ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เปิดทำการ(ด่วนที่สุด)

วันที่ 24 มีนาคม 2562
ฝ่ายวิชาการ
งานการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล
เปิดทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2562
 2.การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)

การลงทะเบียนเรียน / พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงินผ่านธนาคาร
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2562

วันที่ 24 มีนาคม 2562
เปิดทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น

นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด (24 -27 มีนาคม 2562) จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียนได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป


ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อค ระบบการลงทะเบียน
2. ตรวจสอบรายวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียนให้ถูกต้อง
3. ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา ตามวันที่กำหนดตรวจสอบวันที่ตามปฏิทินการศึกษา 3/2561
4. ตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้อง และกดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคารตามวันที่กำหนด( 24-27 มีนาคม 2562)
6. เก็บหลักฐานการชำระเงิน ยื่นขอรับใบเสร็จได้ที่เคาเตอร์การเงิน ชั้น 2 อาคาร A

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
หมายเหตุ วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562
สถาบัน ฯ ฝ่ายวิชาการ งานการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล
ปิดทำการ เนื่องจากสัมมนาสถาบันฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2562
 3.การย้ายคณะ ย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนมาก)

ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา และการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
- วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (ย้ายคณะ / ขอกลับเข้าศึกษาใหม่)
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา (ที่ตู้เอกสาร) ที่ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A งานทะเบียนและประมวลผล
2. เขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา พร้อมเหตุผลการขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาให้ชัดเจน ครบถ้วน
3. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
**กรณีนักศึกษาขอย้ายคณะ (ต่างจากคณะเดิม) จะต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนนักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน(ย้ายคณะ) จึงจะสามารถดำเนินการตามข้อ 4 ต่อไป
4. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล
5. นำคำร้องยื่นประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อลงนามอนุมัติ
6. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา

ขั้นตอนการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
1. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องติดต่องานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และตรวจสอบคุณสมบัติการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
2. ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
3. นำใบเสร็จชำระเงินติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ / สอบวัดระดับความรู้
4. นักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนในคำร้อง เพื่อเสนอประธานหลักสูตร และคณบดีลงนามรับทราบอนุมัติ

*การเทียบโอน / โอนย้าย รายวิชา นักศึกษาจะต้องกรอก รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการศึกษา ให้ถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาถึงภาคล่าสุด*
**การยื่นคำร้อง ฯ นักศึกษาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน และติดตามรับทราบผลคำร้องด้วยตนเอง ตามหน่วยงานที่นักศึกษาติดต่อ**
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2562
 4.Update กำหนดการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 2/61(ด่วน)
สภาฯจะอนุมัติสำเร็จการศึกษาวันที่ 13 พ.ค. 62

น.ศ.คนใดที่ยังมีภาระหนี้สิน หรือ ค้างชั่วโมงทุน หรือ ยังค่าปรับห้องสมุด หรือ ยังไม่ได้คืนหนังสือที่ห้องสมุด ขอให้น.ศ.ดำเนินการเคลียร์ภาระหนี้สินต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน summer/61
สำหรับผู้ที่ไม่มีภาระหนี้สิน และผลการเรียนออกครบสามารถมาดำเนินการขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาได้ตั้งที่วันที่ 13 พ.ค. 62 และมารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62 เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 027632600 ต่อ 2502
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2562
 5.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรนานาชาติ)(ด่วน)

นักศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้วลงทะเบียนรับรหัสนักศึกษา กรอกข้อมูล และพิมพ์ประวัติ : วันที่ 15 - 25 มีนาคม 2562

พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงิน : วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2562 โดยไปที่เมนู ภาระค่าใช้จ่าย
*เก็บหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคารและติตต่อขอรับใบเสร็จตัวจริงได้ที่ฝ่ายการเงิน (อาคาร A)

รายงานตัว ขั้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่อาคาร A ชั้น 3 ห้อง A313 ตามเวลาที่กำหนด

เอกสารประกอบการรายงานตัว 1. ใบระเบียนประวัติ (ที่พิมพ์จาก reg.tni.ac.th) พร้อมติดรูปถ่าย
2. หนังสือรับรองนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปพ.1) 1 ฉบับ
4. บัตรประชาชนตัวจริงของนักศึกษา พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนบิดา 1 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ฉบับ
8. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (ในกรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) 1 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) 1 ฉบับ

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 02-763-2600 ต่อ 2666
ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2562
 6.การถอนรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2561 (ได้รับสัญลักษณ์ W) (หลักสูตรนานาชาติ)

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 12 เมษายน 2562

ขั้นตอนการถอนรายวิชา

1. ติดต่อรับคำร้องขอถอนรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียน
2. ดำเนินการเรื่องลายเซ็นของอาจารย์ประจำวิชา
3. นำคำร้องมาส่งฝ่ายทะเบียนภายในช่วงเวลาเพื่อดำเนินการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2562
 7.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/61
(19 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 7 ธ.ค. 61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666