ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้นนักศึกษาเข้าใหม่)25 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่25 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาฝึกงาน / สหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล
 • 16 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2565
    -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.32 มิ.ย. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 30 พ.ค. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา30 พ.ค. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน30 พ.ค. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 430 พ.ค. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 331 พ.ค. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ชั้นปีที่ 21 มิ.ย. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)
 • 2 มิ.ย. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1
  ไม่ชำระในช่วงเวลา จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
  4 มิ.ย. 2565 0:00 น.8 มิ.ย. 2565 23:00 น.
    -  กำหนดการชำระเงินงวดที่ 218 มิ.ย. 2565 8:30 น.25 ส.ค. 2565 19:30 น.
    -  กำหนดการชำระเงินงวดที่ 326 ส.ค. 2565 8:30 น.25 ก.ย. 2565 19:30 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 13 มิ.ย. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)
  เนื่องจากถูกยกเลิกผลลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
 • 13 มิ.ย. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันขอลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ออนไลน์13 มิ.ย. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)13 มิ.ย. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)13 มิ.ย. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 17:00 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 13 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)13 มิ.ย. 2565 8:30 น.28 ต.ค. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment13 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 19:30 น.
    -  งวดชำระเงินครั้งที่ 113 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 19:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา20 มิ.ย. 2565
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 23 มิ.ย. 2565
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน (ช่วงล่าช้านอกช่วง โดยเจ้าหน้าที่)8 ก.ค. 2565 0:00 น.30 ต.ค. 2565 17:00 น.
 • ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
 • 13 มิ.ย. 2565 8:30 น.12 ก.ค. 2565 17:00 น.
    -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา21 ก.ค. 2565
 • ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online
 • 20 มิ.ย. 2565 8:30 น.29 ก.ค. 2565 17:00 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 1 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2565
    -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)8 ส.ค. 2565 0:00 น.16 ก.ย. 2565 17:00 น.
    -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)20 ก.ย. 2565
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 26 ก.ย. 2565 8:30 น.16 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน30 ก.ย. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 3 ต.ค. 2565 16 ต.ค. 2565
 • วันปิดภาคเรียน
 • 17 ต.ค. 2565
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน21 ต.ค. 2565
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet21 ต.ค. 2565
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์11 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.511 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต21 ก.ย. 2566 8:30 น.31 ต.ค. 2566 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666