คำร้อง
แบบฟอร์มคำร้อง
Forms
รายละเอียด
Detials
Download
----------------------------แบบฟอร์มคำร้องงานทะเบียน---------------------------------
ทบ.4 แบบฟอร์มขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
Education Document Request Form
เพื่อขอใบแสดงผลการเรียน ใบรับรอง ทั้งกรณีที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่สำเร็จการศึกษา เอกสารใบรับรองคาดว่าสำเร็จการศึกษา
  
ทบ.2 แบบฟอร์มขอแก้ไขประวัติส่วนตัว
Student detail record Request Form
เพื่อแก้ไขระเบียนประวัตินักศึกษา
  
ทบ.3 แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษา
Student ID Card Form
เพื่อขอบัตรนักศึกษาใหม่ กรณีบัตรสูญหาย ชำรุด
  
ทบ.19 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหมวดรายวิชา
Change Stucture of Subject Request Form
เพื่อขอย้ายรายวิชาให้ถูกต้องตามหมวดของโครงสร้างหลักสูตร
  
ทบ.24 คำร้องขอรหัสเข้าระบบสำหรับผู้ปกครอง
Login Password for parents Request Form
คำร้องเพื่อขอรหัสเข้าระบบบริการการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบดูผลการเรียนของนักศึกษา
  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
Power of Attorney Request Form
ใช้ประกอบกับการรับเอกสารแทนบุคคลอื่น
  
แบบฟอร์มลาออก (ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน)
เพื่อขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน)
----------------------------คู่มือต่างๆงานทะเบียน---------------------------------
การใช้งานระบบบริการการศึกษา
Online Registration Manual
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา /ลงทะเบียน/ผลการเรียน
  
การยื่นสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
Online Graduate Request Manual
คู่มือการใช้งานระบบยื่นสำเร็จการศึกษาออนไลน์
  
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน
Pay Education Fee Process Manual
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน
  
ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต
Online Graduation Registration Manual
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต
  
คู่มือการใช้งาน รายงานกราฟ สำหรับผู้บริหาร
Executive Graph Manual
คู่มือการใช้งานสถิติกราฟสำหรับผู้บริหาร
  
คู่มือการใช้งาน การรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน
Password reset Manual
คู่มือการรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน
  
คู่มือการใช้งาน การรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ปกครอง กรณีลืมรหัสผ่าน
Password reset Manual
คู่มือการรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ปกครอง กรณีลืมรหัสผ่าน
  
คู่มือการใช้งาน การจ่ายเงินแบบออนไลน์ Payment Online
Payment Online Manual
คู่มือการจ่ายเงินออนไลน์ Payment Onilne ด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  
---------------------------------ข้อบังคับและประกาศที่ควรรู้----------------------------------------
ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
  
ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2553
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2553
  
ประกาศแนวปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรณีหลักฐานการศึกษาไม่สมบูรณ์
ประกาศแนวปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรณีหลักฐานการศึกษาไม่สมบูรณ์
  
ประกาศแนวปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรณีหลักฐานการศึกษาไม่สมบูรณ์
ประกาศแนวปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรณีหลักฐานการศึกษาไม่สมบูรณ์
  
----------------------------ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา---------------------------------
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 รอบ 1
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 2 ก.ย.2556
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 รอบ 2
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 พ.ย.2556
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 รอบ 3
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 6 ม.ค.2557
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 รอบ 1
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 8 เม.ย.2557
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 รอบ 2
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 12 พ.ค.2557
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 7 ก.ค.2557
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 รอบ 1
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 15 ก.ย.2557
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 รอบ 2
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 10 พ.ย.2557
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 รอบ 3
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 5 ม.ค.2558
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 รอบ 1
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 8 เม.ย.2558
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 รอบ 2
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 11 พ.ค.2558
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2557
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 13 ก.ค.2558
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 รอบ 1
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 13 ก.ค.2558
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 รอบ 2
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 7 ก.ย.2558
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 รอบ 3
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 9 พ.ย.2558
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 รอบ 4
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2559
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 รอบ 1
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2559
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 รอบ 2
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 เม.ย.2559
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 รอบ 3
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 2 พ.ค.2559
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 2 พ.ค.2559
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558 รอบ 1
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 4 ก.ค.2559
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 8 ม.ค.2561
  
รายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 รอบ 1
สภาสถาบันฯ อนุมัติวันที่ 8 ม.ค.2561
  
----------------------------ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ---------------------------------
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2557
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและระยะเวลาการศึกษาเกิน 5 ปี (บัณฑิตศึกษา)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2557
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและระยะเวลาการศึกษาเกิน 5 ปี (บัณฑิตศึกษา)
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2558
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียน 1/2558
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 2/2558
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียน 2/2558
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ที่ผลการเรียนต่ำ 2/2558
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2558 เพิ่มเติม
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ที่ผลการเรียนต่ำ 2/2558 เพิ่มเติม
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2558 เพิ่มเติม
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ที่ผลการเรียนต่ำ 2/2559
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2559
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 1/2560
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา 1/2560
  
ายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษา 2/2560
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา 2/2560
  
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2560
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำ 2/2560
  
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666