ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่17 ต.ค. 2565 21 ต.ค. 2565
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้นนักศึกษาเข้าใหม่)17 ต.ค. 2565 21 ต.ค. 2565
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.328 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 25 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา25 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน25 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีที่ 425 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีที่ 326 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีที่ 227 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีที่ 128 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)
 • 29 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)29 ต.ค. 2565 8:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร31 ต.ค. 2565 9:30 น.20 เม.ย. 2566 19:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร31 ต.ค. 2565 9:30 น.4 พ.ย. 2565 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment31 ต.ค. 2565 8:30 น.4 พ.ย. 2565 19:30 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 5 พ.ย. 2565
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 7 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)
  เนื่องจากถูกยกเลิกผลลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
  7 พ.ย. 2565 8:30 น.11 พ.ย. 2565 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online แบบปกติและแบบติดเงื่อนไข
 • 7 พ.ย. 2565 0:00 น.11 พ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)7 พ.ย. 2565 8:30 น.11 พ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันขอลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ออนไลน์7 พ.ย. 2565 8:30 น.11 พ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)7 พ.ย. 2565 8:30 น.11 พ.ย. 2565 17:00 น.
    -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online7 พ.ย. 2565 8:30 น.11 พ.ย. 2565 17:00 น.
    -  กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1
  ไม่ชำระในช่วงเวลา จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
  7 พ.ย. 2565 0:00 น.11 พ.ย. 2565 19:30 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1 (ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-มีค่าปรับ)
 • 7 พ.ย. 2565 0:00 น.11 พ.ย. 2565 19:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)7 พ.ย. 2565 8:30 น.11 พ.ย. 2565 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)7 พ.ย. 2565 8:30 น.11 พ.ย. 2565 19:30 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน (ช่วงล่าช้านอกช่วง โดยเจ้าหน้าที่)12 พ.ย. 2565 0:00 น.31 ธ.ค. 2565 0:00 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 2
 • 12 พ.ย. 2565 8:30 น.15 ธ.ค. 2565 19:30 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 3
 • 30 ธ.ค. 2565 8:30 น.15 ม.ค. 2566 19:30 น.
 • ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
 • 7 พ.ย. 2565 8:30 น.6 ธ.ค. 2565 17:00 น.
    -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา16 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online14 พ.ย. 2565 8:30 น.10 ม.ค. 2566 23:59 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 12 พ.ย. 2565
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 4 ม.ค. 2566 10 ม.ค. 2566
 • ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 11 ม.ค. 2566 8:30 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
    -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)14 ก.พ. 2566
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 20 ก.พ. 2566 8:30 น.12 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน24 ก.พ. 2566
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค27 ก.พ. 2566 12 มี.ค. 2566
 • วันปิดภาคเรียน
 • 13 มี.ค. 2566
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน17 มี.ค. 2566
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet17 มี.ค. 2566
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์7 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.57 เม.ย. 2566
    -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์5 เม.ย. 2566 0:00 น.
    -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต21 ก.ย. 2566 8:30 น.31 ต.ค. 2566 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666