ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ได้รับทุนการศึกษา) ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

การชำระเงิน
วันที่ 25 - 31 มกราคม 2562
*นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร
เข้าระบบ reg.tni.ac.th เมนู ภาระค่าใช้จ่าย
เก็บหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่สถาบัน ฯ ในวันรายงานตัว

การรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ห้อง A313 ชั้น 3 อาคาร A
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เอกสารประกอบการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (พิมพ์จากระบบ reg.tni.ac.th)
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ-1 กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาระบุ 5 ภาคการศึกษา)
3. สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
6. สำเนาบัตรประชาชนมารดา
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
8. ใบรับรองแพทย์ ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเท่านั้น (5 โรคทั่วไป)
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา จะต้องลงนามรับรองเอกสาร และสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. สำเนาเอกสารข้อ 3 - ข้อ 7 อย่างละ 5 ชุด (ขึ้นทะเบียนรายงานตัว / เซ็นสัญญาทุน / ทำบัตรนักศึกษา)

ผู้ปกครองและนักศึกษา ลงนามสัญญาทุน เวลา 12.30 - 15.00 น. ห้อง A601
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2562
 2.ถอนรายวิชาได้รับสัญญลักษณ์ "W"(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 14 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ระดับปริญญาโท
วันที่ 19 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562

ขั้นตอนการถอนรายวิชาและบันทึกสัญญลักษณ์ 'W"
1. ติดต่อขอรับคำร้องขอถอนรายวิชาบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ที่ตู้เอกสาร ห้อง A101 งานทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-รหัสวิชา กลุ่มเรียนให้ถูกต้อง
3. นำคำร้องยื่นอาจารย์ผู้สอน ลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นงานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 เพื่อบันทึกข้อมูล (สัญญลักษณ์ "W")
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนและถูกบันทึกสัญญลักษณ์ "W" ในระบบ ให้ถูกต้อง
หมายเหตุ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด จะต้องนำคำร้องเสนอคณบดีให้ลงนามรับทราบ / อนุมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2562
 3.รายชื่อผู้ที่ไม่ส่งคำร้องแจ้งสำเร็จการศึกษาปี 2561 ภาคการศึกษาที่ 2(ด่วนที่สุด)

58134007-2 นางสาววรรณพร กิตติกูล สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
58131065-3 นางสาวพาทินธิดา โอฬารวงศากาญจน์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
57132125-6 นางสาวชลธิชา เกิดอินทร์ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
57132704-8 นายธนภัทร จันทรวิสูตร สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
59112803-8 นางสาวนภัสสร แจ่มสว่าง สาขาวิศวกรรมการผลิต
56115030-1 นายวิณิต โอปนายิกุล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
58111087-1 นายส.ธรรมราช ตั้งสุนันท์ธรรม สาขาวิศวกรรมยานยนต์
58111105-1 นายภัทรพล ไชยอิน สาขาวิศวกรรมยานยนต์
57121064-0 นายธาราฤทธิ์ บุญสลับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
58123806-0 นางสาวณิชาภัทร ธิติรักษ์พาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


ขอให้ท่านนำส่งใบแจ้งสำเร็จการศึกษาภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 หากไม่นำส่งตามกำหนด งานทะบียนฯจะดำเนินการยกเลิกคำร้องแจ้งสำเร็จการศึกษา และหากนักศึกษาจะแจ้งสำเร็จการศึกษาอีกครั้ง ในภาคการศึกษานี้จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการนอกช่วงเวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   Register office   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2561
 4.ป.ตรี แจ้งสำเร็จการศึกษา online ภาคเรียนที่ 2/61
(19 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61)
(ด่วนที่สุด)

เฉพาะ ป.ตรี ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในภาคเรียนที่ 2/61 ให้แจ้งสำเร็จการศึกษา online ได้เลย ไม่ต้องรอเกรดออก

เมื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา online แล้ว พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาออกมา และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเท่านั้น และนำมาส่งที่ห้องทะเบียน ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 หากไม่นำส่งที่ห้องทะเบียน จะถือว่าการแจ้งสำเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์


โปรดอ่านรายละเอียด

กำหนดการและขั้นตอนต่างๆ คลิ๊กที่นี่

วิธีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่

*สำคัญมาก*
ผู้ที่มาขอแจ้งสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 7 ธ.ค. 61 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการล่าช้าตามระเบียบในข้อบังคับของ น.ศ.ป.ตรี
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666