ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การย้ายคณะ ย้ายสาขา การขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560
ขั้นตอนการย้ายคณะ ย้ายสาขา ขอกลับเข้าศึกษาใหม่
1. นักศึกษาติดต่อขอคำร้องขอย้ายคณะ ย้ายสาขา ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ที่ตู้เอกสาร ที่งานทะเบียนและประมวลผลห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A
2. กรอกข้อมูล รหัส ชื่อ นามสกุล คณะสาขา ชั้นปี พร้อมระบุเหตุผลการขอย้ายคณะ สาขา ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ให้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
3. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบสำเนาใบรายงานผลการเรียน Transcript เพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมลงนาม
4. นำคำร้องย้ายคณะ ย้ายสาขาดำเนินการตามขั้นตอน ที่ 2 - 11 เพื่อให้ผู้ปกครอง ประธานหลักสูตร คณบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบ / อนุมัติ
5. นำคำร้องยื่นที่ห้องทะเบียน เพื่อออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ ย้ายสาขา
นักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องกรอกข้อมูลการขอกลับเข้าศึกษาใหม่ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา พร้อมชำระค่าสมัคร
6. ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามวัน เวลาที่กำหนด ด้วยตนเองผ่านระบบ Online พร้อมชำระเงินตามกำหนด

หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2560
 2.การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีสถานะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559
สภาสถาบันฯ จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 เมษายน 2560
นักศึกษาสามารถติดต่อขอเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

***หากไม่สามารถมาติดต่อรับได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ แต่ต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่เซ็นรับรองสำเนาจากนักศึกษาให้เรียบร้อย Downlod ใบมอบอำนาจ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2560
 3.แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/59
(วันที่ 27 มี.ค. - 12 เม.ย. 60)
(ด่วนที่สุด)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่3/59 เป็นภาคเรียนสุดท้าย

*สำคัญมาก* โปรดอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2560
 4.ประกาศห้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี ปี 2560(ด่วนที่สุด)

ประกาศ เรื่อง ประกาศห้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่รหัส 60 ระดับปริญญาตรี ปี 2560
คลิ๊กที่นี่
หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-763-2600 ต่อ 2645 2646 2647 2648
ประกาศโดย   งานการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2560
 5.นักศึกษาใหม่รหัส 60 ขั้นตอนการแก้ไขกรณี Website แสดงข้อความ " Your Connection is not private "(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาใหม่ รหัส 60 ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมลประวัตินักศึกษา
สามารถเข้าระบบบริการงานทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลประวัติได้อีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 พร้อมพิมพ์ประวัตินักศึกษาส่งที่ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
กรณี Website แสดงข้อความ " Your Connection is not private "
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2560
 6.นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ reg.tni.ac.th เพื่อลงทะเบียนรับรหัสนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. - 20 เม.ย. 60 คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิดีโอสาธิต หรือคลิกเพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบ คลิ๊กที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบ
2. เข้าระบบ reg.tni.ac.th โดยรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้รับ เพื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 พร้อมพิมพ์ประวัติเพื่อนำมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A
3. นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

*หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์: 02-763-2600 ต่อ 2501 2502 2505 2608 2634
เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ติดต่อ โทร. 02-763-2600 ต่อ 2501 หรือ 2646
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2559
 7.ลงทะเบียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559(ด่วน)

ลงทะเบียน ล่าช้า เพิ่ม ลด รายวิชา / พิมพ์ใบแจ้งพร้อมชำระเงิน

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ และปริญญาโท
วันที่ 18 - 26 มีนาคม 2560

ปริญญาตรี
วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560

การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
-เลือกเมนู ผลการลงทะเบียน

ยกเลิกผลการลงทะเบียน
วันที่ 27 มีนาคม 2560

**กรุณาตรวจสอบ และดำเนินการตามวัน เวลา ที่ปฏิทินการศึกษากำหนด**
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666