ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 3/61
(9-26 เม.ย.62)
(ด่วนที่สุด)
เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/61 เป็นภาคเรียนสุดท้าย ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 26 เม.ย. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่
*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 26 เม.ย.62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
 2.การย้ายคณะ ย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนมาก)

ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา และการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
- วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (ย้ายคณะ / ขอกลับเข้าศึกษาใหม่)
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา (ที่ตู้เอกสาร) ที่ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A งานทะเบียนและประมวลผล
2. เขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา พร้อมเหตุผลการขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาให้ชัดเจน ครบถ้วน
3. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
**กรณีนักศึกษาขอย้ายคณะ (ต่างจากคณะเดิม) จะต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนนักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน(ย้ายคณะ) จึงจะสามารถดำเนินการตามข้อ 4 ต่อไป
4. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล
5. นำคำร้องยื่นประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อลงนามอนุมัติ
6. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา

ขั้นตอนการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
1. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องติดต่องานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และตรวจสอบคุณสมบัติการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
2. ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
3. นำใบเสร็จชำระเงินติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ / สอบวัดระดับความรู้
4. นักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนในคำร้อง เพื่อเสนอประธานหลักสูตร และคณบดีลงนามรับทราบอนุมัติ
5. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา / ลงทะเบียน

*การเทียบโอน / โอนย้าย รายวิชา นักศึกษาจะต้องกรอก รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการศึกษา ให้ถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาถึงภาคล่าสุด*
**การยื่นคำร้อง ฯ นักศึกษาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน และติดตามรับทราบผลคำร้องด้วยตนเอง ตามหน่วยงานที่นักศึกษาติดต่อ**
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2562
 3.Update กำหนดการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 2/61(ด่วน)
สภาฯจะอนุมัติสำเร็จการศึกษาวันที่ 13 พ.ค. 62

น.ศ.คนใดที่ยังมีภาระหนี้สิน หรือ ค้างชั่วโมงทุน หรือ ยังค่าปรับห้องสมุด หรือ ยังไม่ได้คืนหนังสือที่ห้องสมุด ขอให้น.ศ.ดำเนินการเคลียร์ภาระหนี้สินต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน summer/61
สำหรับผู้ที่ไม่มีภาระหนี้สิน และผลการเรียนออกครบสามารถมาดำเนินการขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาได้ตั้งที่วันที่ 13 พ.ค. 62 และมารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62 เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 027632600 ต่อ 2502
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2562
 4.ประกาศหยุดเรียนปรับพื้นฐาน 2562
หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2562
เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
หากมีข้อสงสัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานการเรียนการสอน (ห้อง A116)
โทร. 02-763-2600 ต่อ 2645-2648 ,2504
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666