ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์3 เม.ย. 2563
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.320 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 57, 56, 55, 54)21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 17:00 น.
  -  นักศึกษาตั้งแต่รหัส 57, 56, 55, 54 ลงทะเบียน21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58 ลงทะเบียน)21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59 ลงทะเบียน)21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60 ลงทะเบียน)21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 18 ลงทะเบียน)21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)21 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)21 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)21 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment21 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563
  -  วันเปิดภาคเรียน30 มี.ค. 2563
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)30 มี.ค. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)30 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)30 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)30 มี.ค. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online30 มี.ค. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)30 มี.ค. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร30 มี.ค. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment30 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน (ช่วงล่าช้านอกช่วง โดยเจ้าหน้าที่)4 เม.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online7 เม.ย. 2563 0:00 น.24 เม.ย. 2563 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)27 เม.ย. 2563 8:00 น.8 พ.ค. 2563 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)12 พ.ค. 2563
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา18 พ.ค. 2563 8:30 น.29 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน26 พ.ค. 2563
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค27 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
  -  วันปิดภาคเรียน30 พ.ค. 2563
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน5 มิ.ย. 2563
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet5 มิ.ย. 2563
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์19 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.526 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.724 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666