ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษารายวิชาฝึกงาน / สหกิจศึกษาโดยงานทะเบียนและประมวลผล4 ต.ค. 2562 4 ต.ค. 2562
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร ฝึกงาน/สหกิจศึกษา7 ต.ค. 2562 8:30 น.11 ต.ค. 2562 16:00 น.
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่21 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2562
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ21 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2562
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE28 ต.ค. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นชุดวิชา28 ต.ค. 2562 8:30 น.31 ต.ค. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน (รหัส 58, 57, 56, 55)28 ต.ค. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 ลงทะเบียน)28 ต.ค. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60 ลงทะเบียน)29 ต.ค. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 2 (รหัส 18 ลงทะเบียน)30 ต.ค. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 1 (รหัส 19 ลงทะเบียน)31 ต.ค. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)1 พ.ย. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)1 พ.ย. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่มรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)1 พ.ย. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร2 พ.ย. 2562 8:30 น.6 พ.ย. 2562 19:30 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (เนื่องจากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด)7 พ.ย. 2562 0:00 น.7 พ.ย. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.31 พ.ย. 2562 1 พ.ย. 2562
  -  วันเปิดภาคเรียน11 พ.ย. 2562
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน กลุ่มรายวิชา (ช่วงเปิดภาคเรียน)11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน (มีค่าธรรมเนียม)11 พ.ย. 2562 8:30 น.23 พ.ย. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment)11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร (ช่วงล่าช้า) โดยใช้ใบ Bill payment11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 19:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)11 พ.ย. 2562 0:00 น.15 พ.ย. 2562 19:30 น.
  -  ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา11 พ.ย. 2562 9 ธ.ค. 2562
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
  -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online18 พ.ย. 2562 8:30 น.6 ธ.ค. 2562 17:00 น.
  -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา19 ธ.ค. 2562
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค6 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2563
  -  ช่วงวันเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)13 ม.ค. 2563 8:30 น.14 ก.พ. 2563 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)18 ก.พ. 2563
  -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา24 ก.พ. 2563 8:30 น.13 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน28 ก.พ. 2563
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563
  -  วันปิดภาคเรียน16 มี.ค. 2563
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน20 มี.ค. 2563
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet20 มี.ค. 2563
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์3 เม.ย. 2563
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์10 เม.ย. 2563
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.510 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.724 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563
  -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต21 ส.ค. 2562 3 พ.ย. 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666