ประกาศเรื่อง
 1.ช่วงวันเพิกถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 1/2566


ระดับปริญญาตรี และ วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ 7 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท
วันที่ 13 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566

นักศึกษาติดต่อขอรับคำร้องที่งานทะเบียนฯ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อลงนาม
กรณีถอนรายวิชา ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ต้องให้ คณบดีลงนามอนุมัติ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนบันทึกสัญลักษณ์ W ในระบบให้ถูกต้อง

หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัยประการใด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666