ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียน Online (ช่วงล่าช้า) ภาคการศึกษา 1/2565

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท

วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2565

ระดับปริญญาตรี

วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงินผ่านธนาคาร

ระดับปริญญาตรี วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2565


เลือกเมนูผลการลงทะเบียน หรือเมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 อาคาร A
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
1. ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน วันเวลาเรียน ให้ถูกต้อง
2. กรณียังไม่ได้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โปรดติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาและขอปลดล็อคการลงทะเบียน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง / กดยืนยันผลการลงทะเบียน
4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน / ชำระเงิน ภายในวันที่กำหนด

นักศึกษาสามารถศึกษา VDO Click เพื่อชมสาธิตการลงทะเบียนเพิ่มแบบติดเงื่อนไข

วันเปิดภาคเรียน

ระดับปริญญาตรี >>>วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และปริญญาโท>>> วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ
1. ตรวจสอบภาระหนี้สิน และติดต่อชำระเงินให้เรียบร้อยที่ชั้น 2 ห้องบัญชีและการเงิน ก่อนวันลงทะเบียน Online
2. จะต้องลงทะเบียน Online ผ่านระบบบริการการศึกษา ระบบ reg.tni.ac.th ตามวัน เวลา ตามปฏิทินการศึกษา เท่านั้น
3. รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนร่วมกับรายวิชาทฤษฎี

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 2629
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สอบถามทุน ฯ ต่อ 2622-23
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666