ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้ที่ไม่ส่งคำร้องแจ้งสำเร็จการศึกษาปี 2562 ภาคการศึกษาที่ 1(ป.ตรี)(ด่วนที่สุด)
59134059-1 นางสาวกนกกร อุ่นอก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
59134151-6 นางสาวนภสร ศิริอักษร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
58121062-2 นายวรากร บัวรอด เทคโนโลยีสารสนเทศ
58132171-8 นายศศิศระ ปานเพชร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
59113027-3 นางสาวณัฐวรา เรืองสันติธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
56111022-2 นายเกียรติศักดิ์ พรหมชาติ วิศวกรรมยานยนต์
58111055-8 นายเฉลิมเกียรติ เนตรบางเพรียง วิศวกรรมยานยนต์
56111212-9 นายธนา วินยางกูร วิศวกรรมยานยนต์
58111084-8 นายกัญพันธุ์ วัชรศิลป วิศวกรรมยานยนต์
57114710-7 นายวีรภัทร กันทอินทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ

ขอให้ท่านนำส่งใบแจ้งสำเร็จการศึกษาภายในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 หากไม่นำส่งตามกำหนด งานทะบียนฯจะดำเนินการยกเลิกคำร้องแจ้งสำเร็จการศึกษา และหากนักศึกษาจะแจ้งสำเร็จการศึกษาอีกครั้ง ในภาคการศึกษานี้จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการนอกช่วงเวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   Register office   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2562
 2.กำหนดการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษา (บัตรเดบิต)(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดการแจกบัตรนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆที่ต้องการเปลี่ยนบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นบัตรเดบิต
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : บริเวณอาคาร E ชั้น 1
ช่วงเวลา : 10.00 -14.00 น.
โดยแบ่งเป็น
1) ส่วนแจกBook bank & บัตร สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 19)
2) ส่วนเปิดบัญชี และบัตรเดบิตประจำตัวใหม่ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ขึ้นไป
ประกาศโดย   งานะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
 3.ปิดทำการ(ด่วนที่สุด)

ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล งานการเรียนการสอน
ปิดทำการ
วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2562
 4.การขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 17 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2562

ระดับปริญญาโท
วันที่ 22 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2562

ขั้นตอนการขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A
2. กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ นามสกุล คณะ สาขา พร้อมระบุเหตุผลการขอลาพักการศึกษา
3. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการขอลาพักการศึกษา
5. นำคำร้องส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูลขอลาพักการศึกษา
6. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาภายหลังยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2562
 5.การขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคที่ 3/2561(ด่วนมาก)
สภาฯอนุมัติสำเร็จการศึกษาวันที่ 1 ก.ค.2562

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา 3/2561 เมื่อสภาฯ อนุมัติสำเร็จการศึกษา
ให้ติดต่อขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2562 เป็นต้นไป
ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา คือ ภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

• ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเอง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภาฯ อนุมัติสำเร็จการศึกษา
• กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้
o มอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทนได้ (Download ใบมอบฉันทะ)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 027632600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2562
 6.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่1/62 (ด่วนมาก)
เฉพาะ ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่ 1/62 ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-12 ก.ค. 62

น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่
*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 12 ก.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666