ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ / เรียนปรับพื้นฐาน
บัดนี้ - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์รับสมัคร โทร. 02-763-2600 ต่อ 2601-2602

นักศึกษาชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว
ลงทะเบียนรับรหัสนักศึกษา / กรอกข้อมูล และพิมพ์ประวัตินักศึกษา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562

ชำระเงิน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562
*นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร
เข้าระบบ reg.tni.ac.th เมนู ภาระค่าใช้จ่าย
เก็บหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่สถาบัน ฯ ในวันรายงานตัว

การรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 - 15.30 น. ตามวัน เวลา คณะ สาขา ที่กำหนด
ชั้น 6 อาคาร E

เอกสารประกอบการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (พิมพ์จากระบบ reg.tni.ac.th)
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ-1 กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาระบุ 5 ภาคการศึกษา)
3. บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
6. สำเนาบัตรประชาชนมารดา
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
8. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเท่านั้น (5 โรคทั่วไป)
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประเภทถ่ายสำเนาจะต้องลงนามรับรองเอกสาร และสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. สำเนาเอกสารข้อ 3 - ข้อ 7 อย่างละ 4 ชุด (ขึ้นทะเบียนรายงานตัว / ทำบัตรนักศึกษา)

หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2562
 2.ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561(ด่วนมาก)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเมินการสอนอาจารย์แต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

ขั้นตอนการประเมินการสอนอาจารย์
1. นักศึกษาเข้าระบบบริการการศึกษา reg.tni.ac.th
2. เลือกเมนูประเมินการสอน
จะปรากฏตามวันในปฏิทินการศึกษา (25/02 - 15/03/2562)
3. ประเมินการสอนอาจารย์ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
*หากนักศึกษาประเมินการสอน ไม่ครบทุกรายวิชา และครบทุกอาจารย์ที่ท่านสอน
ภายหลังการประกาศผลสอบ นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในภาคการศึกษานั้นได้*
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2562
 3.ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 (หลักสูตรนานาชาติ)
ช่วงวันสอบ : วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ (วัน เวลา ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ) ได้ที่ reg.tni.ac.th
click ที่เมนู >>ตารางเรียน/สอบ >> เลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษา (2/2561)

**นักศึกษาจะต้องใส่ชุดนักศึกษาที่เรียบร้อยและเหมาะสม และต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งในการสอบ**
ประกาศโดย   Registrar's office   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2562
 4.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/61
(19 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 7 ธ.ค. 61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
 5.รายชื่อผู้ที่ไม่ส่งคำร้องแจ้งสำเร็จการศึกษาปี 2561 ภาคการศึกษาที่ 2

58134007-2 นางสาววรรณพร กิตติกูล สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
58131065-3 นางสาวพาทินธิดา โอฬารวงศากาญจน์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
57132125-6 นางสาวชลธิชา เกิดอินทร์ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
57132704-8 นายธนภัทร จันทรวิสูตร สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
59112803-8 นางสาวนภัสสร แจ่มสว่าง สาขาวิศวกรรมการผลิต
56115030-1 นายวิณิต โอปนายิกุล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
58111087-1 นายส.ธรรมราช ตั้งสุนันท์ธรรม สาขาวิศวกรรมยานยนต์
58111105-1 นายภัทรพล ไชยอิน สาขาวิศวกรรมยานยนต์
57121064-0 นายธาราฤทธิ์ บุญสลับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
58123806-0 นางสาวณิชาภัทร ธิติรักษ์พาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


ขอให้ท่านนำส่งใบแจ้งสำเร็จการศึกษาภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 หากไม่นำส่งตามกำหนด งานทะบียนฯจะดำเนินการยกเลิกคำร้องแจ้งสำเร็จการศึกษา และหากนักศึกษาจะแจ้งสำเร็จการศึกษาอีกครั้ง ในภาคการศึกษานี้จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการนอกช่วงเวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   Register office   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666