ประกาศเรื่อง
 1.การขอรักษาสภาพ / ลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)

ระดับปริญญาตรี
วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และปริญญาโท
วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565


ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรักษาสภาพ / ลาพักการศึกษา
1. นักศึกษา Download แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสภาพ / ลาพักการศึกษา (ทบ.11 ver.08)
แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสภาพ / ลาพักการศึกษา
2. กรอกข้อมูลรหัส ชื่อ นามสกุล คณะ สาขา พร้อมระบุเหตุผลการขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
3. นำคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงนามรับทราบ
4. นำคำร้องยื่นฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการขอลาพักการศึกษา
5. นำคำร้องส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูลขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา
6. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาภายหลังยื่นเรื่องคำร้องขอลาพัก / รักษาสถานภาพนักศึกษา ได้ที่ระบบบริการการศึกษา reg.tni.ac.th

วันจำหน่ายชื่อนักศึกษา เนื่องจากไม่มาติดต่อลงทะเบียน / ขอลาพัก-รักษาสถานภาพนักศึกษา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

งานทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00
เวลา 
  
contact staff :งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 งานทะเบียนและประมวลผลฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501–2 และ 2505, Fax 02-763-2666