ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน30 ม.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่29 เม.ย. 2562 0:00 น.3 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้น นศ.ปี 1)29 เม.ย. 2562 0:00 น.3 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  การประชุมวิชาการ TNI-AC24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE3 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา3 มิ.ย. 2562 8:30 น.5 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 57, 56, 55, 54)3 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58 ลงทะเบียน)4 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59 ลงทะเบียน)5 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60 ลงทะเบียน)6 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)7 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)7 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)7 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)8 มิ.ย. 2562 8:30 น.12 มิ.ย. 2562 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment8 มิ.ย. 2562 8:30 น.12 มิ.ย. 2562 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)8 มิ.ย. 2562 0:00 น.12 มิ.ย. 2562 0:00 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)13 มิ.ย. 2562 15:00 น.13 มิ.ย. 2562 15:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.37 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562
  -  วันเปิดภาคเรียน18 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)18 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)18 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online18 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)18 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)18 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment18 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร ฝึกงาน/สหกิจศึกษา18 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน (ช่วงล่าช้านอกช่วง โดยเจ้าหน้าที่)22 มิ.ย. 2562 10 พ.ย. 2562
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)22 มิ.ย. 2562 22 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา17 มิ.ย. 2562 18 ก.ค. 2562
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา24 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online24 มิ.ย. 2562 8:30 น.12 ก.ค. 2562 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา24 ก.ค. 2562
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค5 ส.ค. 2562 11 ส.ค. 2562
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)13 ส.ค. 2562 20 ก.ย. 2562
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)24 ก.ย. 2562
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา30 ก.ย. 2562 8:30 น.18 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน4 ต.ค. 2562
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค7 ต.ค. 2562 20 ต.ค. 2562
  -  วันปิดภาคเรียน21 ต.ค. 2562
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน25 ต.ค. 2562
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet25 ต.ค. 2562
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์15 พ.ย. 2562
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.515 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต21 ส.ค. 2563 15 ก.ย. 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501-2 และ 2505, Fax 0-2763-2666