ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์(ด่วนที่สุด)
ขณะทางงานทะเบียนปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรมแล้ว
หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมแต่ยังมิได้ลงทะเบียน
สามารถเข้าอบรมได้ตามตารางอบรมด้านล่าง และมาเขียนชื่อเพิ่มในใบลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม

ตารางอบรมทั้งหมด

1) จันทร์ ที่ 17 ก.ย. 2018 เวลา 13.30-14.30 ห้อง A603
2) จันทร์ ที่ 17 ก.ย. 2018 เวลา 14.00-15.00 ห้อง A601
3) อังคาร ที่ 18 ก.ย. 2018 เวลา 10.00-11.00 ห้อง A601
4) อังคาร ที่ 18 ก.ย. 2018 เวลา 13.30-14.30 ห้อง A603
5) อังคาร ที่ 18 ก.ย. 2018 เวลา 15.30-16.30 ห้อง A603
6) พุธ ที่ 19 ก.ย. 2018 เวลา 13.30-14.30 ห้อง C601
7) พุธ ที่ 19 ก.ย. 2018 เวลา 14.00-15.00 ห้อง C502
8) พฤหัสบดี ที่ 20 ก.ย. 2018 เวลา 13.00-14.00 ห้อง A601
9) ศุกร์ ที่ 21 ก.ย. 2018 เวลา 13.30-14.30 ห้อง C401
10) ศุกร์ ที่ 21 ก.ย. 2018 เวลา 14.30-15.30 ห้อง C401
11) จันทร์ ที่ 24 ก.ย. 2018 เวลา 10.00-11.00 ห้อง A603
12) พุธ ที่ 26 ก.ย. 2018 เวลา 10.00-11.00 ห้อง A603
13) พฤหัสบดี ที่ 27 ก.ย. 2018 เวลา 11.30-12.30 ห้อง A601
.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2561
 2.QR Code ประเมินโครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบียน (REG) ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ ประเมินผลโครงการอบรม เพื่อได้นำผลที่ได้ไปปรับปรุงในปีถัดไป คลิ๊กที่นี่

หรือใช้ QR Code ที่แนบมานี้
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2561
 3.ตัวอย่างชุดกระเช้าวิชา สำหรับนักศึกษา รหัส 18 (ชั้นปีที่ 1)(ด่วนมาก)

ชุดกระเช้าวิชานี้เป็นตัวอย่าง สำหรับนักศึกษารหัส 18 เพื่อใช้ในการอบรมการลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา (Online) เท่านั้น
ศึกษาวิดีโอสาธิตการลงทะเบียนเรียนชุดกระเช้าวิชา ได้ที่นี่ Click

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Click

คณะบริหารธุรกิจ Click

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Click

หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเพื่อขอปลดล็อคการลงทะเบียน
2. รายวิชาหมวดภาษา ENL, JPN, JBJ นักศึกษาจะต้องเลือกวิชาและกลุ่มด้วยตนเองตามที่มีตะกร้าสำรองที่นั่ง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2561
 4.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปี 2561 ที่ค้างส่งเอกสาร/ข้อมูล การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่(ด่วน)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ค้างส่งเอกสารขึ้นทะเบียนน.ศ.ใหม่ ปี 2561 และขณะนี้ได้ถูกระงับการเข้าใช้งานระบบการการศึกษา (http://reg.tni.ac.th)

รายชื่อผู้ที่ค้างส่งเอกสาร

ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

ป.ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่

ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ คลิ๊กที่นี่

ป.โท ทุกคณะ คลิ๊กที่นี่


นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ขอให้รีบส่งเอกสารหรือดำเนินการให้เรียบร้อย โดยเร็วที่สุด เมื่อท่านส่งเอกสารให้กับงานทะเบียนและประมวลผลแล้ว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินปลดล็อคระบบบริหารการศึกษาให้ท่านเข้าใช้งานได้ตามปกติ

***สำหรับผู้ที่วุฒิการศึกษาระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายหลังจากที่สถาบันฯเปิดเรียนไปแล้ว จะขาดคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาทันที ***

ระเบียนประวัติ และ ใบมอบตัว นักศึกษาจะต้องพิมพ์ออกมาจากเมนู ประวัตินักศึกษา ถ้าไม่ทราบ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2561
 5.ถอนรายวิชาได้รับสัญญลักษณ์ "W"(ด่วน)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 14 สิงหาคม - 21 กันยายน 2561

ระดับปริญญาโท
วันที่ 18 สิงหาคม - 23 กันยายน 2561

ขั้นตอนการถอนรายวิชาและบันทึกสัญญลักษณ์ 'W"
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ที่ตู้เอกสาร ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-รหัสวิชา กลุ่มเรียนให้ถูกต้อง
3. นำคำร้องยื่นอาจารย์ผู้สอน ลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูล (สัญญลักษณ์ "W")
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนและถูกบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ในระบบ ให้ถูกต้อง
หมายเหตุ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด จะต้องนำคำร้องเสนอคณบดีให้ลงนามรับทราบ / อนุมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2561
 6.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 1/61
(25 มิ.ย.-13 ก.ค. 61)
(ด่วน)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 1/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 13 ก.ค.61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 13 ก.ค.61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666