ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่9 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ9 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE16 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา16 ต.ค. 2560 8:30 น.19 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 57, 56, 55, 54)16 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58 ลงทะเบียน)16 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59 ลงทะเบียน)17 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60 ลงทะเบียน)18 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 18 ลงทะเบียน)19 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)20 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)20 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)20 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)28 ต.ค. 2560 0:00 น.28 ต.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.320 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560
  -  วันเปิดภาคเรียน30 ต.ค. 2560
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)30 ต.ค. 2560 8:30 น.3 พ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)30 ต.ค. 2560 8:30 น.3 พ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online30 ต.ค. 2560 8:30 น.3 พ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)30 ต.ค. 2560 8:30 น.3 พ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)30 ต.ค. 2560 8:30 น.3 พ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)30 ต.ค. 2560 8:30 น.3 พ.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)30 ต.ค. 2560 8:30 น.3 พ.ย. 2560 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment30 ต.ค. 2560 3 พ.ย. 2560
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment30 ต.ค. 2560 3 พ.ย. 2560
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)4 พ.ย. 2560 18:00 น.4 พ.ย. 2560 18:00 น.
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา30 ต.ค. 2560 28 พ.ย. 2560
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา6 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2560
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online6 พ.ย. 2560 8:30 น.24 พ.ย. 2560 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา13 ธ.ค. 2560
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค18 ธ.ค. 2560 24 ธ.ค. 2560
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)25 ธ.ค. 2560 8:30 น.2 ก.พ. 2561 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)2 ก.พ. 2561
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา12 ก.พ. 2561 8:30 น.2 มี.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน16 ก.พ. 2561
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561
  -  วันปิดภาคเรียน3 มี.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน9 มี.ค. 2561
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet9 มี.ค. 2561
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์20 มี.ค. 2561
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์30 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.530 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.723 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666