ประกาศเรื่อง
 1.แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ช่วงปิดภาคเรียนและภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 สำหรับนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 และช่วงเปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อสุขอนามัยและเป็นการป้องกันโควิด 19 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2566

1. ยกเลิก มาตราการและจุดคัดกรอง นักศึกษาไม่ต้องแสดงผลตรวจ ATK
2. เมื่อเข้าสู่พื้นที่ภายในสถาบันฯนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ให้หยุดพักรักษาตัว 5-10 วัน และแจ้งข้อมูลในระบบ QR-code ของส่วนกลาง
และแจ้งอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ขอความร่วมมือนักศึกษายังคงสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ของสถาบัน โดยเฉพาะในห้องเรียน
4. กรณีมีกิจกรรมนักศึกษาและเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมจะต้องจัดให้มีการแสดงตรวจผล ATK
การจัดกิจกรรมภายในห้องระบบปิดภายในสถาบัน หากมีนักศึกษาเข้าร่วมเกิน 200 คน ควรพิจารณาส่งผลตรวจ ATK
5. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด (วินัยนักศึกษา)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ด้วยความห่วงใย


หมายเหตุ มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ งานวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้อง A117 อาคาร A โทร. 02-763-2620
ประกาศโดย   งานกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2566 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666