ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่10 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564
  -  การประชุมวิชาการ TNIAC / ICBIR20 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาฝึกงาน / สหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล12 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.34 มิ.ย. 2564 4 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE31 พ.ค. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา31 พ.ค. 2564 8:30 น.3 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 60, 59, 58, 57)31 พ.ค. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 18 ลงทะเบียน)31 พ.ค. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 19 ลงทะเบียน)1 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 20 ลงทะเบียน)2 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)3 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)3 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (เพิ่มรายวิชา Online แบบติดเงื่อนไข)3 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)3 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online3 มิ.ย. 2564 8:30 น.4 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร ฝึกงาน/สหกิจศึกษา5 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)5 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment5 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)5 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2564
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 15 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2564
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 225 มิ.ย. 2564 10 ก.ค. 2564
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 325 ก.ค. 2564 10 ส.ค. 2564
  -  วันเปิดภาคเรียน14 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment14 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา14 มิ.ย. 2564 14 ก.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา21 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online22 มิ.ย. 2564 8:30 น.13 ก.ค. 2564 17:00 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)24 มิ.ย. 2564 24 มิ.ย. 2564
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา22 ก.ค. 2564
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค2 ส.ค. 2564 8 ส.ค. 2564
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)9 ส.ค. 2564 17 ก.ย. 2564
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)21 ก.ย. 2564
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา27 ก.ย. 2564 8:30 น.16 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน1 ต.ค. 2564
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 ต.ค. 2564 17 ต.ค. 2564
  -  วันปิดภาคเรียน18 ต.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน25 ต.ค. 2564
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet25 ต.ค. 2564
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์12 พ.ย. 2564
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.512 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2564
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต (เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร เป็น 7 ก.พ.2564)22 ส.ค. 2565 8:00 น.15 ก.ย. 2565 17:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666