ไทย | ENG    

เมนูหลัก

   
 
 
  เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มเติมตามที่ทราบแล้วนั้น สถาบันฯ ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ประกาศสถาบันฯ ฉบับที่ 100/2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 สำหรับช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564
  ในระหว่างนี้ ขอให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถาบันฯ ได้ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อรับทราบแนวทางการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
และคอยติดตามข่าวประกาศจากสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การเรียนการสอน/การสอบของแต่ละวิชา ติดต่อ อาจารย์ผู้สอนโดยตรง หรือติดต่อที่คณะต่างๆ
 • คณะวิศวฯ ext. 2905 และ 2910
 • คณะ IT ext. 2739 และ 2740
 • คณะบริหารธุรกิจ ext. 2702 และ 2767
 • สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ext. 2804 และ 2814
2. ตารางเรียน/ห้องเรียน ติดต่อ งานการเรียนการสอน ext. 2504, 2647 และ 2648
3. การลงทะเบียนเรียน ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล ext. 2501, 2502, 2505, 2608 และ 2666
4. กิจกรรมนักศึกษา ติดต่อ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ext. 2620 และ 2621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา    |  |  |  |  | 

การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666