ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน วันที่ 2 - 7 มิถุนายน 2562

ระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียน วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด และสามารถลงทะเบียนวิชาภาษา เช่น JPN ENL และเลือกเสรีได้พร้อมชุดกระเช้าวิชา

- ลงทะเบียนเพิ่ม / ลดรายวิชา วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2562
เลือกเมนูผลการลงทะเบียน หรือเมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จที่สถาบัน ฯ

ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน วันที่13 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียน เวลา 16.00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. นักศึกษาตรวจสอบชุดกระเช้าวิชารหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
3. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ
1. นักศึกษาตรวจสอบภาระหนี้สิน และติดต่อชำระเงินให้เรียบร้อยที่ชั้น 2 ห้องบัญชีและการเงิน ก่อนวันลงทะเบียน Online
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด พร้อมรายวิชาหมวดภาษา JPN หรือ ENL
3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา ระบบ reg.tni.ac.th ตามวัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา เท่านั้น
4. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2562
 2.น.ศ.โครงการแลกเปลี่ยน โปรดติดต่อห้องทะเบียน เรื่องสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ผู้ที่มีรายชื่อด้านล่างข้อความนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการและท่านได้กลับมาถึงไทยแล้ว โปรดรีบติดต่องานทะเบียนฯเพื่อดำเนินการยืนยันเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 62 หากท่านไม่มาติดต่อ งานทะเบียนจะไม่สามารถเสนอชื่อสำเร็จการศึกษาให้ท่านได้

58111093-9 นายพชร พันธ์สอาด
58136017-9 นายกมล เหลืองเมตตากุล
58121047-3 นายณัฐพล ทองรักษาวงศ์
58122003-5 นายปฏิภาณ ศรีจำเริญ
58122024-1 นายชนมพัฒน์ เกตุอ่ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 027632600 ต่อ 2502 หรือ e-mail : suchadha@tni.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2562
 3.การขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคที่ 2/2561(ด่วนมาก)
สภาฯอนุมัติสำเร็จการศึกษาวันที่ 13 พ.ค.2562

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา 2/2561 เมื่อสภาฯ อนุมัติสำเร็จการศึกษา
ให้ติดต่อขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2562 เป็นต้นไป
ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา คือ ภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

• ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเอง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภาฯ อนุมัติสำเร็จการศึกษา
• กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้
o มอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทนได้ (Download ใบมอบฉันทะ)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 027632600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2562
 4.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 3/61
(9-26 เม.ย.62)
เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/61 เป็นภาคเรียนสุดท้าย ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 26 เม.ย. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่
*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 26 เม.ย.62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666