คำร้อง
แบบฟอร์มคำร้อง
Forms
รายละเอียด
Detials
Download
----------------------------ปฏิทินการศึกษา / Academic Calendar ---------------------------------
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง)
International Program's Academic Calendar 2020
ประกาศ ฉบับที่ 089/2562 เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
  
----------------------------แบบฟอร์มคำร้องงานทะเบียน / Forms ---------------------------------
ทบ.4 แบบฟอร์มขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
Academic Document Request Form
เพื่อขอใบแสดงผลการเรียน ใบรับรอง ทั้งกรณีที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่สำเร็จการศึกษา เอกสารใบรับรองคาดว่าสำเร็จการศึกษา
To requst Transcript of Student Verification for both alumni and current students and Certification of Intention to Graduate for current students.
  
ทบ.2 แบบฟอร์มขอแก้ไขประวัติส่วนตัว
Student Record Correction Form
เพื่อแก้ไขระเบียนประวัตินักศึกษา
To edit student's information.
  
ทบ.3 แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษา
Student ID Card Request Form
เพื่อขอบัตรนักศึกษาใหม่ กรณีบัตรสูญหาย ชำรุด
To request issuing a new student's ID card in case of lost or damaged.
  
ทบ.19 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหมวดรายวิชา
Reclassifying Subject Request Form
เพื่อขอย้ายรายวิชาให้ถูกต้องตามหมวดของโครงสร้างหลักสูตร
To reclassify the subjects according to the correct curriculum structure.
  
ทบ.24 คำร้องขอรหัสเข้าระบบสำหรับผู้ปกครอง
Login Password for Parents Request Form
คำร้องเพื่อขอรหัสเข้าระบบบริการการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบดูผลการเรียนของนักศึกษา
To request a guardian's password to login and view the student's grade report.
  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
Authorization Letter
ใช้ประกอบกับการรับเอกสารแทนบุคคลอื่น
For an authorized representative to pick up the document.
  
แบบฟอร์มลาออก (ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน)
Student Resignation Form
เพื่อขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน)
To resign from the university. (Please contact in person at the Office of Registrar)
----------------------------คู่มือต่างๆงานทะเบียน / Manuals ---------------------------------
การยื่นสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
Online Graduate Application Manual
คู่มือการใช้งานระบบยื่นสำเร็จการศึกษาออนไลน์
The manual for online graduation application.
  
การใช้งานระบบบริการการศึกษา
Online Registration Manual
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา /ลงทะเบียน/ผลการเรียน
The manual for registration system/enrollment/grade report.
  
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน
Payment Process Manual
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน
Payment procedure.
  
ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต
Graduate Level Reqistration Manual
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต
The procedure for gradate level online registration.
  
คู่มือการใช้งาน รายงานกราฟ สำหรับผู้บริหาร
Manual on Statistics for Executive
คู่มือการใช้งานสถิติกราฟสำหรับผู้บริหาร
The manual of statistics for Executive.
  
คู่มือการใช้งาน การรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน
Password reset Manual
คู่มือการรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน
The manual to reset password.
  
คู่มือการใช้งาน การรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ปกครอง กรณีลืมรหัสผ่าน
Password reset Manual
คู่มือการรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ปกครอง กรณีลืมรหัสผ่าน
The manual to reset the guardian's password.
  
คู่มือการใช้งาน การจ่ายเงินแบบออนไลน์ Payment Online
Payment Online Manual
คู่มือการจ่ายเงินออนไลน์ Payment Onilne ด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
The manual of payment online.
  
คู่มือการใช้งาน การยื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาออนไลน์
Add Online Manual
คู่มือการขอเพิ่มรายวิชาออนไลน์ กรณีรายวิชาติดเงื่อนไขการลงทะเบียน
  
คำถามที่พบบ่อยในการลงทะเบียนเรียน
Frequently Asked Questions For REG Online System
Click FAQs Page
วิดีโอสาธิตการลงทะเบียนเรียนชุดกระเช้าวิชา
Video Demonstration For Registation
คลิกเพื่อเรียกดูวิดีโอ
-------------------ข้อบังคับและประกาศที่ควรรู้/The regulation and announcement------------
ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
Regulation of Thai-Nichi Institute of Technology on the Education System for Undergraduate Student.
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
Regulation of Thai-Nichi Institute of Technology on the Education System for Undergraduate Students Year 2011.
  
ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2553
Regulation of Thai-Nichi Institute of Technology on the Education System for Graduate Student.
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2553
Regulation of Thai-Nichi Institute of Technology on the Education System for Graduate Students Year 2010.
  
ประกาศแนวปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรณีหลักฐานการศึกษาไม่สมบูรณ์
Procedures for New Students with Incomplete Documents.
ประกาศแนวปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรณีหลักฐานการศึกษาไม่สมบูรณ์
Procedures for registering new students with incomplete academic documents.
  
----------------------------ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ---------------------------------
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2557
List of terminated students 1/2014 (Not Enroll)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและระยะเวลาการศึกษาเกิน 5 ปี (บัณฑิตศึกษา)
List of terminated Graduate students who have not registered for more than 5 years (Semester 1/2014)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2557
List of terminated students 2/2014 (Not Enroll)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและระยะเวลาการศึกษาเกิน 5 ปี (บัณฑิตศึกษา)
List of terminated Graduate students who have not registered for more than 5 years (Semester 2/2014)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2558
List of terminated students 1/2015 (Not Enroll)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียน 1/2558
List of terminated students due to non-attendance (Semester 1/2015)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2558
List of terminated students 2/2015 (Not Enroll)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียน 2/2558
List of terminated students due to non-attendance (Semester 2/2015)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ที่ผลการเรียนต่ำ 2/2558
List of terminated students 2/2015 (low GPA)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2558 เพิ่มเติม
List of terminated students due to low GPA (Semester 2/2015)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ที่ผลการเรียนต่ำ 2/2558 เพิ่มเติม
List of terminated students 2/2015 (low GPA)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2558 เพิ่มเติม
Additional list of terminated students due to low GPA (Semester 2/2015)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ที่ผลการเรียนต่ำ 2/2559
List of terminated students 2/2016 (low GPA)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2559
List of terminated students due to low GPA (Semester 2/2016)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 1/2560
List of terminated students 1/2017 (not register and maintain the status)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา 1/2560
List of terminated students due to non-attendance without leave of absence (Semester 1/2017)
  
ายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 2/2560
List of terminated students 2/2017 (not register and maintain the status)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา 2/2560
List of terminated students due to non-attendance without leave of absence (Semester 2/2017)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2560
List of terminated students 2/2017 (low GPA)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2560
List of terminated students due to low GPA (Semester 2/2017)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 1/2561
List of terminated students 2/2018 (not register and maintain the status)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 1/2561
List of terminated students due to non-attendance without leave of absence (Semester 1/2018)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 2/2561
List of terminated students 2/2018 (not register and maintain the status)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 2/2561
List of terminated students due to non-attendance without leave of absence (Semester 2/2018)
  
-------------ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา/List of Graduated Students--------------
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 รอบ 1
List of graduated students 1/2013 1st round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 2 ก.ย.2556
Approved on September 2, 2013
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 รอบ 2
List of graduated students 1/2013 2nd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 พ.ย.2556
Approved on November 4, 2013
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 รอบ 3
List of graduated students 1/2013 3rd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 6 ม.ค.2557
Approved on January 6, 2014
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 รอบ 1
List of graduated students 2/2013 1st round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 8 เม.ย.2557
Approved on April 8, 2014
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 รอบ 2
List of graduated students 2/2013 2nd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 12 พ.ค.2557
Approved on May 12, 2014
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556
List of graduated students 3/2013.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 7 ก.ค.2557
Approved on July 7, 2014
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 รอบ 1
List of graduated students 1/2014 1st round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 15 ก.ย.2557
Approved on September 15, 2014
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 รอบ 2
List of graduated students 1/2014 2nd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 10 พ.ย.2557
Approved on November 10, 2014
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 รอบ 3
List of graduated student 1/2014 3rd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 5 ม.ค.2558
Approved on January 5, 2015
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 รอบ 1
List of graduated students 2/2014 1st round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 8 เม.ย.2558
Approved on April 8, 2015
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 รอบ 2
List of graduated students 2/2014 2nd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 11 พ.ค.2558
Approved on May 11, 2015
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2557
List of graduated students 3/2014.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 13 ก.ค.2558
Approved on July 13, 2015
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 รอบ 1
List of graduated students 1/2015 1st round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 13 ก.ค.2558
Approved on July 13, 2015
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 รอบ 2
List of graduated students 1/2015 2nd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 7 ก.ย.2558
Approved on September 7, 2015
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 รอบ 3
List of graduated students 1/2015 3rd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 9 พ.ย.2558
Approved on November 9, 2015
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 รอบ 4
List of graduated students 1/2015 4th round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2559
Approved on January 4, 2016
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 รอบ 1
List of graduated students 2/2015 1st round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2559
Approved on January 4, 2016
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 รอบ 2
List of graduated students 2/2015 2nd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 เม.ย.2559
Approved on April 4, 2016
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 รอบ 3
List of graduated students 2/2015 3rd round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 2 พ.ค.2559
Approved on May 2, 2016
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558
List of graduated students 3/2015.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 2 พ.ค.2559
Approved on May 2, 2016
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558 รอบ 1
List of graduated students 3/2015 1st round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 ก.ค.2559
Approved on July 4, 2016
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560
List of graduated students 1/2017.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 8 ม.ค.2561
Approved on January 8, 2018
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 รอบ 1
List of graduated students 1/2017 1st round.
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 8 ม.ค.2561
Approved on January 8, 2018
  
----------------------------ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)------------------
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 2/2561
List of terminated students 2/2018 (not register and maintain the status)
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 2/2561
List of terminated students due to non-attendance without leave of absence (Semester 2/2018)
  
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666