ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
แสดงตั้งแต่ปี2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต / โอนวิชา / ขอกลับเข้ามาเรียนใหม่16 ต.ค. 2566 20 ต.ค. 2566
  -  ยื่นคำร้องขอย้ายสาขา/คณะ (ยกเว้นนักศึกษาเข้าใหม่)16 ต.ค. 2566 20 ต.ค. 2566
  -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.327 ต.ค. 2566 27 ต.ค. 2566
  -  ชั้นปีอื่น ๆ ลงทะเบียน24 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 424 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 325 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 226 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 17:00 น.
  -  ชั้นปีที่ 127 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 17:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา (ช่วงลงทะเบียน Online)
 • 28 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online แบบปกติและแบบติดเงื่อนไข28 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงการลดรายวิชา Online (ช่วงลงทะเบียน Online)28 ต.ค. 2566 8:30 น.29 ต.ค. 2566 17:00 น.
    -  กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1
  ไม่ชำระในช่วงเวลา จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
  30 ต.ค. 2566 8:30 น.3 พ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร30 ต.ค. 2566 8:30 น.3 พ.ย. 2566 19:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (Bill payment) / ชำระเงินผ่านธนาคาร30 ต.ค. 2566 8:30 น.3 พ.ย. 2566 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร โดยใช้ใบ Bill payment30 ต.ค. 2566 8:30 น.3 พ.ย. 2566 19:30 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียน (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 4 พ.ย. 2566
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 6 พ.ย. 2566
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียน ONLINE(ช่วงล่าช้า)
  เนื่องจากถูกยกเลิกผลลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน
  6 พ.ย. 2566 8:30 น.10 พ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ช่วงล่าช้า)6 พ.ย. 2566 8:30 น.10 พ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา Online6 พ.ย. 2566 8:30 น.10 พ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันขอลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ออนไลน์6 พ.ย. 2566 8:30 น.10 พ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ช่วงล่าช้า)6 พ.ย. 2566 8:30 น.10 พ.ย. 2566 17:00 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 1 (ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-มีค่าปรับ)
 • 6 พ.ย. 2566 8:30 น.10 พ.ย. 2566 17:00 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Payment โดยบัตรเครดิต / เดบิต)6 พ.ย. 2566 8:30 น.10 พ.ย. 2566 20:00 น.
 • วันยกเลิกผลการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มล่าช้า (เนื่องจากไม่ชำระเงิน)
 • 11 พ.ย. 2566
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 2
 • 13 พ.ย. 2566 8:30 น.31 ธ.ค. 2566 19:30 น.
 • กำหนดการชำระเงินงวดที่ 3
 • 1 ม.ค. 2567 8:30 น.31 ม.ค. 2567 19:30 น.
 • ช่วงขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
 • 6 พ.ย. 2566 8:30 น.4 ธ.ค. 2566 17:00 น.
    -  วันประกาศพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา15 ธ.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการแจ้งสำเร็จการศึกษา Online13 พ.ย. 2566 8:30 น.19 ม.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 3 ม.ค. 2567 9 ม.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)13 ก.พ. 2567
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 19 ก.พ. 2567 8:30 น.10 มี.ค. 2567 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน23 ก.พ. 2567
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค27 ก.พ. 2567 10 มี.ค. 2567
 • วันปิดภาคเรียน
 • 11 มี.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนให้งานทะเบียน15 มี.ค. 2567
    -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet15 มี.ค. 2567
 • วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
 • 2 เม.ย. 2567
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์12 เม.ย. 2567
    -  ช่วงวันอาจารย์ส่ง มคอ.55 เม.ย. 2567
    -  ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิต19 ส.ค. 2567 8:30 น.20 ก.ย. 2567 19:30 น.
    -  การประชุมวิชาการ TNIAC / ICBIR23 พ.ค. 2567 25 พ.ค. 2567
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666