ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์2 เม.ย. 2564
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.319 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาฝึกงาน / สหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล12 มี.ค. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment14 มี.ค. 2564 8:30 น.17 มี.ค. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE20 มี.ค. 2564 8:30 น.23 มี.ค. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)22 มี.ค. 2564 8:30 น.23 มี.ค. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)22 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564
  -  วันลงทะเบียนเพิ่ม ลด / เพิ่มรายวิชาแบบติดเงื่อนไข22 มี.ค. 2564 8:30 น.23 มี.ค. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment24 มี.ค. 2564 31 พ.ค. 2564
  -  วันเปิดภาคเรียน29 มี.ค. 2564
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)29 มี.ค. 2564 8:30 น.2 เม.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)29 มี.ค. 2564 2 เม.ย. 2564
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)29 มี.ค. 2564 2 เม.ย. 2564
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online29 มี.ค. 2564 8:30 น.2 เม.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)29 มี.ค. 2564 8:30 น.2 เม.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)29 มี.ค. 2564 8:30 น.2 เม.ย. 2564 17:00 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 124 มี.ค. 2564 8:30 น.31 พ.ค. 2564 19:30 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 225 เม.ย. 2564 8:30 น.31 พ.ค. 2564 19:30 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 32 พ.ค. 2564 8:30 น.31 พ.ค. 2564 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)24 มี.ค. 2564 31 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)24 มี.ค. 2564 8:30 น.31 พ.ค. 2564 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment29 มี.ค. 2564 31 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร29 มี.ค. 2564 8:30 น.4 เม.ย. 2564 19:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา5 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)9 เม.ย. 2564 9 เม.ย. 2564
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online5 เม.ย. 2564 0:00 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)26 เม.ย. 2564 8:00 น.7 พ.ค. 2564 17:00 น.
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา17 พ.ค. 2564 8:30 น.28 พ.ค. 2564 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)11 พ.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการเรียน24 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค25 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564
  -  วันปิดภาคเรียน29 พ.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน4 มิ.ย. 2564
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet4 มิ.ย. 2564
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์18 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.525 มิ.ย. 2564 25 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.723 ก.ค. 2564 23 ก.ค. 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666