ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปิดรายวิชา(ด่วนที่สุด)

ENG-104 Engineering Physics Laboratory กลุ่ม 1
ENL-404 English for Engineering 1 กลุ่ม 1
ENL-406 English for Information Technology 1 กลุ่ม 1
AEN-310 Automatic Control กลุ่ม 2, 3
CPE-496 / CPE-497 Special Topic in Computer Engineering 1, 2
PEN-422 Advanced Materials
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2562
 2.ประชาสัมพันธ์ Campaign พี่ชวนน้อง เพื่อนชวนเพื่อน(ด่วนที่สุด)
กติกา
1. นศ.TNI ทุกชั้นปี ทุกสาขา พาเพื่อน หรือ รุ่นน้องมา สมัครเรียนที่ TNI
ได้ตั้งแต่ วันนี้-20 มิ.ย.62
2. รุ่นน้อง สมัครเรียน ต้องผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนนศ. ปีการศึกษา 2562

สิทธิประโยชน์
- พี่ ได้รับเครดิตทุนส่วนลดค่าเรียน 5,000 บาท/คน ไม่จำกัดจำนวน
- น้อง ได้สิทธิ ฟรีค่าสมัคร 500 บาท

เงื่อนไข
1. น้องต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ. ชำระค่าเทอมก่อน พี่หรือเพื่อนที่
ชวนจึงจะได้รับทุนส่วนลด
2. ส่วนลดเครดิตค่าเทอม ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. รุ่นพี่สามารถชวนน้องมาได้ไม่จำกัดจำนวน
4. รุ่นพี่ต้องเตรียมสำเนาบัตรนักศึกษามาแสดงที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
ในวันที่น้องหรือเพื่อนสมัครเรียน เพื่อยืนยันการชวนน้อง

หมดเขตรับสมัคร รอบ admission ตรง และเข้าร่วมโครงการ
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เท่านั้น !!

หากมีข้อสงสัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
โทร. 02-763-2601-2605
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2562
 3.การลงทะเบียนเรียน (ช่วงล่าช้า) / ชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนมาก)

ตรวบสอบรายวิชายกเลิกผลการลงทะเบียน วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียน (ล่าช้า) เพิ่ม ลดรายวิชา / พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงิน
วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562

ระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน (ล่าช้า) เพิ่ม ลดรายวิชา / พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงิน
วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2562

นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จที่สถาบัน ฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชารหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
3. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ
1. นักศึกษาตรวจสอบภาระหนี้สิน และติดต่อชำระเงินให้เรียบร้อยที่ชั้น 2 ห้องบัญชีและการเงิน ก่อนวันลงทะเบียน Online
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา ระบบ reg.tni.ac.th ตามวัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา เท่านั้น
3. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2562
 4.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน(ด่วนมาก)
ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอด และชำระเงิน

วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2562

และวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 (ช่วงลงทะเบียนล่าช้า)

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคาร และช่องทางต่าง ๆ
เลือกเมนูผลการลงทะเบียน หรือเมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน

นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จที่สถาบัน ฯ

ศึกษาวิดิโอช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ที่นี่ Click

หากมีข้อสงสัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทร. 02-763-2610-3 และ2629
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2562
 5.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่1/62 (ด่วนมาก)
เฉพาะ ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่ 1/62 ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-12 ก.ค. 62

น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่
*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 12 ก.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
 6.การขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคที่ 3/2561(ด่วน)
สภาฯอนุมัติสำเร็จการศึกษาวันที่ 1 ก.ค.2562

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา 3/2561 เมื่อสภาฯ อนุมัติสำเร็จการศึกษา
ให้ติดต่อขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2562 เป็นต้นไป
ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา คือ ภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

• ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเอง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภาฯ อนุมัติสำเร็จการศึกษา
• กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้
o มอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทนได้ (Download ใบมอบฉันทะ)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 027632600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2562
 7.ชุดกระเช้าวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(สำหรับนักศึกษา ป.ตรี รหัส 59 - 60 และ 18)

เพื่อให้การลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นไปตามแผน
ขอให้นักศึกษาลงทะเบียน เป็นกระเช้าวิชา ในวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนเพิ่ม / ลดรายวิชา วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562

จึงขอแจ้งกระเช้าวิชาให้นักศึกษาได้ทราบเพื่อจะได้เตรียมข้อมูลและเลือกกระเช้าที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียน รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้

ศึกษาวิดีโอสาธิตการลงทะเบียนเรียนชุดกระเช้าวิชา ได้ที่นี่ Click

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Click

คณะบริหารธุรกิจ Click

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Click

หมายเหตุ

1. นักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเพื่อขอปลดล็อคการลงทะเบียน
2. รายวิชาหมวดภาษา ENL, JPN, JBJ นักศึกษาจะต้องเลือกวิชาและกลุ่มด้วยตนเองตามที่มีตะกร้าสำรองที่นั่ง


หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถาม ติดต่อ งานการเรียนการสอน ห้อง A-116
โทร. 02-7632600 ต่อ 2645-2648, 2504
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666