ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่23 มี.ค. 2564 0:00 น.26 มี.ค. 2564 0:00 น.
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้นนักศึกษาเข้าใหม่)23 มี.ค. 2564 0:00 น.26 มี.ค. 2564 0:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.34 มิ.ย. 2564 4 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE31 พ.ค. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment5 มิ.ย. 2564 0:00 น.9 มิ.ย. 2564 20:30 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน14 มิ.ย. 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666