ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62(ด่วนที่สุด)
น.ศ.ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62 และผลการศึกษาออกครบแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย.63 เวลา 12:00 น. สภาสถาบันจะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 11 พ.ค. 63

น.ศ.รหัส 58 ขึ้นไป จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาฟรี จำนวน 1 ชุด โดยท่านสามารถเข้ามารับเอกสารดังกล่าวที่ห้องทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

รหัส 55-57 ต้องกรอกคำร้องขอเอกสารและเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ เมื่อชำระเงินแล้ว รอ 3 วันทำการ จึงเข้ามารับเอกสารได้ที่ห้องทะเบียนฯ


หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา ทางสถาบันฯจะรีบแจ้งประกาศให้ท่านทราบทาง http://reg.tni.ac.th โดยเร็วที่สุด ดังนั้นด้วยสถานการณ์ขณะนี้ขอให้ น.ศ.โปรดติดตามข่าวสารเป็นประจำ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 2.ยืนยันการลงทะเบียน การเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ตามที่มีประกาศสถาบันฯ เรื่องการปิดสถานที่ จนถึงวันที่ 30 เมษายน นี้
สถาบันฯ ขอยืนยันกำหนดการลงทะเบียนเรียน และเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนตามที่แจ้งไว้ ดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป)

หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ติดต่อ สอบถามงานทะเบียนและประมวลผล

ระดับปริญญาตรี
การลงทะเบียน / ชำระเงิน (ภาคทฤษฎี) วันที่ 18 - 21 เมษายน 2563
เปิดเรียน วันที่ 22 เมษายน 2563
โดยจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาแบบออนไลน์
(นักศึกษาสามารถติดต่อขอข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน หรือรอสถาบันฯ แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในภายหลัง)

*นักศึกษาสามารถตรวจสอบ วัน เวลา การลงทะเบียน ชำระเงิน เปิดเรียน ได้ที่ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562

ระดับปริญญาโท

ลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 / ชำระเงิน วันที่ 18 - 21 เมษายน 2563
เปิดเรียน 18 เมษายน 2563

นักศึกษาปริญญาโท หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตร หรือเลขานุการคณะที่นักศึกษาสังกัด
โทรศัพท์ 02-763-2600 บัณฑิตวิทยาลัยต่อ 2402
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อ 2910
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 2739
คณะบริหารธุรกิจ ต่อ 2715
งานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2501, 2648
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2563
 3.แบบแจ้งความประสงค์ต้องการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล(ด่วนมาก)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19
ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล ปิดทำการ
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 และ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
งานทะเบียนและประมวลผล ขอเพิ่มช่องทางการติดต่อ
โดยนักศึกษากรอกแบบแจ้งความประสงค์ต้องการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล เมื่อนักศึกษาได้กรอกแบบฟอร์ม online แล้ว เจ้าหน้าที่ทะเบียน ฯจะรีบดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลตอบกลับแก่นักศึกษา
หากนักศึกษาต้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สามารถกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้
แบบฟอร์มสำหรับขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ติดต่อ สอบถามงานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
 4.แบบฟอร์มสำหรับขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์(ด่วนมาก)
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดและแพร่กระจายอยู่นั้น สถาบันฯมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและเพื่อเป็นการลดภาวะความเสี่ยงของโรค จึงได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับ
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่แนบมานี้ และดำเนินการตามขั้นตอนในแบบฟอร์มต่อไป
แบบฟอร์มสำหรับขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง E-mail : piyaporn@tni.ac.th
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 5.รายวิชา HUM-SOC ที่เปิดในภาคการศึกษา 3/2562(ด่วน)
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา เปิดรายวิชา HUM-SOC จำนวน 5 กลุ่มเรียน ในภาคการศึกษา 3/2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปทุกสาขา รับกลุ่มเรียนละ 60 คน
โดยจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาแบบออนไลน์
1. HUM-104 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก เรียน เสาร์ 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.
2. HUM-107 มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง เรียน ศุกร์ 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.
3. HUM-119 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เรียน ศุกร์ 9.00 - 12.00 น. และ เสาร์ 9.00 - 12.00 น.
4. HUM-124 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน พฤหัสบดี 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.
5. SOC-116 การเมือง การปกครองและกฎหมาย เรียน ศุกร์ 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ทาง E-mail : chareeluk@tni.ac.th
ประกาศโดย   สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2563
 6.การย้ายคณะ ย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล ขอเพิ่มช่องทางการติดต่อเรื่องการย้ายคณะ สาขา ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ โดยนักศึกษากรุณากรอกแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มติดต่อขอย้ายคณะ ย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่

ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขา และการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
- วันที่ 27 - 30 เมษายน 2563
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน (ย้ายคณะ / ขอกลับเข้าศึกษาใหม่)
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการย้ายคณะ / ย้ายสาขา
1. นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. เขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา พร้อมเหตุผลการขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาให้ชัดเจน ครบถ้วน
3. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
**กรณีนักศึกษาขอย้ายคณะ (ต่างจากคณะเดิม) จะต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนนักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน(ย้ายคณะ) จึงจะสามารถดำเนินการตามข้อ 4 ต่อไป
4. นำคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล
5. นำคำร้องยื่นประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อลงนามอนุมัติ
6. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ / สาขา

ขั้นตอนการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
1. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องติดต่องานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และตรวจสอบคุณสมบัติการขอกลับเข้าศึกษาใหม่
2. ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
3. นำใบเสร็จชำระเงินติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ / สอบวัดระดับความรู้
4. นักศึกษาที่สอบผ่านวัดระดับความรู้พื้นฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนในคำร้อง เพื่อเสนอประธานหลักสูตร และคณบดีลงนามรับทราบอนุมัติ
5. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา / ลงทะเบียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2563
 7.ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ENL-201
ด่วนที่สุด!!! นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสก่อน 19) ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ENL-201 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) หรือยังสอบไม่ผ่าน
ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ภายในภาคฤดูร้อนนี้ (3/2562) เท่านั้น เนื่องจากในหลักสูตรใหม่ (ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป)
รายวิชาเปลี่ยนเป็น ENL-211 (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน)
หมายเหตุ : วัน-เวลาเรียน รายวิชานี้ คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี
เวลา 11.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

หากมีข้อสงสัยติดต่อ อ. กรทิพย์ (A 405) 02-7632600 ต่อ 2838
ประกาศโดย   สำนักพื้นฐานและภาษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2563
 8.ลงทะเบียนรายวิชา ENL-600 ระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อน/2562
รายวิชา ENL-600 Advanced Level English
เปิดเรียน 19 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 (เรียนทุกวันอาทิตย์)
เวลา 09.00 - 17.30 น. อาคาร D ชั้น 7 ห้อง D701
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-763-2600 ต่อ 2402 หรือโทรศัพท์มือถือ 081-496-3636
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
 9.แบบแจ้งเปลี่ยนหมวดรายวิชา เฉพาะ น.ศ.ป.ตรี ที่แจ้งจบ 2/62
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหมวดวิชา ให้วิชาเลือกเสรีครบ 6 หน่วยกิต
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดย คลิ๊กที่นี่
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด

หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ งานทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการเรื่องสำเร็จการศึกษาของท่านได้ และท่านจะสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าปกติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 10.ป.ตรี แจ้งขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62
น.ศ.ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 2/62 นี้ เป็นภาคศึกษาสุดท้าย และคาดว่าตนเองจะสำเร็จการศึกษา ให้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา online ได้เลย โดยไม่ต้องรอเกรดออกครบ
เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 62 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด
กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่
วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจาก วันที่ 6 ธ.ค. 62 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องสำเร็จการศึกษา โทร 027632600 ต่อ 2502 (สุชาดา)
ประกาศโดย   งานทะเบียน โทร 027632600 ต่อ 2502   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666