงงาน)1454 2.00
  191102A:วิศวกรรมการผลิต (สหกิจศึกษา)1454 2.00
  191102B:วิศวกรรมการผลิต (ฝึกงานและทำโครงงาน)1454 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
  551103A:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  551103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1394 2.00
  601103A:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  601103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1394 2.00
  191103A:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  191103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1394 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ   
  551104B:วิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  551104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  601104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)1454 2.00
  601104B:วิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1454 2.00
  191104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)1454 2.00
  191104B:วิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1454 2.00
  221104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)1384 2.00
  221104B:วิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1384 2.00
  241104A:วิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจศึกษา)1384 2.00
  241104B:วิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1384 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า   
  561105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  561105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  611105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  611105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  191105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)1444 2.00
  191105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)1444 2.00
  231105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  231105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)1354 2.00
  241105A:วิศวกรรมไฟฟ้า (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  241105B:วิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกงานและทำโครงงาน)1354 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน   
  201102A:วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (สหกิจศึกษา)1414 2.00
  201102B:วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (ฝึกงานและทำโครงงาน)1414 2.00
  241102A:วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (สหกิจศึกษา)1414 2.00
  241102B:วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (ฝึกงานและทำโครงงาน)1414 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์   
  221103A:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  221103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1354 2.00
  241103A:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  241103B:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1354 2.00
  คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  511201A:เทคโนโลยีสารสนเทศ (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  541201A:เทคโนโลยีสารสนเทศ (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  541201B:เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝึกงาน)1354 2.00
  581201A:เทคโนโลยีสารสนเทศ (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  581201B:เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝึกงาน)1364 2.00
  191201A:เทคโนโลยีสารสนเทศ (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  191201B:เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1364 2.00
  201201A:เทคโนโลยีสารสนเทศ (สหกิจศึกษา)1324 2.00
  201201B:เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1324 2.00
  241201A:เทคโนโลยีสารสนเทศ (สหกิจศึกษา)1324 2.00
  241201B:เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1324 2.00
  หลักสูตร : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   
  551202A:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  551202B:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ฝึกงานและทำโครงงาน)1364 2.00
  581202A:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  581202B:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ฝึกงานและทำโครงงาน)1364 2.00
  191202A:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  191202B:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ฝึกงานและทำโครงงาน)1364 2.00
  201202A:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (สหกิจศึกษา)1324 2.00
  201202B:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ฝึกงานและทำโครงงาน)1324 2.00
  231202B:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ฝึกงานและทำโครงงาน)1284 2.00
  231202A:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (สหกิจศึกษา)1284 2.00
  241202A:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (สหกิจศึกษา)1284 2.00
  241202B:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ฝึกงานและทำโครงงาน)1284 2.00
  หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   
  551204A:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (สหกิจศึกษา)1344 2.00
  551204B:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1344 2.00
  581204A:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (สหกิจศึกษา)1344 2.00
  581204B:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1344 2.00
  191204A:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (สหกิจศึกษา)1344 2.00
  191204B:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1344 2.00
  201204A:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  201204B:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ฝึกงานและทำโครงงาน)1354 2.00
  หลักสูตร : เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน   
  611205A:เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (สหกิจศึกษา)1344 2.00
  611205B:เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (ฝึกงานและทำโครงงาน)1344 2.00
  191205A:เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (สหกิจศึกษา)1344 2.00
  191205B:เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (ฝึกงานและทำโครงงาน)1344 2.00
  231205A:เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (สหกิจศึกษา)1314 2.00
  231205B:เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (ฝึกงานและทำโครงงาน)1314 2.00
  241205A:เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (สหกิจศึกษา)1314 2.00
  241205B:เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (ฝึกงานและทำโครงงาน)1314 2.00
  หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล   
  231204A:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (สหกิจศึกษา)1314 2.00
  231204B:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (ฝึกงานและทำโครงงาน)1314 2.00
  241204A:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (สหกิจศึกษา)1314 2.00
  241204B:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (ฝึกงานและทำโครงงาน)1314 2.00
  คณะ : บริหารธุรกิจ   
  หลักสูตร : การจัดการอุตสาหกรรม   
  571301A:การจัดการอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  571301B:การจัดการอุตสาหกรรม (ฝึกงาน)1334 2.00
  601301A:การจัดการอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  601301B:การจัดการอุตสาหกรรม (ฝึกงาน)1364 2.00
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจญี่ปุ่น   
  551302A:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  551302B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1334 2.00
  571302B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1334 2.00
  601302B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1364 2.00
  191302B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1364 2.00
  191302A:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  211302A:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  211302B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1334 2.00
  241302A:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  241302B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1334 2.00
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   
  551304A:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  571304B:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ฝึกงาน)1334 2.00
  191304A:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  191304B:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ฝึกงาน)1334 2.00
  241304A:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  241304B:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ฝึกงาน)1274 2.00
  หลักสูตร : การบัญชี   
  561306A:การบัญชี (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  561306B:การบัญชี (ฝึกงาน)1394 2.00
  611306A:การบัญชี (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  611306B:การบัญชี (ฝึกงาน)1394 2.00
  191306A:การบัญชี (สหกิจศึกษา)1394 2.00
  191306B:การบัญชี (ฝึกงาน)1394 2.00
  231306A:การบัญชี (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  231306B:การบัญชี (ฝึกงาน)1274 2.00
  241306A:การบัญชี (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  241306B:การบัญชี (ฝึกงาน)1274 2.00
  หลักสูตร : การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น   
  571305B:การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1334 2.00
  191305B:การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1274 2.00
  191305A:การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  211305A:การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  211305B:การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1274 2.00
  241305A:การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  241305B:การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (ฝึกงาน)1274 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
  601310A:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  601310B:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฝึกงาน)1364 2.00
  191310A:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  191310B:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฝึกงาน)1364 2.00
  201310A:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  201310B:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฝึกงาน)1274 2.00
  241310A:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  241310B:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฝึกงาน)1274 2.00
  หลักสูตร : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
  191312A:การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  191312B:การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฝึกงาน)1274 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม   
  191313A:การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  191313B:การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (ฝึกงาน)1334 2.00
  231313A:การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  231313B:การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (ฝึกงาน)1274 2.00
  241313A:การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  241313B:การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (ฝึกงาน)1274 2.00
  หลักสูตร : การตลาดเชิงสร้างสรรค์   
  601311B:การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (ฝึกงาน)1364 2.00
  191311B:การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (ฝึกงาน)1364 2.00
  191311A:การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  หลักสูตร : การตลาดดิจิทัล   
  221311A:การตลาดดิจิทัล (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  221311B:การตลาดดิจิทัล (ฝึกงาน)1274 2.00
  241311A:การตลาดดิจิทัล (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  241311B:การตลาดดิจิทัล (ฝึกงาน)1274 2.00
  หลักสูตร : การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป   
  231314A:การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  231314B:การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (ฝึกงาน)1274 2.00
  241314A:การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  241314B:การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (ฝึกงาน)1274 2.00
  คณะ : สื่อสารสากล   
  หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ   
  241701A:ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  241701B:ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (ฝึกงาน)1274 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (นานาชาติ)   
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์   
  หลักสูตร : วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)   
  184101A:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  184101B:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)1334 2.00
  คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  หลักสูตร : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)   
  184201A:วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  184201B:วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงาน)1354 2.00
  คณะ : บริหารธุรกิจ   
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)   
  184304A:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  184304B:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงาน)1364 2.00
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)   
  204304A:การจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  204304B:การจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)1364 2.00
  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ   
  หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)   
  224401A:ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1274 2.00
  224401B:ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)1274 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)   
  224402A:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1334 2.00
  224402B:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)1334 2.00
  234402A:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1304 2.00
  234402B:วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)1304 2.00
  หลักสูตร : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)   
  224403A:วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1354 2.00
  224403B:วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงาน)1354 2.00
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)   
  224404A:การจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  224404B:การจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)1364 2.00
  หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)   
  224405A:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1364 2.00
  224405B:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงาน)1364 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมธุรกิจและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)   
  244408A:วิศวกรรมธุรกิจและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1294 2.00
  244408B:วิศวกรรมธุรกิจและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงานและทำโครงงาน)1294 2.00
  หลักสูตร : วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)   
  234406A:วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1314 2.00
  234406B:วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงาน)1314 2.00
  หลักสูตร : ธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)   
  234407A:ธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) (สหกิจศึกษา)1304 2.00
  234407B:ธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฝึกงาน)1304 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีวิศวกรรม   
  596101:เทคโนโลยีวิศวกรรม362 3.00
  216101:เทคโนโลยีวิศวกรรม362 3.00
  คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  596204A:เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก)382 3.00
  596204B:เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข)382 3.00
  216204A:เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก)372 3.00
  216204B:เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข)372 3.00
  คณะ : บริหารธุรกิจ   
  หลักสูตร : การจัดการอุตสาหกรรม   
  566301A:การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ก)422 3.00
  566301B:การจัดการอุตสาหกรรม (แผน ข)422 3.00
  หลักสูตร : การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม   
  616301A:การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (แผน ก)392 3.00
  616301B:การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (แผน ข)392 3.00
  หลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม   
  196309A:นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (แผน ก)392 3.00
  196309B:นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (แผน ข)392 3.00
  206309A:นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (แผน ก)392 3.00
  206309B:นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (แผน ข)392 3.00
  226309A:นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (แผน ก)362 3.00
  226309B:นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (แผน ข)362 3.00
  หลักสูตร : การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร   
  546302A:การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร (แผน ก)422 3.00
  546302B:การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร (แผน ข)422 3.00
  หลักสูตร : การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ   
  596307A:การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (แผน ก)392 3.00
  596307B:การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (แผน ข)392 3.00
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจญี่ปุ่น   
  576303A:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (แผน ก)422 3.00
  576303B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (แผน ข)422 3.00
  196303A:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (แผน ก)422 3.00
  196303B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (แผน ข)422 3.00
  236303A:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (แผน 1 แบบวิชาการ)362 3.00
  236303B:บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (แผน 2 แบบวิชาชีพ)362 3.00
  หลักสูตร : การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน   
  206301A:การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (แผน ก)362 3.00
  206301B:การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (แผน ข)362 3.00
  ระดับการศึกษา : หมวดวิชา   
  คณะ : สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา   
  หลักสูตร : ศึกษาทั่วไป   
  201401:หมวดวิชาศึกษาทั่วไป0 2.00
  คณะ : สื่อสารสากล   
  หลักสูตร : ศึกษาทั่วไป   
  241401:หมวดวิชาศึกษาทั่วไป0 2.00
  ระดับการศึกษา : คลังหน่วยกิต   
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์   
  หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ   
  229102:วิศวกรรมอุตสาหการ (IE-SiCoP)0 0.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE-SiCoP)   
  229101:วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE-SiCoP)0 0.00
  คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI-SiCoP)   
  229204:เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI-SiCoP)3 2.00
  คณะ : บริหารธุรกิจ   
  หลักสูตร : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (คลังหน่วยกิต)   
  2019312A:การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ประกาศนียบัตร)724 2.00
  หลักสูตร : การตลาดดิจิทัล (DM-SiCoP)   
  229301:การตลาดดิจิทัล (DM-SiCoP)0 0.00
  คณะ : สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา   
  หลักสูตร : กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น   
  :0 2.00
  หลักสูตร : ศึกษาทั่วไป   
  2292999:คลังเครดิตภาษาญี่ปุ่น (เรียนล่วงหน้า)0 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทดสอบ   
  คณะ : ทดสอบบริหาร   
  หลักสูตร : ทดสอบบริหารการจัดการ   
  99001:ทดสอบบริหาทดสอบการจัดการระบบบริการการศึกษา0 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666