ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์20 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.319 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE15 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 57, 56, 55, 54)15 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58 ลงทะเบียน)15 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59 ลงทะเบียน)15 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60 ลงทะเบียน)15 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 18 ลงทะเบียน)15 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)15 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)15 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)15 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร15 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment26 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)21 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561
  -  วันเปิดภาคเรียน26 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)26 มี.ค. 2561 8:30 น.30 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online26 มี.ค. 2561 8:30 น.30 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)26 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)26 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)26 มี.ค. 2561 8:30 น.30 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)26 มี.ค. 2561 8:30 น.30 มี.ค. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)26 มี.ค. 2561 8:30 น.30 มี.ค. 2561 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment26 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา2 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2561
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online2 เม.ย. 2561 8:30 น.20 เม.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)23 เม.ย. 2561 8:00 น.11 พ.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)11 พ.ค. 2561
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา14 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน22 พ.ค. 2561
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค23 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561
  -  วันปิดภาคเรียน26 พ.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน1 มิ.ย. 2561
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet1 มิ.ย. 2561
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์8 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.522 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.723 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666