ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ที่จะเข้าระบบริการการศึกษา (reg.tni.ac.th)
เพื่อบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2562

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2562
 2.ป.ตรี แจ้งขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62(ด่วนที่สุด)
น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 2/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ
เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด
กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 6 ธ.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องสำเร็จการศึกษา โทร 027632600 ต่อ 2502 (สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียน โทร 027632600 ต่อ 2502   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2562
 3.การลงทะเบียนเรียน และชำระเงินช่วงล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมาก)

การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม ลดรายวิชา และชำระเงิน (ช่วงล่าช้า)
ระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียน วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562

ยกเลิกผลการลงทะเบียน (ระดับปริญญาตรี) เนื่องจากไม่ชำระเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียน เวลา 16.00 น.

ระดับปริญญาโท และปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ลงทะเบียน วันที่ 16 - 24 พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. นักศึกษาตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตาม วัน เวลา ที่กำหนด
3. นักศึกษาควรลงทะเบียน เพิ่ม ลด รายวิชาผ่านระบบ Online
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด
เลือกเมนูผลการลงทะเบียน หรือเมนูภาระค่าใช้จ่าย / ทุน
6. นำหลักฐานการชำระเงิน ติดต่อขอรับใบเสร็จที่เคาเตอร์การเงิน ชั้น 2 อาคาร A

กรณีรายวิชาเต็ม หรือไม่มีตะกร้าสำรองที่นั่ง นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องขอเพิ่มรายวิชา / ขยายกลุ่ม ให้อาจารย์ผู้สอน - ประธานหลักสูตรลงนามรับทราบอนุมัติ และนำมายื่นที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล

หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา ระบบ reg.tni.ac.th ตามวัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา เท่านั้น
2. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 4.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่1/62
เฉพาะ ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคการศึกษาที่ 1/62 ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-12 ก.ค. 62

น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่
*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 12 ก.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666