ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รหัส 18(ด่วนที่สุด)

การขึ้นทะเบียน / ชำระเงิน / รายงานตัวนักศึกษาใหม่

สอบคัดเลือกผ่านรอบ Portfolio
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์
วันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามศูนย์รับสมัครนักศึกษา 02-763-2600 ต่อ 2601

เข้าระบบกรอกข้อมูลรับรหัส / กรอกประวัตินักศึกษา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 - 4 มิถุนายน 2561

นักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษา
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน / ชำระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารที่กำหนด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 - 4 มิถุนายน 2561

นำเอกสาร / หลักฐานยื่นรายงานตัวนักศึกษาใหม่ / ขอรับใบเสร็จ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 - คณะบริหารธุรกิจ

ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน วันที่ 17 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2561
 2.การสอบปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)

วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561

1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ห้องสอบ ที่นั่งสอบ ให้ถูกต้อง
2. นักศึกษาแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนเข้าห้องสอบ
3. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ
*นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา อาจารย์ผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ

***หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. เนื่องจากสูญหาย จะต้องเขียนคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระเงินให้เรียบร้อย
2. เนื่องจากลืม จะต้องเขียนคำร้องขอใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว ที่ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระเงินให้เรียบร้อย
3. นำคำร้องยื่นห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อออกบัตร หรือใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2561
 3.การลงทะเบียน / ชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วน)

การลงทะเบียน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วันที 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561
นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ลงทะเบียนตามรหัสนักศึกษาจากปฏิทินการศึกษา 1/2561

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร (เมนูผลการลงทะเบียน)
วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2561

ยกเลิกผลการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ชำระเงิน
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตรวจสอบได้เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นรหัส 18)ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอปลดล๊อคการลงทะเบียน
2. นักศึกษาตรวจสอบกระเช้าวิชาลงทะเบียนตามชุดวิชาที่คณะกำหนด (ตรวจสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 16/05/2561)
3. ลงทะเบียนตาม วัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา
4. ตรวจสอบรายวิชา กลุ่มเรียน ตารางเรียน ให้ถูกต้อง
5. กดยืนยันผลการลงทะเบียน และตรวจสอบความถูกต้อง
6. ตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้อง ก่อนการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
7. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน / ชำระเงินผ่านธนาคารตามใบแจ้งการชำระเงิน วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2561
8. นำหลักฐานการชำระเงินยื่นขอรับใบเสร็จที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 อาคาร A เคาเตอร์ฝ่ายบัญชีละการเงิน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2561
 4.ชุดกระเช้าวิชาที่จะลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/61 (ป.ตรี รหัส 58-60)
เพื่อให้การลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ขอให้นักศึกษาลงทะเบียน
เป็นกระเช้าวิชา ในวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 จึงขอแจ้งกระเช้าวิชาให้นักศึกษาได้ทราบเพื่อจะได้เตรียมข้อมูลและเลือกกระเช้าที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียน รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้

ศึกษาวิดีโอสาธิตการลงทะเบียนเรียนชุดกระเช้าวิชา ได้ที่นี่ Click

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Click

คณะบริหารธุรกิจ Click

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Click

หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเพื่อขอปลดล็อคการลงทะเบียน
2. รายวิชาหมวดภาษา ENL, JPN, JBJ นักศึกษาจะต้องเลือกวิชาและกลุ่มด้วยตนเองตามที่มีตะกร้าสำรองที่นั่ง


หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถาม ติดต่อ งานการเรียนการสอน ห้อง A-116
โทร. 02-7632600 ต่อ 2645-2648, 2504
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2561
 5.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 3/60(Summer)
(2-20 เม.ย.61)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 3/60 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 20 เม.ย.61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666