ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่19 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ19 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.330 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE26 ต.ค. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา26 ต.ค. 2563 8:30 น.29 ต.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 60, 59, 58, 57)26 ต.ค. 2563 8:30 น.31 ต.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 18 ลงทะเบียน)26 ต.ค. 2563 8:30 น.31 ต.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 19 ลงทะเบียน)27 ต.ค. 2563 8:30 น.31 ต.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 20 ลงทะเบียน)28 ต.ค. 2563 8:30 น.31 ต.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 21 ลงทะเบียน)29 ต.ค. 2563 8:30 น.31 ต.ค. 2563 17:00 น.
  -  วันลงทะเบียนเพิ่ม ลด / เพิ่มรายวิชาแบบติดเงื่อนไข30 ต.ค. 2563 8:30 น.31 ต.ค. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร2 พ.ย. 2563 8:30 น.5 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน9 พ.ย. 2563
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)9 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)9 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online9 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)9 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)9 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)9 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)25 พ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.พ. 2564 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment25 พ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.พ. 2564 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)25 พ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.พ. 2564 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)14 พ.ย. 2563 16:00 น.14 พ.ย. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา9 พ.ย. 2563 9 ธ.ค. 2563
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา16 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online16 พ.ย. 2563 8:30 น.31 ม.ค. 2564 23:59 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา17 ธ.ค. 2563
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค4 ม.ค. 2564 10 ม.ค. 2564
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)11 ม.ค. 2564 12 ก.พ. 2564
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)16 ก.พ. 2564
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา22 ก.พ. 2564 8:30 น.12 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน25 ก.พ. 2564
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 มี.ค. 2564 14 มี.ค. 2564
  -  วันปิดภาคเรียน15 มี.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน19 มี.ค. 2564
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet19 มี.ค. 2564
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.59 เม.ย. 2564 9 เม.ย. 2564
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์9 เม.ย. 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666