ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่26 มี.ค. 2561 0:00 น.5 เม.ย. 2561 0:00 น.
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้น นศ.ปี 1)26 มี.ค. 2561 0:00 น.5 เม.ย. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาฝึกงาน / สหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล27 เม.ย. 2561 0:00 น.27 เม.ย. 2561 0:00 น.
  -  การประชุมวิชาการ TNI-ICBIR17 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE28 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา28 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 58, 57, 56, 55)28 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 ลงทะเบียน)28 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60 ลงทะเบียน)30 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 18 ลงทะเบียน)31 พ.ค. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)1 มิ.ย. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)1 มิ.ย. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)1 มิ.ย. 2561 8:30 น.2 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment3 มิ.ย. 2561 8:30 น.8 มิ.ย. 2561 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)8 มิ.ย. 2561 15:00 น.8 มิ.ย. 2561 15:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.38 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561
  -  วันเปิดภาคเรียน18 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)18 มิ.ย. 2561 8:30 น.22 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)18 มิ.ย. 2561 8:30 น.22 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online18 มิ.ย. 2561 8:30 น.22 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)18 มิ.ย. 2561 8:30 น.22 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)18 มิ.ย. 2561 8:30 น.22 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)18 มิ.ย. 2561 8:30 น.3 ธ.ค. 2561 19:30 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร ฝึกงาน/สหกิจศึกษา18 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)23 มิ.ย. 2561 23 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา18 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online25 มิ.ย. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา25 ก.ค. 2561
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค6 ส.ค. 2561 11 ส.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)24 ก.ย. 2561
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 ต.ค. 2561 8:30 น.19 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน5 ต.ค. 2561
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 ต.ค. 2561 21 ต.ค. 2561
  -  วันปิดภาคเรียน22 ต.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน26 ต.ค. 2561
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet26 ต.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์16 พ.ย. 2561
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.516 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.726 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต21 ส.ค. 2562 8:30 น.3 พ.ย. 2562 19:30 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 มิ.ย. 2561 2 มิ.ย. 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666