ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

การลงทะเบียนเรียน / พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงินผ่านธนาคาร
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วันที่ 15 - 20 มีนาคม 2561

นักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2560
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงินผ่านธนาคาร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
*ศูนย์สหกิจศึกษาจะประสานกับงานทะเบียน ฯ ในการลงทะเบียนรายวิชาให้แก่นักศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อค ระบบการลงทะเบียน
2. ตรวจสอบรายวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียนให้ถูกต้อง
3. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนในวันที่กำหนดตรวจสอบวันที่ตามปฏิทินการศึกษา 3/2560
4. ตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้อง และกดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคารตามวันที่กำหนด (15 - 20 มีนาคม 2561)
6. เก็บหลักฐานการชำระเงิน ยื่นขอรับใบเสร็จได้ที่เคาเตอร์การเงิน ชั้น 2 อาคาร A

นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด (15-20 มีนาคม 2561) จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
หมายเหตุ วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561
ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล ปิดทำการ เนื่องจากสัมมนาสถาบันฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 2.สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)

สอบปลายภาคการศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561

นักศึกษากรุณาเลือกภาค / ปีการศึกษา
ในการตรวจสอบตารางสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ ที่เมนู ตารางเรียน / สอบ
การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

1. นักศึกษากรุณาตรวจสอบวัน เวลา ที่นั่งสอบ ห้องสอบ ให้ถูกต้อง

2. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อยถูกต้องก่อนเข้าห้องสอบ

3. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

นศ.ที่มีรายชื่อสอบซ้ำซ้อนในภาคเรียนที่ 2/2560 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1) ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ้อนเข้าลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่
***หากไม่ลงทะเบียนขอสอบซ้อนจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบซ้อน***


1.2) ตรวจสอบ วัน เวลา และ ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศรายชื่อที่บอร์ด หน้าห้องงานการเรียนการสอน (ห้อง A116 ประตูที่ 2 ถัดจากห้องทะเบียนฯ)

1.3) รายชื่อนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ คลิ๊กที่นี่


1.4)แนวปฏิบัติในการสอบซ้อน คลิ๊กที่นี่

**นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา เนื่องจากสูญหาย จะต้องติดต่อ
ขอคำร้องเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ชั้น 2 ห้องการเงิน และนำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2561
 3.นศ.ใหม่ปีการศึกษา 2561 :: วิดีโอสาธิตการเข้าระบบเพื่อรับรหัสนักศึกษาใหม่และรหัสผ่าน(ด่วนที่สุด)

- นักศึกษาใหม่ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมเรียนปรับพื้นฐาน
8 ธันวาคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561

- นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนรับรหัสนักศึกษาและกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561

- พิมพ์ใบแจ้งยอด / ชำระเงินผ่านธนาคารตามรายชื่อธนาคารที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561
(เก็บหลักฐานการชำระเงิน ยื่นขอรับใบเสร็จในวันรายงานตัว)

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าชม
วีดิโอสาธิตการเข้าระบบเพื่อรับรหัสนักศึกษาใหม่และรหัสผ่าน ดูวิดีโอสาธิตที่นี่


หากนักศึกษามีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร. 02-763-2600
วันจันทร์ - วันศุกร์ ต่อ 2501, 2601
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ต่อ 2501, 2645
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2561
 4.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/60
( 6-24 พ.ย. 60)
(ด่วนมาก)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/60 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 24 พ.ย. 60 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
 5.รายชื่อนักศึกษาใหม่ระดับป.โท ปีการศึกษา 2/60 ที่ยังไม่ได้กรอกประวัติ online และค้างส่งเอกสาร
รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกประวัติ online และ ค้างส่งเอกสาร คลิ๊กที่นี่

นักศึกษาท่านใดที่มีรายชื่อยังไม่ได้กรอกประวัติ ขอให้กรอกประวัติโดยเข้า URL http://reg.tni.ac.th หากพบปัญหาในการกรอกประวัติขอให้โทรสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน 02-763-2600 ต่อ 2501 หรือ 2502

หรือนักศึกษาท่านใดยังค้างส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โปรดรีบนำส่งที่ห้องทะเบียน อาคาร A ชั้น 1 โดยเร็วที่สุด (หากท่านไม่ส่งเอกสาร งานทะเบียนจะต้องดำเนินการระงับการใช้งานระบบบริการการศึกษา ซึ่งต่อไปนักศึกษาจะไม่สามาถตรวจสอบผลการศึกษาในภาคการศึกษานี้ และ จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน online ในภาคการศึกษาถัดไปได้)//ขอบคุณค่ะ
ประกาศโดย   ทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666