ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปิดทำการ 3 วัน(ด่วนที่สุด)

วันเสาร์ที่ 13 - วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
งานทะเบียนและประมวลผล
ปิดทำการ 3 วัน
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2561
 2.ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนมาก)

ช่วงวันประเมินการสอนอาจารย์แต่ละรายวิชา
วันที่ 1 - 19 ตุลาคม 2561

นักศึกษากรุณาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่กำหนด
หากนักศึกษามิได้ประเมินการสอน ฯ จะไม่สามารถดูผลการศึกษาของภาคการศึกษานี้ได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2561
 3.สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนมาก)

สอบปลายภาคการศึกษา วันที่ 8 – 21 ตุลาคม 2561

นักศึกษาเลือกภาค / ปีการศึกษา ในการตรวจสอบตารางสอบ ห้องสอบ
ที่นั่งสอบ :: ที่เมนู ตารางเรียน / สอบ

การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

1. นักศึกษากรุณาตรวจสอบวัน เวลา ที่นั่งสอบ ห้องสอบ ให้ถูกต้อง

2. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อยถูกต้องก่อนเข้าห้องสอบ

3. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

นศ.ที่มีรายชื่อสอบซ้ำซ้อนปลายภาค ในภาคเรียนที่ 1/2561 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1)ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ้อนเข้าลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่
***หากไม่ลงทะเบียนขอสอบซ้อนจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบซ้อน***


1.2)ตรวจสอบ วัน เวลา และ ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศรายชื่อที่บอร์ด หน้าห้องสำนักงานพัฒนาวิชาการ ห้อง A116 (ประตูที่ 2 ถัดจากห้องทะเบียนฯ)

1.3) รายชื่อนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ คลิ๊กที่นี่


1.4)แนวปฏิบัติในการสอบซ้อน คลิ๊กที่นี่

**นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา เนื่องจากสูญหาย จะต้องติดต่อขอคำร้องเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ชั้น 2
ห้องการเงิน และนำคำร้องยื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่**

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ห้องสำนักพัฒนาวิชาการ A116
โทร.02-7632600 ต่อ 2504 และ2645-2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2561
 4.การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
**นักศึกษากรุณาตรวจสอบรายการค้างชำระ (ที่เมนูภาระค่าใช้จ่าย) หากมียอดค้างชำระ กรุณาติดต่อชำระเงินที่ชั้น 2 ห้องการเงิน ให้เรียบร้อยก่อนวันลงทะเบียน Online

ระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

ระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียน วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
- ลงทะเบียนชุดกระเช้าวิชา วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
- ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษา เช่น JPN และ ENL ด้วย

พิมพ์ใบแจ้งยอด และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2561
ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบการยกเลิกผลการลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. นักศึกษาตรวจสอบชุดกระเช้าวิชารหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง (นักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาภาษาเพิ่มด้วยตนเองนอกจากกระเช้าวิชา)
2. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
3. นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา / ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ
1. นักศึกษาตรวจสอบภาระหนี้สิน และติดต่อชำระเงินให้เรียบร้อยที่ชั้น 2 ห้องบัญชีและการเงิน ก่อนวันลงทะเบียน Online
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามชุดกระเช้าวิชาที่ทางคณะกำหนด พร้อมรายวิชาหมวดภาษา JPN หรือ ENL
3. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา ระบบ reg.tni.ac.th ตามวัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา เท่านั้น
4. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับรายวิชาทฤษฎี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2561
 5.การย้ายคณะ ย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561


ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา และการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
- วันที่ 16 - 26 ตุลาคม 25601
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (ย้ายคณะ ขอกลับเข้าศึกษาใหม่)
- วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้
- วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา (ที่ตู้เอกสาร) ที่ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A งานทะเบียนและประมวลผล
2. เขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา พร้อมเหตุผลการขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาให้ชัดเจน ครบถ้วน
3. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
**กรณีนักศึกษาขอย้ายคณะ (ต่างจากคณะเดิม) จะต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนนักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน(ย้ายคณะ) จึงจะสามารถดำเนินการตามข้อ 4 ต่อไป
4. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล
5. นำคำร้องยื่นประธานหลักสูตร และคณะบดีเพื่อลงนามอนุมัติ
6. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา

ขั้นตอนการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
1. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องติดต่องานทะเบียนและประมวลผลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
2. ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
3. นำใบเสร็จชำระเงินติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ / สอบวัดระดับความรู้
4. นักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนในคำร้อง เพื่อเสนอประธานหลักสูตร และคณบดีลงนามรับทราบอนุมัติ

*การเทียบโอน / โอนย้าย รายวิชา นักศึกษาจะต้องกรอก รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการศึกษา ให้ถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาผลการศึกษาทุกภาคถึงภาคล่าสุด*
**การยื่นคำร้อง ฯ นักศึกษาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน และติดตามรับทราบผลคำร้องด้วยตนเอง ตามหน่วยงานที่นักศึกษาติดต่อ**
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2561
 6.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/61
(19 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 7 ธ.ค. 61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
 7.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 1/61
(25 มิ.ย.-13 ก.ค. 61)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 1/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 13 ก.ค.61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 13 ก.ค.61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
 8.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปี 2561 ที่ค้างส่งเอกสาร/ข้อมูล การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ขอแจ้งรายชื่อผู้ค้างส่งเอกสารขึ้นทะเบียนน.ศ.ใหม่ ปี 2561 และขณะนี้ได้ถูกระงับการเข้าใช้งานระบบการการศึกษา (http://reg.tni.ac.th)

รายชื่อผู้ที่ค้างส่งเอกสาร

ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

ป.ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่

ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ คลิ๊กที่นี่

ป.โท ทุกคณะ คลิ๊กที่นี่


นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ขอให้รีบส่งเอกสารหรือดำเนินการให้เรียบร้อย โดยเร็วที่สุด เมื่อท่านส่งเอกสารให้กับงานทะเบียนและประมวลผลแล้ว ทางงานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินปลดล็อคระบบบริหารการศึกษาให้ท่านเข้าใช้งานได้ตามปกติ

***สำหรับผู้ที่วุฒิการศึกษาระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายหลังจากที่สถาบันฯเปิดเรียนไปแล้ว จะขาดคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาทันที ***

ระเบียนประวัติ และ ใบมอบตัว นักศึกษาจะต้องพิมพ์ออกมาจากเมนู ประวัตินักศึกษา ถ้าไม่ทราบ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666