ไทย | ENG    

เมนูหลัก

   
 
 ฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 
 


 ณรงค์ อนันควานิช (ext. 2609)
 ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 ดูแลงานทะเบียนและประมวลผล
 ดูแลงานการเรียนการสอน
 ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ดูแลศูนย์วิทยบริการ
 งานทะเบียนและประมวลผล
 
 
 
 
  จิตติมา คล้ายไทย (ext. 2608)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 ขึ้นทะเบียนนศ./ลงทะเบียนเรียน
 เทียบโอนรายวิชา/รักษาสภาพนศ.
 ย้ายสาขา/กลับเข้ามาศึกษาใหม่
 ผ่อนผันการชำระเงิน
 
 
 
  สุชาดา วรรณา (ext. 2502)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 ตรวจสอบคุณวุฒิ/ทะเบียนประวัตินศ.
 การสำเร็จการศึกษา
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 
 
 
  ชนัญญา รัตนพันธ์ (ext. 2634)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 ผู้ดูแลระบบบริการการศึกษา/VN client
 ผู้ดูแลระบบรับสมัครออนไลน์
 ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
 
 
 
  ปิยะพร บุญตั้ง (ext. 2505)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 เอกสารสำคัญทางการศึกษาต่างๆ
 
 
 
  ขวัญชนก รัชชะ (ext. 2666)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
 ทวนสอบวุฒิการศึกษาบัณฑิต
 ประมวลผลการศึกษา
 การพ้นสภาพนศ.
 
 
 
   ชุติมา ศลโกสุม (ext. 2410)
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
       (หลักสูตรนานาชาติ)
 งานบริการการศึกษา(นานาชาติ)
 งานจัดการเรียนการสอน(นานาชาติ)
 งานการเรียนการสอน
 
 
 
 
  ภาวิตา สันติวงศ์ (ext. 2504)
 หัวหน้างานการเรียนการสอน
 การเปิด/ปิดรายวิชา
 ตารางเรียน ตารางสอบ
 การจัดสอบคัดเลือก
 การประชุมกก. นโยบายด้านวิชาการ
 
 
 
  ดวงกมล ไชยพุทธ (ext. 2648)
 เจ้าหน้าที่พัฒนาการสอน
 สนับสนุนการสอน
 อาจารย์ที่ปรึกษา
 ประสานงานหน่วยงานรับสมัคร
 วิชาเตรียมความพร้อม
 
 
 
  สุวัฒน์ พระนิมิตร (ext. 2646)
 เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน
 งานพัฒนาหลักสูตร
 วิชาปรับพื้นฐาน
 โครงการ 5 ปี 2 ปริญญา
 การประชุมกรรมการวิชาการ
 
 
 
  อัครวัฒน์ เกิดกอบเกียรติ์ (ext. 2666)
 เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน
 ประสานงานระบบ TQF
 คู่มือนักศึกษา
 ผู้ดูแลเว็บฝ่ายวิชาการ
 
 
 
  ณัชพล จินดาลาภ (ext. 2645)
 เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน
 สำเนาข้อสอบ
 จัดเก็บและทำลายเอกสาร
 
 
 
  กุลิสรา วงษ์คำ (ext. 2647)
 เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน
 จัดห้องเรียน ห้องสอบ
 การจองใช้ห้องเรียน
 การจัดสอบซ้อน
เวลา    |  |  |  |  | 

การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666