ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.โปรดตรวจสอบตารางเรียน(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาตรวจสอบ ตารางเรียน-ห้องเรียน ก่อนทุกครั้ง ในช่วงวันที่ 12-20 พ.ย. 61 เนื่องจากทางการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนห้องเรียนสำหรับบางรายวิชา
ให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-7632600 ต่อ 2504,2645-2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2561
 2.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/61
(19 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61)
(ด่วนที่สุด)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 7 ธ.ค. 61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
 3.การลงทะเบียนเรียนช่วงล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2561(ด่วนมาก)

ระดับปริญญาตรี
เปิดเรียน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 12 – 16 พ.ย. 61
ลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม ลด รายวิชา / พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
เลือกเมนูภาระค่าใช้จ่าย / ทุน หรือผลการลงทะเบียน

ระดับปริญญาโท
เปิดเรียน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 17 – 25 พ.ย. 61
ลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม ลด รายวิชา / พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
เลือกเมนูภาระค่าใช้จ่าย / ทุน หรือผลการลงทะเบียน


นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 อาคาร A ที่สถาบัน ฯ

ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน (ภายหลังวันสุดท้ายของการชำระเงิน)
ตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
2. นักศึกษาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
3. นักศึกษาลงทะเบียน ล่าช้า / เพิ่ม / ลดรายวิชา Online ตามตะกร้าสำรองที่นั่งที่คณะกำหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด
6. หากนักศึกษาไม่ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้

หมายเหตุ
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่ม / ลดรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม Online ในระบบบริการการศึกษา (ตามที่มีตะกร้าสำรองที่นั่ง)
2. รายวิชาสหกิจศึกษา / ฝึกงาน ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2561
 4.ประกาศแผนการศึกษาของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)(ด่วนมาก)
เพื่อให้นักศึกษาสาขา MT ได้รับทราบแผนการศึกษา เนื่องจากมีการปรับลำดับการเรียนในบางรายวิชาใหม่ โดยสามารถดูแผนการศึกษาใหม่ได้ที่

รหัส 18132 คลิ๊กที่นี่
รหัส 58122 - 60122 คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ : นักศึกษายังคงเรียนตามจำนวนวิชาเท่าเดิม เพียงแค่มีการปรับลำดับการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของบางรายวิชาเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2561
 5.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 1/61
(25 มิ.ย.-13 ก.ค. 61)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 1/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 13 ก.ค.61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 13 ก.ค.61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
 6.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปี 2561 ที่ค้างส่งเอกสาร/ข้อมูล การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ขอแจ้งรายชื่อผู้ค้างส่งเอกสารขึ้นทะเบียนน.ศ.ใหม่ ปี 2561 และขณะนี้ได้ถูกระงับการเข้าใช้งานระบบการการศึกษา (http://reg.tni.ac.th)

รายชื่อผู้ที่ค้างส่งเอกสาร

ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

ป.ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่

ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ คลิ๊กที่นี่

ป.โท ทุกคณะ คลิ๊กที่นี่


นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ขอให้รีบส่งเอกสารหรือดำเนินการให้เรียบร้อย โดยเร็วที่สุด เมื่อท่านส่งเอกสารให้กับงานทะเบียนและประมวลผลแล้ว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินปลดล็อคระบบบริหารการศึกษาให้ท่านเข้าใช้งานได้ตามปกติ

***สำหรับผู้ที่วุฒิการศึกษาระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายหลังจากที่สถาบันฯเปิดเรียนไปแล้ว จะขาดคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาทันที ***

ระเบียนประวัติ และ ใบมอบตัว นักศึกษาจะต้องพิมพ์ออกมาจากเมนู ประวัตินักศึกษา ถ้าไม่ทราบ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666