ไทย | ENG    

Select Menu

   
 
 
 
ทบ.4 แบบฟอร์มขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 Academic Document Request Form
 
 เพื่อขอใบแสดงผลการเรียน ใบรับรอง ทั้งกรณีที่สำเร็จการศึกษา
 และยังไม่สำเร็จการศึกษา เอกสารใบรับรองคาดว่าสำเร็จการศึกษา
 To requst Transcript of Student Verification for both alumni and current students and
Certification of Intention to Graduate for current students.
 

 
ทบ.2 แบบฟอร์มขอแก้ไขประวัติส่วนตัว
 Student Record Correction Form
 
 
 เพื่อแก้ไขระเบียนประวัตินักศึกษา
 To edit student's information.
 
 
 
ทบ.3 แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษา
 Student ID Card Request Form
 
 เพื่อขอบัตรนักศึกษาใหม่ กรณีบัตรสูญหาย ชำรุด
 To request issuing a new student's ID card in case of lost or damaged.
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียม
สำหรับนักศึกษา รหัส 54 - 57
 Tuition Fee Reimbursement Document
(For student ID. 54 – 57)
 
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษารหัส 54 - 57
 The detail for tuition fee reimbursement of student ID. 54 – 57
 
 
 
 
เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียม
สำหรับนักศึกษา รหัส 58 - 59
 Tuition Fee Reimbursement Document
(For student ID. 58 – 59)
 
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษารหัส 58 - 59
 The detail for tuition fee reimbursement of student ID. 58 – 59
 
 
 
 
เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียม
สำหรับนักศึกษา รหัส 60 ขึ้นไป
 Tuition Fee Reimbursement Document
(For student ID. 60 upward)
 
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป
 The detail for tuition fee reimbursement of student ID. 60 upward
 
 
 
 
เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียม
สำหรับนักศึกษานานาชาติ รหัส 18 ขึ้นไป
 Tuition Fee Reimbursement Document
(For International student ID. 18 upward)
 
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษานานาชาติรหัส 61 ขึ้นไป
 The detail for tuition fee reimbursement of International student ID. 18 upward
 
 
 
TIME    |  |  |  |  | 

We recommend using Internet Explorer version 5.0 as the browser and 1024x768 pixels for optimal result.and the broad of Screen Area is 1024x768 pixels