ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่1 เม.ย. 2559 22 เม.ย. 2559
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้น นศ.ปี 1)1 เม.ย. 2559 22 เม.ย. 2559
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE9 พ.ค. 2559 8:30 น.13 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา9 พ.ค. 2559 8:30 น.11 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  นักศึกษาตั้งแต่รหัส 57, 56, 55, 54 ลงทะเบียน9 พ.ค. 2559 8:30 น.13 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58 ลงทะเบียน)9 พ.ค. 2559 8:30 น.13 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 59 ลงทะเบียน)10 พ.ค. 2559 8:30 น.13 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60 ลงทะเบียน)11 พ.ค. 2559 8:30 น.13 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)12 พ.ค. 2559 8:30 น.13 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)12 พ.ค. 2559 8:30 น.13 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)12 พ.ค. 2559 8:30 น.13 พ.ค. 2559 17:00 น.
  -  การประชุมวิชาการ TNI-ICBIR12 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร14 พ.ค. 2559 8:30 น.19 พ.ค. 2559 19:30 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.323 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2559
  -  วันเปิดภาคเรียน30 พ.ค. 2559
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)30 พ.ค. 2559 8:30 น.3 มิ.ย. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)30 พ.ค. 2559 8:30 น.3 มิ.ย. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)30 พ.ค. 2559 8:30 น.3 มิ.ย. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)30 พ.ค. 2559 8:30 น.3 มิ.ย. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online30 พ.ค. 2559 8:30 น.3 มิ.ย. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)30 พ.ค. 2559 8:30 น.3 มิ.ย. 2559 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment30 พ.ค. 2559 3 มิ.ย. 2559
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)30 พ.ค. 2559 8:30 น.3 มิ.ย. 2559 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment30 พ.ค. 2559 3 มิ.ย. 2559
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)4 มิ.ย. 2559 0:00 น.4 มิ.ย. 2559 0:00 น.
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา30 พ.ค. 2559 28 มิ.ย. 2559
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา6 มิ.ย. 2559 6 มิ.ย. 2559
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online6 มิ.ย. 2559 8:30 น.24 มิ.ย. 2559 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา13 ก.ค. 2559
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค25 ก.ค. 2559 29 ก.ค. 2559
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)1 ส.ค. 2559 8:30 น.2 ก.ย. 2559 17:00 น.
  -  วันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI-DAY)5 ส.ค. 2559 5 ส.ค. 2559
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)2 ก.ย. 2559
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา12 ก.ย. 2559 8:30 น.30 ก.ย. 2559 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน16 ก.ย. 2559
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 ก.ย. 2559 30 ก.ย. 2559
  -  วันปิดภาคเรียน1 ต.ค. 2559
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน7 ต.ค. 2559
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet7 ต.ค. 2559
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์28 ต.ค. 2559
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.528 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.712 ก.ค. 2560 12 ก.ค. 2560
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์14 มี.ค. 2560
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต1 ส.ค. 2560 8:30 น.15 ก.ย. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษาปี 220 ก.ย. 2559 0:00 น.20 ก.ย. 2559 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666