ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาฝึกงาน / สหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล28 ก.พ. 2562 0:00 น.1 มี.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร ฝึกงาน/สหกิจศึกษา4 มี.ค. 2562 0:00 น.8 มี.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์2 เม.ย. 2562
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.322 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 58, 57, 56, 55)24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 ลงทะเบียน)24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60 ลงทะเบียน)24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 18 ลงทะเบียน)24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 19 ลงทะเบียน)24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร24 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)30 มี.ค. 2562 16:00 น.30 มี.ค. 2562 16:00 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน1 เม.ย. 2562
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)1 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment1 เม.ย. 2562 5 เม.ย. 2562
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)1 เม.ย. 2562 5 เม.ย. 2562
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online9 เม.ย. 2562 0:00 น.26 เม.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)29 เม.ย. 2562 8:00 น.17 พ.ค. 2562 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)21 พ.ค. 2562
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา21 พ.ค. 2562 8:30 น.31 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน28 พ.ค. 2562
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค29 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
  -  วันปิดภาคเรียน1 มิ.ย. 2562
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน7 มิ.ย. 2562
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet7 มิ.ย. 2562
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์21 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.528 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.726 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต21 ส.ค. 2562 8:30 น.4 ต.ค. 2562 19:30 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666