ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วน)

ระดับปริญญาโท และปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ลงทะเบียน วันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

ระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียน วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562
ลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา
หมายเหตุ นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด และสามารถลงทะเบียนวิชาภาษา เช่น JPN ENL และเลือกเสรีได้พร้อมชุดกระเช้าวิชา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
- ลงทะเบียนเพิ่ม / ลดรายวิชา

วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2562
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร
เลือกเมนูผลการลงทะเบียน หรือเมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จที่สถาบัน ฯ

ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียน เวลา 16.00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. นักศึกษาตรวจสอบชุดกระเช้าวิชารหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคระบบการลงทะเบียน
3. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตาม วัน เวลา ที่กำหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด
6. นำหลักฐานการชำระเงิน ติดต่อขอรับใบเสร็จที่เคาเตอร์การเงิน ชั้น 2 อาคาร A

หมายเหตุ
1. นักศึกษาตรวจสอบภาระหนี้สิน และติดต่อชำระเงินให้เรียบร้อยที่ชั้น 2 ห้องบัญชีและการเงิน ก่อนวันลงทะเบียน Online
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด พร้อมลงทะเบียนรายวิชาหมวดภาษา JPN หรือ ENL
3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา ระบบ reg.tni.ac.th ตามวัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา เท่านั้น
4. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 2.การย้ายคณะ ย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา และการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
- วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2562
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (ย้ายคณะ / ขอกลับเข้าศึกษาใหม่)
- วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้
- วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา (ที่ตู้เอกสาร) ที่ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A งานทะเบียนและประมวลผล
2. เขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา พร้อมเหตุผลการขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาให้ชัดเจน ครบถ้วน
3. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
**กรณีนักศึกษาขอย้ายคณะ (ต่างจากคณะเดิม) จะต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนนักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน(ย้ายคณะ) จึงจะสามารถดำเนินการตามข้อ 4 ต่อไป
4. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล
5. นำคำร้องยื่นประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อลงนามอนุมัติ
6. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา

ขั้นตอนการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
1. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องติดต่องานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และตรวจสอบคุณสมบัติการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
2. ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
3. นำใบเสร็จชำระเงินติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ / สอบวัดระดับความรู้
4. นักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนในคำร้อง เพื่อเสนอประธานหลักสูตร และคณบดีลงนามรับทราบอนุมัติ
5. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา / ลงทะเบียน

*การเทียบโอน / โอนย้าย รายวิชา นักศึกษาจะต้องกรอก รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการศึกษา ให้ถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาถึงภาคล่าสุด*
**การยื่นคำร้อง ฯ นักศึกษาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน และติดตามรับทราบผลคำร้องด้วยตนเอง ตามหน่วยงานที่นักศึกษาติดต่อ**
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 3.การถอนรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2019 (หลักสูตรนานาชาติ)

ช่วงการถอนรายวิชา : 7 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนในการถอนรายวิชา
1.ขอรับฟอร์มการถอนรายวิชาที่ห้องทะเบียน
2.กรอกฟอร์มให้เรียบร้อยและครบถ้วน
3.นำฟอร์มการถอนถอนรายวิชาให้อาจารย์ประจำวิชาลงนาม
4.นำเอกสารมาส่งที่ห้องทะเบียนภายในช่วงเวลา

***ในกรณีที่ถอนรายวิชาแล้วหน่วยกิตต่ำกว่าเกณฑ์นั้นคณบดีจะต้องลงนาม***
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2562
 4.กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต online วันที่ 21 ส.ค.- 4 ต.ค. 62

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
วันซ้อมย่อย วันที่ 3 พ.ย. 62
วันซ้อมใหญ่ วันที่ 9 พ.ย. 62
วันประสาทปริญญาบัตร วันที่ 10 พ.ย. 62

หมายเหตุ รหัสน.ศ. 58 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนฯ 3000 บาท ค่าเข้าร่วม 1000 บาท

ติดต่อสอบถามกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ได้ที่งานกิจการนักศึกษา โทร 02 763 2600 ต่อ 2621-2623
ประกาศโดย   Office of Registrar   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2562
 5.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่1/62
เฉพาะ ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่ 1/62 ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-12 ก.ค. 62

น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่
*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 12 ก.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666