ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่10 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564
  -  การประชุมวิชาการ TNIAC / ICBIR20 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาฝึกงาน / สหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล12 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.34 มิ.ย. 2564 4 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE31 พ.ค. 2564 8:30 น.1 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา31 พ.ค. 2564 8:30 น.2 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน31 พ.ค. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 431 พ.ค. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 31 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 22 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร5 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน13 มิ.ย. 2565
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)
เนื่องจากถูกยกเลิกผลลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  วันลงทะเบียนเพิ่ม ลด / เพิ่มรายวิชาแบบติดเงื่อนไข14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 ต.ค. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)14 มิ.ย. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment14 มิ.ย. 2564 30 ต.ค. 2564
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)14 มิ.ย. 2564 30 ต.ค. 2564
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 114 มิ.ย. 2564 30 ก.ค. 2564
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 225 มิ.ย. 2564 30 ต.ค. 2564
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 325 ก.ค. 2564 30 ต.ค. 2564
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา14 มิ.ย. 2564 14 ก.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา21 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2564
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)24 มิ.ย. 2564 24 มิ.ย. 2564
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา22 ก.ค. 2564
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค2 ส.ค. 2564 8 ส.ค. 2564
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)14 ส.ค. 2564 19 ก.ย. 2564
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)21 ก.ย. 2564
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา27 ก.ย. 2564 8:30 น.16 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน1 ต.ค. 2564
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 ต.ค. 2564 17 ต.ค. 2564
  -  วันปิดภาคเรียน18 ต.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน25 ต.ค. 2564
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet25 ต.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์12 พ.ย. 2564
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.512 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666