ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่16 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ16 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE29 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา29 ต.ค. 2561 8:30 น.1 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 57, 56, 55, 54)29 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  นักศึกษาตั้งแต่รหัส 57, 56, 55, 54 ลงทะเบียน29 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58 ลงทะเบียน)29 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59 ลงทะเบียน)29 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60 ลงทะเบียน)30 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 18 ลงทะเบียน)31 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)2 พ.ย. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)2 พ.ย. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)2 พ.ย. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)8 พ.ย. 2561 0:00 น.8 พ.ย. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.32 พ.ย. 2561 2 พ.ย. 2561
  -  วันเปิดภาคเรียน12 พ.ย. 2561
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)12 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)12 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online12 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)12 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)12 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)12 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)12 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment12 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment12 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา12 พ.ย. 2561 11 ธ.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online19 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา19 ธ.ค. 2561
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค7 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2562
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)14 ม.ค. 2562 8:30 น.15 ก.พ. 2562 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)18 ก.พ. 2562
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา25 ก.พ. 2562 8:30 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน1 มี.ค. 2562
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 มี.ค. 2562 17 มี.ค. 2562
  -  วันปิดภาคเรียน18 มี.ค. 2562
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน22 มี.ค. 2562
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet22 มี.ค. 2562
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์2 เม.ย. 2562
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์12 เม.ย. 2562
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.512 เม.ย. 2562 12 เม.ย. 2562
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.726 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต21 ส.ค. 2562 13 ก.ย. 2562
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)3 พ.ย. 2561 7 พ.ย. 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666