ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่13 พ.ค. 2567 8:30 น.20 พ.ค. 2567 17:00 น.
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้นนักศึกษาเข้าใหม่)13 พ.ค. 2567 8:30 น.20 พ.ค. 2567 17:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.314 มิ.ย. 2567 0:00 น.14 มิ.ย. 2567 0:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 27 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา27 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน27 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 427 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 328 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 229 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)
 • 30 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online แบบปกติและแบบติดเงื่อนไข
 • 30 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)30 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online30 พ.ค. 2567 8:30 น.31 พ.ค. 2567 17:00 น.
    -  กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1
  ไม่ชำระในช่วงเวลา จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
  1 มิ.ย. 2567 8:30 น.6 มิ.ย. 2567 19:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร1 มิ.ย. 2567 8:30 น.6 มิ.ย. 2567 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)24 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment1 มิ.ย. 2567 8:30 น.6 มิ.ย. 2567 19:30 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 7 มิ.ย. 2567 8:30 น.7 มิ.ย. 2567 8:30 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 24 มิ.ย. 2567 0:00 น.24 มิ.ย. 2567 0:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)
  เนื่องจากถูกยกเลิกผลลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
  24 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)24 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันขอลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ออนไลน์24 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)24 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 17:00 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1 (ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-มีค่าปรับ)
 • 24 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร24 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 17:00 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 1 ก.ค. 2566 0:00 น.1 ก.ค. 2566 0:00 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 2
 • 2 ก.ค. 2567 8:30 น.31 ส.ค. 2567 19:30 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 3
 • 1 ก.ย. 2567 8:30 น.31 ต.ค. 2567 19:30 น.
 • ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
 • 24 มิ.ย. 2567 8:30 น.23 ก.ค. 2567 17:00 น.
    -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา26 ก.ค. 2567 0:00 น.26 ก.ค. 2567 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online8 ก.ค. 2567 8:30 น.23 ส.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 13 ส.ค. 2567 0:00 น.18 ส.ค. 2567 0:00 น.
 • ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 19 ส.ค. 2567 8:30 น.20 ก.ย. 2567 17:00 น.
    -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)27 ก.ย. 2567 0:00 น.27 ก.ย. 2567 0:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 7 ต.ค. 2567 8:30 น.27 ต.ค. 2567 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน11 ต.ค. 2567 0:00 น.11 ต.ค. 2567 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค15 ต.ค. 2567 0:00 น.27 ต.ค. 2567 0:00 น.
 • วันปิดภาคเรียน
 • 28 ต.ค. 2567 0:00 น.28 ต.ค. 2567 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน6 พ.ย. 2567 8:30 น.6 พ.ย. 2567 17:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet6 พ.ย. 2567 8:30 น.6 พ.ย. 2567 17:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์22 พ.ย. 2567 8:30 น.22 พ.ย. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.511 พ.ย. 2567 0:00 น.11 พ.ย. 2567 0:00 น.
    -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต18 ส.ค. 2568 8:30 น.19 ก.ย. 2568 19:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666