ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การรับสมัครปริญญาตรี admission ตรง ภาคเรีpนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2563
 2.การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563(ด่วนที่สุด)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2563
 3.การรับสมัครปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน เทอม 2 ปี 2563 สำหรับผู้จบ ปวส(ด่วนที่สุด)
 
ปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน เทอม 2 ปี 2563 สำหรับผู้จบ ปวส รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here
 ประกาศโดย   ศูนยรับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2563
 4.การรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
 
ประเภทโควตา รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขั้นเพื่อรับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563
 5.การรับสมัครปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
 
ประเภทโควตา รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2563
 6.ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
 
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน หลักสูตรนานาชาติ Click Here
 ประกาศโดย   PRAPATPONG   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 7.9 Steps การสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน TNI Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
 8.3 Steps การลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว
 
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน Click Here
 ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
เวลา 
  
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2601 -5, Fax 0-2763-2606, e-mail : admission@tni.ac.th