ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลาพักการศึกษา / การรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
12 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561

ระดับปริญญาโท
วันที่ 17 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2561

ขั้นตอนการขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
1. ขอคำร้องขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษาที่ตู้เอกสาร ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกข้อมูล รายละเอียด เหตุผล พร้อมแนบหลักฐานการขอลาพัก ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. นำคำร้องยื่นอาจารย์ที่ปรึกษา / ผอ.หลักสูตร / คณบดี / คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามรับทราบอนุมัติ
4. นำคำร้องยื่นฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการลาพัก / รักษาสถานภาพ
5. นำคำร้องขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา ยื่นงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูล
6. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่มาติดต่อขอลงทะเบียน / ลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2561
 2.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/61
(19 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61)
(ด่วนที่สุด)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 7 ธ.ค. 61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
 3.ประกาศแผนการศึกษาของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)(ด่วนมาก)
เพื่อให้นักศึกษาสาขา MT ได้รับทราบแผนการศึกษา เนื่องจากมีการปรับลำดับการเรียนในบางรายวิชาใหม่ โดยสามารถดูแผนการศึกษาใหม่ได้ที่

รหัส 18132 คลิ๊กที่นี่
รหัส 58122 - 60122 คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ : นักศึกษายังคงเรียนตามจำนวนวิชาเท่าเดิม เพียงแค่มีการปรับลำดับการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของบางรายวิชาเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666