ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่27 เม.ย. 2563 0:00 น.30 เม.ย. 2563 0:00 น.
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้นนักศึกษาเข้าใหม่)27 เม.ย. 2563 0:00 น.30 เม.ย. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.35 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 มิ.ย. 2563 8:30 น.5 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา1 มิ.ย. 2563 8:30 น.3 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 60, 59, 58, 57)1 มิ.ย. 2563 8:30 น.5 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 18 ลงทะเบียน)1 มิ.ย. 2563 8:30 น.5 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 19 ลงทะเบียน)2 มิ.ย. 2563 8:30 น.5 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 20 ลงทะเบียน)3 มิ.ย. 2563 8:30 น.5 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร ฝึกงาน/สหกิจศึกษา6 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 16 มิ.ย. 2563 8:30 น.31 ส.ค. 2563 17:00 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 211 มิ.ย. 2563 8:30 น.31 ส.ค. 2563 17:00 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 31 ส.ค. 2563 8:30 น.31 ส.ค. 2563 17:00 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน15 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)15 มิ.ย. 2563 8:30 น.19 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online15 มิ.ย. 2563 8:30 น.19 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)15 มิ.ย. 2563 8:30 น.19 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)15 มิ.ย. 2563 8:30 น.19 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)15 มิ.ย. 2563 8:30 น.19 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)15 มิ.ย. 2563 8:30 น.30 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)15 มิ.ย. 2563 8:30 น.19 มิ.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)15 มิ.ย. 2563 8:30 น.31 ส.ค. 2563 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)7 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2563
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา20 มิ.ย. 2563 20 ก.ค. 2563
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา22 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online22 มิ.ย. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา30 ก.ค. 2563
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค3 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2563
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)10 ส.ค. 2563 18 พ.ย. 2563
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)22 ก.ย. 2563
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา28 ก.ย. 2563 8:30 น.16 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน2 ต.ค. 2563
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค5 ต.ค. 2563 0:00 น.18 ต.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน19 ต.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน22 ต.ค. 2563
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet22 ต.ค. 2563
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์13 พ.ย. 2563
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.513 พ.ย. 2563 13 พ.ย. 2563
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต (เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร เป็น 7 ก.พ.2564)1 ก.ย. 2563 8:00 น.31 ม.ค. 2564 17:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666