ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่24 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2566
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้นนักศึกษาเข้าใหม่)24 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2566
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.31 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2566
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 29 พ.ค. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน29 พ.ค. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 430 พ.ค. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 331 พ.ค. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 231 พ.ค. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)
 • 1 มิ.ย. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online แบบปกติและแบบติดเงื่อนไข
 • 1 มิ.ย. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)1 มิ.ย. 2566 8:30 น.2 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1
  ไม่ชำระในช่วงเวลา จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
  3 มิ.ย. 2566 8:30 น.9 มิ.ย. 2566 19:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร3 มิ.ย. 2566 8:30 น.9 มิ.ย. 2566 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment3 มิ.ย. 2566 8:30 น.9 มิ.ย. 2566 19:30 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 10 มิ.ย. 2566
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 12 มิ.ย. 2566
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)
  เนื่องจากถูกยกเลิกผลลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
  12 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)12 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online12 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันขอลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ออนไลน์12 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)12 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 17:00 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1 (ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-มีค่าปรับ)
 • 12 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร12 มิ.ย. 2566 8:30 น.19 มิ.ย. 2566 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)12 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 19:30 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 17 มิ.ย. 2566
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 2
 • 17 มิ.ย. 2566 8:30 น.17 ส.ค. 2566 19:30 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 3
 • 18 ส.ค. 2566 8:30 น.30 ก.ย. 2566 19:30 น.
 • ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
 • 12 มิ.ย. 2566 8:30 น.11 ก.ค. 2566 17:00 น.
    -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา20 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online19 มิ.ย. 2566 8:30 น.18 ส.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 31 ก.ค. 2566 6 ส.ค. 2566
 • ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 7 ส.ค. 2566 8:30 น.15 ก.ย. 2566 17:00 น.
    -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)30 ก.ย. 2566
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 25 ก.ย. 2566 8:30 น.15 ต.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน29 ก.ย. 2566
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 ต.ค. 2566 15 ต.ค. 2566
 • วันปิดภาคเรียน
 • 16 ต.ค. 2566
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน20 ต.ค. 2566
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet20 ต.ค. 2566
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์17 พ.ย. 2566
    -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.510 พ.ย. 2566
    -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต21 ก.ย. 2566 8:30 น.31 ต.ค. 2566 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666