ไทย | ENG    

Select Menu

   
 
 Academic Affairs Department
 
 
 
 
 


 Narong Anankawanich (ext. 2609)
 Director of Academic Affairs
 งานทะเบียนและประมวลผล
 งานการเรียนการสอน
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 Office of the Registrar
 
 
 
 
  Jittima Klaithai (ext. 2608)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 ขึ้นทะเบียนนศ./Registration
 Transfer Credit/Leave of Absence
 ย้ายสาขา/Re-Entry
 ผ่อนผันการชำระเงิน
 
 
 
  Suchadha Wanna (ext. 2502)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 ตรวจสอบคุณวุฒิ/Student Profile
 การสำเร็จการศึกษา
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 
 
 
  Chananya Rattanaphan (ext. 2634)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 ผู้ดูแลระบบบริการการศึกษา/VN client
 ผู้ดูแลระบบรับสมัครออนไลน์
 ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
 
 
 
  Piyaporn Boontang (ext. 2505)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 Academic Record
 
 
 
  Khwanchanok Ratchata (ext. 2502)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 ทวนสอบวุฒิการศึกษาบัณฑิต
 Evaluation
 การพ้นสภาพนศ.
 
 
 
  Chutima Solgosoom (ext. 2666)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
       (หลักสูตรนานาชาติ)
 งานบริการการศึกษา(นานาชาติ)
 งานจัดการเรียนการสอน(นานาชาติ)
 About us
 
 
 
 
  Bhavita Santiwongse (ext. 2504)
 หัวหน้างานการเรียนการสอน
 การเปิด/ปิดรายวิชา
 ตารางเรียน ตารางสอบ
 การจัดสอบคัดเลือก
 การประชุมกก. นโยบายด้านวิชาการ
 
 
 
  Duangkamon Chaiyaphut (ext. 2648)
 เจ้าหน้าที่พัฒนาการสอน
 สนับสนุนการสอน
 อาจารย์ที่ปรึกษา
 ประสานงานหน่วยงานรับสมัคร
 วิชาเตรียมความพร้อม
 
 
 
  Suwat Pranimit (ext. 2646)
 เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน
 งานพัฒนาหลักสูตร
 วิชาปรับพื้นฐาน
 โครงการ 5 ปี 2 ปริญญา
 การประชุมกรรมการวิชาการ
 
 
 
  Aukkarawat Kerdkobkiart (ext. 2645)
 เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน
 ประสานงานระบบ TQF
 คู่มือนักศึกษา
 ผู้ดูแลเว็บฝ่ายวิชาการ
 
 
 
  Natchaphon Chindalap (ext. 2645)
 เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน
 สำเนาข้อสอบ
 จัดเก็บและทำลายเอกสาร
 
 
 
  Kulissa Wongkum (ext. 2647)
 เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน
 จัดห้องเรียน ห้องสอบ
 การจองใช้ห้องเรียน
 การจัดสอบซ้อน
TIME    |  |  |  |  | 

We recommend using Internet Explorer version 5.0 as the browser and 1024x768 pixels for optimal result.and the broad of Screen Area is 1024x768 pixels