ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่27 มี.ค. 2560 7 เม.ย. 2560
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้น นศ.ปี 1)27 มี.ค. 2560 7 เม.ย. 2560
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาฝึกงาน / สหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล27 เม.ย. 2560 27 เม.ย. 2560
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE8 พ.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา8 พ.ค. 2560 8:30 น.11 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 57, 56, 55, 54)8 พ.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58 ลงทะเบียน)8 พ.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59 ลงทะเบียน)9 พ.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60 ลงทะเบียน)11 พ.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)12 พ.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)12 พ.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)12 พ.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร14 พ.ค. 2560 8:30 น.18 พ.ค. 2560 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)19 พ.ค. 2560 0:00 น.19 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  การประชุมวิชาการ TNI-AC19 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.329 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560
  -  วันเปิดภาคเรียน5 มิ.ย. 2560
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)5 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 มิ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)5 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 มิ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)5 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 มิ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)5 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 มิ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)5 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 มิ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online5 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 มิ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)5 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 มิ.ย. 2560 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment5 มิ.ย. 2560 9 มิ.ย. 2560
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)10 มิ.ย. 2560 10 มิ.ย. 2560
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา5 มิ.ย. 2560 4 ก.ค. 2560
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา12 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2560
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online12 มิ.ย. 2560 8:30 น.30 มิ.ย. 2560 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา19 ก.ค. 2560
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค24 ก.ค. 2560 30 ก.ค. 2560
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)31 ก.ค. 2560 8:30 น.8 ก.ย. 2561 17:00 น.
  -  วันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI-DAY)2 ส.ค. 2560 2 ส.ค. 2560
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)8 ก.ย. 2560
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา18 ก.ย. 2560 8:30 น.6 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน22 ก.ย. 2560
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค25 ก.ย. 2560 6 ต.ค. 2560
  -  วันปิดภาคเรียน7 ต.ค. 2560
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน13 ต.ค. 2560
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet13 ต.ค. 2560
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์3 พ.ย. 2560
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.53 พ.ย. 2560 3 พ.ย. 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666